Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.06.2022. 09:10

Prodaja rabljenog motornog vozila Nissan Terano II

Izvor: Akta.ba, 23.06.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA NOVI TRAVNIK

N A Č E L N I K

 

Broj: 01-45-1493-1/22

Novi Travnik, 22.06.2022. godine

 

Na temelju Odluke o prodaji rabljenog vozila, broj: 01-940-1/22 od 10.06.2022. godine, kao i Nalaza stalnog sudskog vještaka prometne struke Mate Jozaka, dipl.ing.prometa od 20.04.2022. godine, načelnik općine Novi Travnik, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za prodaju rabljenog vozila putem postupka licitacije sustavom zatvorenih ponuda

 

I

Općina Novi Travnik, temeljem Javnog poziva za prodaju rabljenog vozila putem postupka licitacije, sustavom zatvorenih ponuda, vrši prodaju putničkog motornog vozila.

Predmet licitacije je sljedeće putničko motorno vozilo:

 

Redni broj

Marka i tip vozila

Vrsta

motora-

goriva

Snaga

motora

(kW)

Broj šasije i Boja

Registarski broj

Godina proizvodnje

Početna cijena(KM)

1.

Nissan

Terano

II

Diesel

92

VSKTVUR20U0481880 Bijela boja

nije

registrovan- odjavljen

2002.

2.788,60 KM

 

II            

Prodaja motornog vozila označenog u točki I. ovog Javnog poziva obavit će se putem javnog nadmetanja - licitacije, sustavom zatvorenih ponuda.

 

III          

Pravo učešća u postupku licitacije, sustavom zatvorenih ponuda, imaju sve pravne i fizička osobe koje uplate kauciju u iznosu od 10% početne cijene vozila za koje licitiraju na tekući račun Općine Novi Travnik, broj: 1549995000429981 vrsta prihoda: 722131, općina: 065 - Proračun Općine Novi Travnik otvoren kod Intesa Sanpaolo Bank BiH d.d. Sarajevo,Identifikacijski broj Općine Novi Travnik:4236222030003.

Rok za dostavljanje ponzda je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Večernji list". Ponude je potrebno dostaviti najkasnije do 08.07.2022. godine na protokol općine ili putem pošte.

Ponude na Obrascu za cijenu ponude, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: 

Općina Novi Travnik, Kralja Tvrtka bb, 72 290 Novi Travnik, sa naznakom „Ponuda za kupovinu rabljenog vozila - ne otvaraj".

Otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih osoba i predstavnika pravnih osoba koja dostave ponudu, održat će se dana 12.07.2022.godine u 10,00 sati u maloj sali za sastanke Općine Novi Travnik.

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Odustajanje, odnosno povlačenje najpovoljnije ponude najpovoljnijeg ponuditelja, imat će za posljedicu da se neće izvršiti povrat kaucije i poništiti će postupak predmetne prodaje navedenog vozila, što znači da se prodaja neće izvršiti drugorangiranom ponuditelju

 

IV          

Putničko motorno vozilo iz točke I. ovog Javnog poziva se prodaje po principu „zatečenog stanja" ili „viđeno-kupljeno", te se naknadne reklamacije ne uvažavaju.

Prodavatelj bira onog kupca koji ponudi najveću cijenu.

U slučaju iste ponuđene cijene, izvršit će se pregovaranje samo sa kupcima koji su ponudili istu cijenu, s tim što raspon ponuđene više cijene ne može biti manji od 50,00 KM.

Ponude niže od početne cijene neće biti razmatrane.

 

V            

Povrat kaucije učesnicima u licitaciji čija ponuda ne bude prihvaćena izvršit će se poslije obavljene licitacije, najkasnije u roku od 8 (osam) radnih dana.

Licitacija je valjana i ako na njoj učestvuje samo jedna zainteresovana osoba.

Putničko motorno vozilo koje je predmet licitacije može se pogledati na adresi Fra Marijana Šunjića bb u Novom Travniku, uz prethodnu najavu predsjedniku Povjerenstva, putem telefona broj: 030 795 616, od dana objave na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Općine Novi Travnik (www.ont.gov.ba)  i „Večernjem listu", do dana održavanja licitacije.

 

VI          

Kupac je dužan prije preuzimanja kupljenog vozila platiti konačnu cijenu (umanjenu za iznos kaucije) za vozilo na depozitni račun broj : 1549995000429981 vrsta prihoda: 722131, općina: 065 - Proračun Općine Novi Travnik, otvoren kod Intesa Sanpaolo Bank BiH d.d. Sarajevo, najkasnije u roku od 2 (dva) dana po zaključenju javne licitacije, a što dokazuje ovjerenim petim primjerkom uplatnice.

 

VII         

Kupljeno vozilo se preuzima u viđenom stanju, u roku od 1 (jednog) dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Ukoliko se ne izvrši uplata, odnosno ne preuzme vozilo u roku od 1(jednog) dana, smatraće se da je kupac odustao od kupovine, te mu se neće vratiti uplaćeni iznos kaucije.

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija zaključuje se Kupoprodaji ugovor u roku 2(dva) dana od dana zaključenja javne licitacije.U slučaju odustajanja najpovoljnijeg kupca od kupovine vozila i zaključenja Kupoprodajnog ugovora kupac gubi pravo povrata kaucije.

 

IX           

Troškove prenosa vlasništva kao i ostale troškove sukladno sa zakonskim propisima plaća kupac.

 

X            

Osobe uposlene u bilo kojem organu uprave Općine Novi Travnik i njihovi srodnici do trećeg stupnja krvnog srodstva ne mogu biti ponuditelji.

 

XI           

Općina Novi Travnik ne snosi nikakve troškove prijavljenih ponuđača po ovom Javnom pozivu, te zadržava pravo da ovaj Javni poziv izmijeni ili poništi bez obveze obrazlaganja i nema nikakvu odgovornost prema prijavljenim ponuđačima.

 

NAČELNIK

Stjepan Dujo, mag.iur.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: