Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.06.2022. 12:50

Prodaja zamrzivača LIEBHER PREMIUM NO FROST

Izvor: Pravosudje.ba, 28.06.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U LUKAVCU

 

Broj: 126 0 I 197735 18 I

Lukavac, 28.06.2022. godine

 

Općinski sud u Lukavcu, sudija Azra Bojić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Mikrokreditna fondacija MI BOSPO Tuzla, ulica Bosne srebrene bb, Tuzla, protiv izvršenika R..S, ...... bb, Lukaavc, radi duga, vrijednost spora 366,40 KM, dana 28.06.2022. godine, donio je

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 O   P R O D A J I

 

1.Određuje se prvo ročište za prodaju popisanih pokretnih stvari izvršenika za dan 28.07.2022. godine u 15,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Lukavcu u sobi broj 22, a prodaja će se izvršiti putem usmenog javnog nadmetanja.

 

2.Predmet javne prodaje je popisana pokretna stvar izvršenika popisana od službenog lica ovog suda i to:

•Zamrzivač LIEBHER PREMIUM NO FROST - procijenjena vrijednost 650,00 KM

 

3.Kako se radi o prvom ročištu za javno nadmetanje, pokretna stvar koja je predmet prodaje, ne može se prodati ispod polovine utvrđene vrijednosti u pogledu iznosa njene cijene.  (član 131. stav 1. a u vezi sa članom 89. stav 2. Zakona o izvršnom postupku FBiH, Službene novine FBiH broj 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12, 46/16).

 

4.Ponuđač sa najvećom ponudom dužan je platiti cijenu odmah nakon objavljivanja rezultata ročišta za prodaju. Ako to ne učini, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i biće dužan platiti cijenu koju je ponudio i tako redom;

 

5.U slučaju da ni jedan ponuđač ne plati cijenu, sud će na zahtjev jedne od stranaka, oglasiti da ročište za prodaju nije uspjelo, a stranka može tražiti u roku od 8 dana zakazivanje novog ročišta.

 

6.Sud će postupak obustaviti ako stranka ne predloži održavanje novog ročišta za prodaju u roku iz tačke 5. ovog zaključka ili ako se stvari ne uspiju prodati na drugom ročištu.

 

7.Ovaj zaključak o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli suda, a tražilac izvršenja ga može objaviti i u javnim glasilima, o svome trošku.

 

SUDIJA

Azra Bojić

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: