Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2022. 11:58

Prodaja putničkog motornog vozila VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI COMFORTLINE

Izvor: Glas Srpske, 15.06.2022.

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Dr. Miroslav Zotović

 

Broj: 102-30-7827-6/22

Datum: 14.6.2022.

 

Na osnovu člana 10. Pravilnika o postupku prodaje pokretne imovine putem javnog nadmetanja-licitiranjem i Odluke o rashodovanju i prodaji osnovnih sredstava Zavoda- motorna vozila, broj: 102-30-7827/22 od 24.5.2022. godine, Komisija za Sprovođenje postupka javne licitacije, objavljuje

 

JAVNI POZIV NA LICITACIJU

ZA PRODAJU POKRETNE IMOVINE ZAVODA (MOTORNO VOZILO)

I PREDMET I NAČIN PRODAJE

1. Predmet prodaje je sljedeće motorno vozilo:

Putničko motorno vozilo VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI COMFORTLINE,

registarske oznake: T47-K-700, godina proizvodnje: 2013, snaga motora: 130 kW, zapremina motora: 1968 cm3, pogon na dizel gorivo, mjenjač DSG, pogon 4x4 (pogon na sve točkove), broj šasije: WVWZZZ3CZEP008690, broj pređenih kilometara:161805, početna prodajna cijena 25.000,00 KM (slovima: dvadesetpethiljada i 00/100 konvertibilnih maraka), iznos depozita 2.500,00 KM (slovima:dvijehiljadepetstotina konvertibilnih maraka).

2. Motorno vozilo se prodaje po načelu "viđeno-kupljeno" i može se pogledati svakim radnim danom u periodu od 7 do 15 časova u sjedištu Zavoda u Banjaluci, ul. Slatinska br. 11 (Trapisti - Delibašino selo).

3. Prodaja će se obaviti postupkom javnog nadmetanja-licitiranjem, uz prethodno pribavljanje pisanih ponuda.

II PRAVO UČEŠĆA

1. Pravo učešća u postupku licitacije imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja dostave pisanu ponudu sa potrebnom dokumentacijom i uplate depozit u naznačenom iznosu.

2. Na otvaranju ponuda mogu učestvovati fizička lica lično ili punomoćnik, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili punomoćnik.

III UPLATA I POVRAT DEPOZITA

1. Iznos depozita uplaćuje se na žiro-račun Zavoda broj: 555190-0024689624, otvoren kod Nova banka a.d. Banjaluka, svrha uplate "uplata depozita za licitiranu imovinu VW PASSAT, po Javnom pozivu na licitaciju broj 102-30-7827-6/22 datum 14.6.2022."

2. Depozit se uplaćuje najkasnije do isteka roka dostavljanja ponuda, odnosno do 21.6.2022. godine (utorak), do 13 časova.

3. Jedan primjerak uplatnice ponuđač prilaže uz ponudu.

4. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vrši se povrat uplaćenog depozita na broj tekućeg/žiro-računa uplatioca depozita koji je dostavljen uz ponudu, najkasnije u roku od dva (2) radna dana od dana završenog postupka licitacije.

IV DOSTAVLJANJE PONUDA

1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ - Ponuda za licitiranu imovinu VW PASSAT", najkasnije do 21.6.2022. godine (utorak) do 13 časova.

2. Ponude se dostavljaju lično na Pisarnicu Zavoda, ulica Slatinska 11, Banjaluka, III sprat, kancelarija broj 236, nakon čega se dobija odgovarajuća potvrda.

3. Sve ponude koje budu dostavljene na Pisarnicu Zavoda nakon isteka roka koji je naznačen u ovom javnom pozivu ili ne sadrže potrebnu dokumentaciju, neće se uzeti u razmatranje.

4. Ponuda se dostavlja na propisanom Obrascu za cijenu ponude (Prilog 1) koji je dostupan na Pisarnici Zavoda (kancelarija 236), te ista treba da sadrži:

a) Naznaku vozila za koje se daje ponuda;

b) Podatke o fizičkom/pravnom licu (ime i prezime/naziv, adresa, broj telefona, JMBG/JIB-PIB);

c) Iznos ponude u konvertibilnim markama (brojevima i slovima);

d) Ovjerena fotokopija identifikacionog dokumenta- lična karta/pasoš (za fizička lica),

e) Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar - ne starija od 6 mjeseci (za pravna lica),

f) Ovjerena punomoć (izdato od strane fizičkog ili pravnog lica kojeg opunomoćenik predstavlja u postupku licitacije),

g) Dokaz-potvrda o uplati depozita,

h) Kopija kartice tekućeg/žiro-računa uplatioca depozita,

i) Potpis (i pečat za pravna lica).

V OTVARANJE PONUDA

1. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica, održaće se dana 21.6.2022. godine (utorak) u 13.15 časova, u Multimedijalnoj sali na III spratu, u sjedištu Zavoda u Banjaluci, ul. Slatinska br. 11 (Trapisti - Delibašino selo).

2. Ukoliko se iz bilo kojih razloga ne obavi javno nadmetanje-licitacija produžava se rok za dostavljanje ponuda najkasnije do 23.6.2022. (četvrtak) do 13 časova, nakon čega će se javno nadmetanje ponoviti pod istim uslovima, na istom mjestu i u isto vrijeme.

3. Kriterijumi za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za vozilo, a u slučaju da su dvije ili više ponuda identične, odnosno da imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, otvara se usmeno javno nadmetanje ili se prednost daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu na Protokol Zavoda.

4. Da bi licitacija bila održana dovoljno je da bude dostavljena najmanje jedna validna ponuda.

VI OBAVEZE KUPCA

1. Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena (kupac) dužan je pristupiti zaključenju kupoprodajnog ugovora najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema obavijesti o prihvatanju ponude, te je dužan u roku od 3 radna dana uplatiti prodajnu cijenu naznačenu u kupoprodajnom ugovoru, u protivnom gubi pravo na povrat depozita.

2. Troškove poreza, prenosa vlasništva kao i sve ostale troškove vezane za prodaju snosi kupac.

VII DODATNE INFORMACIJE

1. Sve informacije u vezi sa predmetnom javnom licitacijom mogu se dobiti u prostorijama Zavoda - Tehnička služba svakim radnim danom od 7 do 15 časova ili na broj telefona 051/348-444 ili mob. Broj: 065/063-739 Kontakt osoba-e: ratko.jakovljevic@ms.zotovicbl.org

2. Tekst ove licitacije biće objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske", a istovremeno će se objaviti na oglasnoj tabli Zavoda i web stranici Zavoda www.zotovicbl.com.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Ratko Jakovljević

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: