Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.06.2022. 09:40

Prodaja nekretnina k.o. Živinice Grad (unutar poslovnog kruga-kompleksa firme Konjuh d.d. Živinice u stečaju)

Izvor: Večernji List, 23.06.2022.

Razvojna banka

Federacije Bosne i Hercegovine

Igmanska 1,

71000 Sarajevo,

BiH

 

Razvojna Banka Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

 

OGLAS

za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

 

Nekretnina u Zivinicama, Adresa Prva ulica 57 (unutar poslovnog kruga-kompleksa firme „Konjuh" d.d. Živinice u stečaju),

 

upisanih u ZK uložak broj 5412 k.o. Živinice Grad, označenih kao: - k.č. 1001/1, fabrički krug, kuća i zgrada, površine 170 m2, zemljište uz privrednu zgradu površine 4.514 m2; k.č. 1001/7, fabrika stolica, poslovna zgrada u privredi, površine 6228 m2;

k.č. 1001/12 , društvene prostorije, skladište, površine 396 m2; k.č. 1001/17, fabrički krug, kuća i zgrada, površine 20 m2, zemljište uz privrednu zgradu površine 577 m2, ukupne površine 11.905 m2.

Najniža cijena 3.263.965,00 KM.

Rok za isplatu kupoprodajne cijene; 30 (trideset) dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji.

 

 

OSTALI USLOVI PRODAJE

1.Prodaja se vrši po načelu "viđeno - kupljeno", u pravnom i faktičkom stanju, bez naknadnih prigovora i žalbi koji se odnose na predmet prodaje.

 

2.Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

 

3.Ponude se dostavljaju najkasnije do 07.07.2022. godine u zatvorenoj koverti, putem pošte ili na protokol na adresu: Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Igmanska br. 1, 71000 Sarajevo, uz naznaku na koverti - Ne otvaraj- Za komisiju za prodaju imovine- komision.

 

4.Ponuda obavezno mora sadržavati sljedeće:

•za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt- telefon, te potpis na ponudi;

•za pravna lica: puni naziv, sjedište pravnog lica, kontakt- telefon, potpis ovlaštenog lica, pečat pravnog lica i ovjerena kopija sudske registracije pravnog lica;

•iznos cijene koja se nudi;

•rok plaćanja u skladu sa uslovima iz Oglasa.

 

5.Otvaranje ponuda održat će se na adresi Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Igmanska br. 1, Sarajevo dana 12 .07.2022. godine (utorak) u 12:00 sati.

 

6.Prije otvaranja ponuda, ponuđači koji pristupe otvaranju moraju pokazati ličnu ispravu i za pravna lica punomoć, ukoliko nisu ovlaštena lica.

 

7.Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima prodaje, smatrat će se nevažećim i neće se razmatrati.

 

8.Razvojna banka Federacije BiH zadržava pravo da u svakom trenutku poništi Oglas i nije obavezna prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

 

9.0 rezultatima Oglasa, ponuđači će biti obaviješteni pismeno putem pošte.

 

10.Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 07:30hdo 16;00h putem telefona: 033/724-973 ili 724-926, a imovina se može pogledati u dogovoru sa službenicima Razvojne banke Federacije BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: