Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.06.2022. 10:24

Prodaja radne mašine-buldožera marke 14. oktobar

Izvor: EuroBlic, 21.06.2022.

 

Na osnovu člana 10. Zakona o javnim predu zećima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/04 i 78/11) i člana 3. Odluke o prodaji radne mašine- buldozer, marke „14. oktobar", broj 1115-06/22, putem usmenog javnog nadmetanja, v.d. direktora JP „Slobodna zona" d.o.o. Šamac, raspisuje:

 

OGLAS

o načinu i uslovima javne prodaje radne mašine -buldožer,

marke „14. oktobar" putem usmenog javnog nadmetanja -licitacije

 

Član 1.

JP „Slobodna zona" d.o.o. Šamac prodaje, putem usmenog javnog nadmetanja -licitacijom radnu mašinu- buldozer, u vlasništvu JP „Slobodna zona" d.o.o. Šamac sledećih karakteristika:

1. radna mašina- buldožer, marke „14. oktobar" TO 90, godina proizvodnje 1987, broj šasije 20089, broj motora OKM1630, ukupne težine 9,5 tona.

Početni iznos kupoprodajne cijene utvrđen je prema katalogu cijena motornih vozila 2/2015-SMU Banja Luka izdanje od strane vještaka mašinske struke Arsenić Ćoke, dipl. ing. iz Modriče i bez uračunatog ŠGO-a iznosi:

1. Za radnu mašinu- buldožer, marke „14. oktobar"

4.482.09 KM

Ukupno: 4.482,09 KM

 

Član 2.

Postupak licitacije će provesti Komisija za prodaju pokretnosti koju će imenovati v.d. direktor JP „Slobodna zona" d.o.o. Šamac.

Licitacija će se održati dana 01.07.2022. godine u prostorijama Upravne zgrade JP „Slobodna zona" d.o.o. Šamac sa početkom u 12,30 časova.

 

Član 3.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja do 01.07.2022, godine do 11,30 časova, uz popunjenu prijavu, dostave sljedeće:

1.Kopiju lične karte ili pasoša,

2.Original uplatnicu na ime uplaćene kaucije u IZNOSU od 500,00 KM,

Uplata kaucije se vrši na račun JP „Slobodna zona" d.o.o. Šamac otvoren kod NLB Banke broj računa 562-011-0000176-011, sa naznakom: kaucija za radnu mašinu - buldozer.

3.Ovjerenu pismenu punomoć ukoliko ponuđač ima punomoćnika, a za pravna lica ovjereno ovlašćenje za zastupanje pravnog lica,

4.Za pravna lica, kopiju rješenja o registraciji,

5.Kopija tekućeg računa za fizička lica, a za pravna lica kopija kartona deponovanih potpisa

(Dokazi pod tačkom 3 mogu se dostaviti pred početak licitacije).

Prijave sa traženim dokumentima najkasnije dostaviti do 01.07.2022. godine do 1130 časova na adresu: Put srpskih dobrovoljaca bb, 76230 Šamac (upravna zgrada JP „Slobodna zona" d.o.o. Šamac).

 

Član 4.

Sve informacije vezano za prijavu na licitaciju i uplatu kaucije zainteresovana lica mogu dobiti u pravnoj službi JP „Slobodna zona" d.o.o. Šamac ili na telefon broj 054/611-544.

 

Član 5.

Licitacija može se održati samo ako za pokretnost koja je predmet ove licitacije učestvuje najmanje dva učesnika. Kod utvrđivanja broja učesnika licitacije utvrdiće se koja lica učestvuju u svoje ime (dokaz lična karta ili drugi identifikacioni dokument), koja kao punomoćnici, odnosno zakonski zastupnici (punomoćnici i zakonski zastupnici dužni su priložiti potpisano ovlašćenje, ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument.

 

Član 6.

Ovlašćuje se v.d. direktora JP „Slobodna zona" d.o.o. Šamac, ili lice koje on ovlasti, da nakon sprovedenog postupka usmenog javnog nadmetanja-licitacije i isplate cjelokupnog iznosa cijene pokretnosti umanjen za iznos kaucije sa kupcem/ima čija je ponuda najprihvatljivija zaključi Ugovor o kupoprodaji iz člana 1. ovog oglasa. Sve troškove oko izrade i provođenja kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

Član 7.

Učesnik licitacije koji je stekao uslove za zaključenje ugovora, a bdustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije. Učesnik licitacije koji ne stekne uslove za zaključenje ugovora ima pravo na povrat uplaćene kaucije.

 

Član 8.

O vremenu i načinu razgledanja pokretnosti i uvid u dokumentaciju koja je predmet prodaje kao i druge informacije zainteresovana lica mogu dobiti u pravnoj službi JP „Slobodna zona" d.o.o. Šamac svakim radnim danom u periodu od 7 do 15 časova, ili na telefon 054/611-544.

 

Član 9.

Oglas o licitaciji biće objavljen na oglasnoj ploči, veb-sajtu opštine Šamac i u dnevnom listu „Eigo VNs".

 

Broj: 1148-06/2022

Datum: 20.06.2022. god.

 

v.d. direktora

Lazar Đekić, dipl. ekon.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: