Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.01.2021. 08:49

Prodaja stalnih sredstava za ugostiteljstvo: jedinstvena pizza peć sa rotacionom platformom, sva ugostiteljska oprema za internacionalne kuhinje, rashladni uređaji i komora, ugostiteljski električni i plinski uređaji...

Izvor: Dnevni Avaz, 13.01.2021.

Na osnovu Odluke o prodaji stalnih sredstava br. 01/2021 od 04.01.2021. godine, Food Market doo Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo), objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za prikupljanje ponuda za prodaju stalnih sredstava

 

1. Predmet prodaje

Stalna sredstva za ugostiteljstvo:

- Jedinstvena pizza peć sa rotacionom platformom - gas ttt110sx

- Sva ugostiteljska oprema za internacionalne kuhinje (Španija, Italija, Azija, Američka)

- Rashladni uređaji i komora (plusni, minusni)

- Ugostiteljski električni i plinski uređaji

- Ledoman sa kapacitetom 250 kg - lce matic

- Rashladna komora

- Sistem Bose muzička oprema

- Nape i motori za iste

- Veliki Luster classica ve 984/50 50хе14е i sva rasvjetna tijela

- Kompletan ugostiteljski namještaj (Stolovi i stolice različitih dimenzija)

- Profesionalno ugostiteljsko posuđe

- Ostala raznovrsna ugostiteljska oprema

 

2. Pravo učešća

2.1. Stalna sredstva se prodaju Ponuđaču koji dostavi i uplati najveću cijenu, a koju prihvati Društvo.

2.2. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje odstave Ponudu prema uslovima ovog Oglasa.

 

3. Dostava ponuda i pregled stalnih sredstava

3.1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, s naznakom „PONUDA ZA PRODAJU STALNIH SREDSTAVA - NE OTVARATI". Rok za dostavu ponuda je 15.02.2021. godine do 14:00 sati na adresu ANDALUCIA HOSPITALITY doo Sarajevo, Ložionička br. 16, 71000 Sarajevo (Mercator Centar).

3.2. Sve ponude dostavljene nakon navedenog roka, bez obzira kada su poslane, neće se uzeti u razmatranje.

3.3. Otvaranje ponuda i vrednovanje ponuda obavit će se u roku od 15 (petnaest) dana računajući od datuma koji je određen kao rok za dostavu ponuda.

3.4. Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedena osnovna sredstva, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda identične, tj. imaju istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

3.5. Ponuda treba da sadrži:

a) podatke o fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona i kopija lične karte),

b) podatke o pravnom licu (kopija aktualnog izvoda iz sudskog registra ili rješenja o registraciji, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa i broj telefona),

c) iznos ponude (mora biti iskazan isključivo u konvertibilnim markama (KM)),

d) ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača - fizičkog lica, a ukoliko je ponuđač pravno lice ista mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerena pečatom pravne osobe.

3.6. Stalna sredstva se mogu pogledati svakog radnog dana nakon objave ovog Oglasa u vremenu od 09:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu posjete na mobitel broj + 387 60 34 92 254; kontakt osoba Adnan Bešlagić.

3.7. Prodaja stalnih sredstava se vrši po principu „viđeno-kupljeno" i bez mogućnosti naknadnih pregovora i reklamacija, koje se neće razmatrati.

 

4. Obveze kupca:

4.1. Ponuđač koji bude izabran za Kupca je dužan za kupljena stalna sredstva uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora.

4.2. Sve troškove u vezi predmetne prodaje (prijenosa vlasništva, transporta i druge troškove u skladu sa zakonskim propisima) snosi Ponuđač/Kupac.

 

5. Objava oglasa:

5.1. Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnim listovima Avaz i Oslobođenje.

 

Direktor društva

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: