Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2022. 12:37

Odluka o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u k.o. Markovac

Izvor: Akta.ba, 27.05.2022.

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 107/19,1/21 ), člana 5. stav 1. tačka b) Pra-vilnika o postupku javnog konkursa za ras-polaganje nepokretnostima u svojini Repu-blike Srpske i jedinica lokalne samoupra-ve („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 20/12, 63/19), člana 9. stav 2. Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemlјi-štu („Službeni glasnik opštine Čelinac", broj: 07/14, 5/21), člana 37. stav 2. tačka 13. Statuta opštine Čelinac („Službeni gla-snik opštine Čelinac", broj: 03/17), Skup-ština opštine Čelinac na 15. redovnoj sjednici održanoj dana 26.5.2022. godine, donosi

 

ODLUKU

o načinu i uslovima javne prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog ze-

mlјišta u svojini opštine Čelinac

 

I

 

Pod uslovima i na način regulisan ovom odlukom sprovešće se licitacijom prodaja neizgrađenog gradskog građevinskog zemlјi-šta u svojini opštine Čelinac radi iz-gradnje objekata, prema Regulacionom pla-nu, i to:

 

-           k.č.br. 172/31 zv. "Rudine" njiva 6. kla-se površine 1021 m2 upisana u List nepo-kretnosti 651 k.o. Markovac, kao svojina opštine Čelinac sa 1/1 djela.

 

-           k.č.br. 172/138 zv. "Rudine" njiva 6. kla-se površine 639 m2 upisana u List nepo-kretnosti 651 k.o. Markovac, kao svojina opštine Čelinac sa 1/1 djela.

 

-           k.č.br. 172/137 zv. "Rudine" njiva 6. kla-se površine 657 m2 upisana u List nepo-kretnosti 651 k.o. Markovac, kao svojina opštine Čelinac sa 1/1 djela.

 

II

 

Početna prodajna cijena građevinskog zemlјišta iz tačke I ove odluke iznosi 22,00 KM (slovima: dvadesetdvijekonvertibilne- marke) po 1m2 gradskog građevinskog ze-mlјišta.

 

III

 

Za učešće u postupku licitacije uče-snik je dužan uplatiti iznos od 10% od pro-dajne cijene ( početna cijena h površina) na jedinstven račun trezora opštine Čeli-nac broj: 551-008-00004108-69 kod Unikre-dit banke i broj: 5620990000276653 kod NJTB Razvojne banke.

 

IV

 

Prodajnu cijenu navedenog zemlјišta, najpovolјniji učesnik licitacije sa kojim će se zaklјučiti ugovor, obavezan je uplati-ti prije zaklјučivanja ugovora, a predaja ze-mlјišta u posjed kupcu izvršiće se u roku od 15 dana nakon zaklјučenja ugovora kod No-tara.

 

V

 

Postupak licitacije građevinskog ze-mlјišta sprovešće, u skladu sa Pravilni-kom o postupku javnog konkursa za raspola-ganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave, Ko-misija za licitaciju u sastavu od 3 člana i 3 zamjenika koju će imenovati Skupština opštine.

 

Ovlašćuje se načelnik opštine:

 

-           da raspiše javni konkurs o prodaji ne-izgrađenog gradskog građevinskog zemlјi-šta u svojini opštine Čelinac u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Re-publike Srpske i jedinica lokalne samou-prave. Konkurs će se objaviti u dnevnom li-stu „Glas Srpske", na Oglasnoj ploči opšti-ne Čelinac i na internet stranici opšti-ne Čelinac.

 

-           da rješava po prigovorima na postupak licitacije,

 

-           da nakon provedenog postupka licita-cije, na osnovu prijedloga Komisije za li-citaciju, sa najpovolјnijim učesnikom li-citacije zaklјuči ugovor o kupoprodaji ze-mlјišta.

 

VI

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku opštine Čelinac".

 

Broj: 01-477-15/22

 

Datum: 27.5.2022. godine

 

Predsjednik Skupštine opštine mr Dejan Kurtinović, s.r.

 

http://www.opstina-celinac.com/sluzbeni-glasnik-cir/sluzbeni-glasnik-opstine-celinac-2022-godina-cir.html

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: