Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.07.2022. 08:28

Prodaja drvnih sortimenata: ogrevno (cijepano) drvo bukve kod panja, ogrevno (cijepano) drvo tvrdih lišćara kod panja, trupci bukve na lageru...

Izvor: Akta.ba, 04.07.2022.

Obavjestenje za licitaciju 04.07.2022.

 

JP “ŠUME TK“ DD KLADANJ

 

Broj: 7475/22

Datum: 04.07.2022. god.      

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I   Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

LOT

1

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Ogrevno (cijepano) drvo bukve kod panja

-

180

15,00

Odjel 60 - Turalići

LOT

2

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Ogrevno (cijepano) drvo bukve kod panja

-

95

10,00

Odjel 53 - Turalići

LOT

3

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Ogrevno (cijepano) drvo tvrdih lišćara kod panja

-

220

45,00

Odjel 10 - Gučina

LOT

4

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci c.bora na panju

I

88

130,00

Odjel 67 – „Turija“

II

51

102,00

III

11

72,00

Celulozno drvo c.bora na panju

-

42

41,00

Rudno drvo c.bora na panju

-

88

56,00

Trupci b.bora na panju

I

1

152,00

II

1

121,00

III

1

96,00

Celulozno drvo b.bora na panju

-

1

41,00

Rudno drvo b.bora na panju

-

2

56,00

LOT

5

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Trupci bukve na lageru

I

10

175,00

Odjel 86 – „Munjača“

II

7

149,00

III

3

129,00

LOT

6

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci bukve na lageru

L

2

252,00

Odjel 61 - Turalići

I

9

175,00

II

6

149,00

III

4

129,00

LOT

7

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

3

335,00

Odjel 10 - Gučina

I

11

175,00

II

7

149,00

III

2

129,00

LOT

8

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

2

335,00

Odjel 10 - Gučina

I

10

175,00

II

7

149,00

III

3

129,00

LOT9

ŠG „Majevičko“ Šumarija Čelić

Trupci bukve na lageru

I

35

175,00

Odjel 127 i 129 – „Visori“

II

20

149,00

III

15

129,00

LOT10

ŠG „Majevičko“ Šumarija Čelić

Ogrevno (oblo) drvo bukve na lageru

-

140

71,00

Odjel 127 i 129 – „Visori“

LOT11

ŠG „Konjuh“ Šumarija gornja Drinjača

Ogrevno (oblo) drvo tvrdih liščara na lageru

-

7,52

71,00

Odjel 102 – „Podgornica“ Bespravna sjeća

LOT

12

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

13

537,00

Odjel 142 – „Turija“

II

7

428,00

III

5

343,00

 

 

LOT

13

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

13

537,00

Odjel 142 – „Turija“

II

7

428,00

III

5

343,00

 

 

LOT

14

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

13

537,00

Odjel 142 – „Turija“

II

7

428,00

III

5

343,00

 

 

LOT

15

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

13

537,00

Odjel 142 – „Turija“

II

7

428,00

III

5

343,00

 

 

LOT

16

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

5

537,00

Odjel 1 – „Majevica Jala“

II

10

428,00

III

10

343,00

LOT

17

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

-

45

71,00

Odjel 142 – „Turija“

LOT

18

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci četinara J/S na lageru

F

2

249,00

Odjel 61 - Turalići

I

23

212,00

II

15

178,00

III

8

153,00

Rudno drvo J/S na lageru

-

       2

83,00

LOT

19

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci četinara J/S na lageru

F

2

249,00

Odjel 10 - Gučina

I

12

212,00

II

7

178,00

III

4

153,00

LOT

20

Privatne šume

Ogrevno (oblo) drvo bukve na lageru

-

3,85

71,00

Radilište „Grab potok“ Živinice

 

Kontakt osoba:  Krekić Mehmed  tel. 061/405-563

 

II   Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 11.07.2022. godine do 13:00 sati.

 

III  Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

Ponuda za drvne sortimente> ne otvaraj, na adresu:

JP „ŠUME TK“ DD Kladanj, Ulica Fadila Kurtagića broj 1., 75280 Kladanj.

(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________  ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1. rješenje o registraciji,

2. PDV-e broj

 

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.  

 

IV  Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 04.07.2022. godine.

 

V   Otvaranje ponuda 

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 11.07.2022. godine (ponedjeljak) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

VI  Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove  u  roku od  5 dana. Svi ponuđači su dužni položiti 10%  licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

 

 

  v.d.   D I R E K T O R

 Huskić Almir, dipl.ing.šum.

 

Obavjestenje za licitaciju 04.07.2022..doc (125 kB)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: