Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.06.2022. 12:59

Prodaja TV-a GRUNDING, veš mašine BEKO

Izvor: Pravosudje.ba, 29.06.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U LUKAVCU

 

Broj: 126 0 Mal 177592 17 I

Lukavac, 29.06.2022. godine

 

Općinski sud u Lukavcu, sudija Azra Bojić, u pravnoj stvari tražioca izvršenja JP Hrvatske telekomunikacije Mostar, ulica Kneza Branimira dd, Mostar, protiv izvršenika M. M, …… bb, Lukavac, radi naplate novčanog potraživanja, dana 29.06.2022. godine donio je

 

Z A K LJ U Č A K  

O   P R O D A J I

 

1.Određuje se prvo ročište za prodaju popisanih pokretnih stvari izvršenika za dan 28.07.2022. godine u 14,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Lukavcu u sobi broj 22, a prodaja će se izvršiti putem usmenog javnog nadmetanja.

 

2.Predmet javne prodaje je popisana pokretna stvar izvršenika popisana od službenog lica ovog suda i to:

•TV GRUNDING- procijenjena vrijednost 100,00 KM

•Veš mašina BEKO – procijenjena vrijednost 250,00 KM

 

3.Kako se radi o prvom ročištu za javno nadmetanje, pokretna stvar koja je predmet prodaje, ne može se prodati ispod polovine utvrđene vrijednosti u pogledu iznosa njene cijene.  (član 131. stav 1. a u vezi sa članom 89. stav 2. Zakona o izvršnom postupku FBiH, Službene novine FBiH broj 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12, 46/16).

 

4.Ponuđač sa najvećom ponudom dužan je platiti cijenu odmah nakon objavljivanja rezultata ročišta za prodaju. Ako to ne učini, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i biće dužan platiti cijenu koju je ponudio i tako redom;

 

5.U slučaju da ni jedan ponuđač ne plati cijenu, sud će na zahtjev jedne od stranaka, oglasiti da ročište za prodaju nije uspjelo, a stranka može tražiti u roku od 8 dana zakazivanje novog ročišta.

 

6.Sud će postupak obustaviti ako stranka ne predloži održavanje novog ročišta za prodaju u roku iz tačke 5. ovog zaključka ili ako se stvari ne uspiju prodati na drugom ročištu.

 

7.Ovaj zaključak o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli suda, a tražilac izvršenja ga može objaviti i u javnim glasilima, o svome trošku.

 

SUDIJA

Azra Bojić

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: