Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2022. 11:59

Prodaja ogrjevnog drveta tvrdih lišćara - Privredna jedinica Kordača, odjel 18 u Šumskom gazdinstvu Vrbanja Kotor Varoš

Izvor: Glas Srpske, 16.06.2022.

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA

Šume Republike Srpske

a.d. SOKOLAC

 

Datum: 14.06.2022. godine

Broj:11.06/0916-2772/2022.

 

Na osnovu Odluke o prodaji trupaca i niže vrijednih šds, na paritetu fco u šumi kod panja, putem javnog nadmetanja broj: N.O. 146/17 OD 28.12.2017. godine, godine i Odluke Uprave Javnog preduzeća broj: 06/0203-2259-1/22 BL od 01.06.2022. godine, JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac objavljuje

 

OGLAS BR. 01/22

za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja (licitacije) u Šumskom gazdinstvu „Vrbanja" Kotor Varoš

 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANjA

Predmet javnog nadmetanja su šumski drvni sortimenti- ogrevno drvo tvrdih lišćara- oblo i cijepano, u količini, početnoj cijeni, ukupnoj početnoj vrijednosti i mjestu prodaje, kako slijedi:

 

Privredna jedinica "Kordača" odjel 18 Lot 1.

Red.

br.

Vrsta sortimenta i kvalitetna struktura

Količina

m3

Početna

Mjesto

prodaje

Cijena KM/m3 (bez PDV)

VRIJEDNOST (bez PDV)

1.

Ogrevno drvo tvrdih lišćara (dužina >1m, š, sr. prečnik >7cm) oblo-1 klasa

177,64

60,00

10.658,40

Privredna

jedinica:

„Kordača"

Odjel 18

-FCO u

šumi kod panja

2. Ogrevno drvo tvrdih lišćara (dužina 1m, sr. prečnik 7-25 cm) cijepano-1 klasa

Sve ukupno:

13,27

190,91

55,00

729,85

11.388,25

 

 

2. PRAVO NA NADMETANjE

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva domaća preduzeća, kao i druga pravna lica, koja ispunjavaju sledeće uslove:

a) Da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar, dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti prerade i prometa drveta i Identifikacioni broj od Uprave za indirektno oporezivanje (IB), kopije ovjerene od strane nadležnog organa (datum ovjere ne stariji od tri mjeseca).

b) Dokaz o ispunjavanju uslova iz Uredbe o minimalnim tehničko-tehnološkim uslovima za rad objekata za primarnu preradu drveta.

v) Da se ne nalaze na Listi nepouzdanih poslovnih partnera JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac.

g) Da nemaju dospjelih i neizmirenih obaveza prema JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac.

d) Ukoliko ponuđač nije izvođač radova u šumarstvu, dužan je za obezbjeđenog izvođača radova dostaviti ugovor o poslovno tehničkoj saradnnji i za istog Rješenje o ispunjenosti minimalnih uslova za izvođenje radova u šumarstvu- Licenca.

(bitan je datum važenja licence i datum ovjere koji ne smije biti stariji od tri mjeseca). đ) Ukoliko je ponuđač izvođač radova u šumarstvu dužan je dostaviti Rješenje o ispunjenosti minimalnih uslova za izvođenje radova u šumarstvu- Licenca (bitan je datum važenja licence i datum ovjere koji ne smije biti stariji od tri mjeseca) i Rješenje o registraciji, a ne dostavlja dokumentaciju pod tačkom 2. a) i 2 b).

e) Dokaz o uplati jemstva (kaucije) u iznosu od 10% od početne licitirane vrijednosti na ž.r. 5620990000559020 „NLB Banka".

 

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora da sadrži:

a) Naziv i tačnu adresu učesnika na licitaciji.

b) Ponuđenu cijenu no vrsti sortimenta.

v) Ispunjenje uslova iz tačke 2. a), 2. b), 2. d) i 2. đ) i 2. e).

g) Ispunjenje uslova iz tačke 2. v) i 2 g) provjerava se u Direkciji Javnog preduzeća i izdaje potvrda prije početka licitacije.

 

3. DOSTAVA PONUDE

Svi zainteresovani, svoje zatvorene ponude, sa naznakom „Ponuda za licitaciju" treba da dostave na sledeću adrbsu: JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG „Vrbanja" Kotor Varoš, ul.Cara Dušana 48,78 220 Kotor Varoš.

Rok za dostavljanje ponuda je do 22.06.2022. godine do 08:00 časova. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

4. OTVARANjE PONUDA

Otvaranje ponuda izvršiće se javno, uz mogućnost prisustva učesnika na licitaciji, dana 22.06.2022. godine u 11:00 časova u prostorijama ŠG „VRBANjA" Kotor Varoš.

Poslije otvaranja ponuda Komisija će omogućiti usmeno nadmetanje učesnika na licitaciji

 

5. KRITERIJUMI ZA OCJENU PONUDA I ODABIR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

a) Najveća ponuđena cijenau KM/1 nr.

b) U slučaju da dva, ili više ponuđača, ponude istu najpovoljniju cijenu no 1 m3, prednost imaju ponuđači sa većim brojem angažovanih radnika u stalnom radnom odnosu (lista ovjerena od strane Poreske uprave) i sa boljom referencom u dosadašnjim poslovnim odnosima sa JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac.

 

6. OSTALE ODREDBE

Ponuđeni šumski drvni sortimenti se mogu pogledati od 07:00 - 15:00 časova na rope pomenutim destinacijama. Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem, mogu se dobiti u vremenu od 7:00-15:00 časova u Šumskom gazdinstvu „Vrbanja" Kotor Varoš, putem telefona 051/783-146 ili na rope navedenoj adresi. Oglas će biti objavljen u jednom od dnevnih listova koji se prodaje na cijelom području BiH i na web stranici Javnog preduzeća.

 

V.d. direktor

Sanel Radmanović, dipl.inž.šum.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: