Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.01.2023. 09:24

Prodaja građevinskog zemljišta sa devastiranim objektima i objektima u izgradnji - Rekreativno-sportski centar Treskavica, Trnovo

Izvor: Glas Srpske, 05.01.2023.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA TRNOVO

-Načelnik-

 

Broj: 02-014-1/23

Trnovo, 03.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 - Odluke US, 107/19, 1/21 - Odluka US i 119/21), člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 20/12), člana 13. Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu ("Službene novine Grada Istočno Sarajevo", broj: 1/17) i Odluke o načinu i uslovima javne prodaje građevinskog zemljišta sa devastiranim objektima i objektima u izgradnji - Rekreativno-sportski centar "Treskavica" Trnovo broj: 01-013-30-12/22 od 30.12.2022. godine, Načelnik opštine Trnovo raspisuje

 

OGLAS

o prodaji građevinskog zemljišta sa devastiranim objektima i objektima u

izgradnji - Rekreativno-sportski centar " Treskavica" Trnovo

 

1. Opština Trnovo prodaje građevinsko zemljište, sa devastiranim objektima i objek- tima u izgradnji - Rekreativno-sportski centar "Treskavica" Trnovo, a što čini :

- k.č. br. 727, R.S.C., šuma 5. klase, u površini od 1625 m2;

- k.č. br. 728/1, br. zgrade 1, R.S.C., poslovni objekatu privredi, u površini od 836 m2;

- k.č. br. 728/1, R.S.C., zemljište uz privredni objekat, u površini od 6640 m2;

- k.č. br. 728/2, br. zgrade 1., R.S.C., pomođni objekat u privredi, u površini od 1808 m2;

- k.č. br. 728/2, br. zgrade 2., R.S.C., pomođni objekat u privredi, u površini od 25 m2;

- k.č. br. 728/2, br. zgrade 3., R.S.C., pomođni objekat u privredi, u površini od 6 m2;

- k.č. br. 728/2, br. zgrade 4., R.S.C., pomođni objekat u privredi, u površini od 130 m2;

- k.č. br. 728/2, R.S.C., zemljište uz privredni objekat, u površini od 10333 m2;

- k.č. br. 729, USJELINA, strelište, u površini od 4922 m2;

- k.č. br. 731/1, USJELINA, njiva 4. klase, u površini od 469 m2;

- k.č. br. 731/2, USJELINA, njiva 4. klase, u površini od 759 m2;

- k.č. br. 732, USJELINA, njiva 5. klase, u površini od 1285 m2;

- k.č. br. 733, USJELINA, njiva 4. klase, u površini od 1500 m2;

- k.č. br. 736/1, USJELINA, livada 5. klase, u površini od 2579 m2;

- k.č. br. 736/2, USJELINA, Sportski centar, u površini od 1535 m2; upisaneuLN broj: 446 k.o. Trnovo.

 

2. Poslovni objekat u privredi /nekadašnji objekat hotela/ iz tačke 1. alineja 2. ovog oglasa je u potpunosti devastiran.

Na zemljištu označenom kao k.č. br. 728/2 k.o. Trnovo smješten je poslovno-ugostiteljski objekat u izgradnji /rekonstrukcija i dogradnja postojeđeg objekta/ i bazeni za uzgoj ribe.

 

3. Prodaja nepokretnosti iz tačke 1. oglasa izvršiće se putem usmenog javnog nadmetanja

- licitacije, koja će se održati dana 24.01.2023. godine u sali Skupštine opštine Trnovo, ul. Trnovskog bataljona br. 84, sa početkom u 12:00 časova.

4. Početna prodajna cijena nekretnina iz tačke 1. oglasa, koje se nalaze u IV stambeno-poslovnoj zoni i zoni ostalo građevinsko zemljište, određena je na osnovu Procjene tržišne vrijednosti nekretnine od strane stalnog sudskog vještaka arhitektonske struke Bećirović Vedrana, dipl. ing. arh. od 15.12.2022. godine i iznosi 583.000,00 KM (slovima: petstotinaosamdesettrihiljade i 00/100 konvertibilnih maraka).

5. Kaucija za učešće u licitaciji iznosi 50.000,00 KM.

6. Učesnici licitacije dužni su utvrđeni iznos kaucije uplatiti na žiro račun opštine Trnovo broj: 5550020000370169, sa naznakom nekretnine za koju se kaucija plaća, najkasnije dan prije održavanja licitacije, o čemu će podnijeti Komisiji dokaz o izvršenoj uplati.

7. Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje nekretnine koje se prodaje, te izvršiti uvid u potrebnu dokumentaciju u prostorijama opštine Trnovo, kao i dobiti informacije na telefon 057/610-237, svakog radnog dana u vremenu od 11:00 do 14:00 časova.

8. Prodajnu cijenu navedene nekretnine učesnik licitacije sa kojim će se zaključiti kupoprodajni ugovor, obavezan je uplatiti u roku od 8 dana nakon pribavljenog mišljenja Javnog pravobranioca Republike Srpske, a prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, dok će se predaja zemljišta u posjed kupcu izvršiti u roku od 8 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, o čemu će sačiniti zapisnik o primopredaji.

9. Postupak licitacije sprovešće Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja za prodaju, odnosno opterećenje pravom građenja nepokretnosti u svojini opštine Trnovo imenovana Odlukom Skupštine opštine Trnovo broj: 01-022-63-19/18 od 28.12.2018. godine.

10. Sve troškove izrade i provođenja kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

11. Ako učesnik licitacije, čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, odustane od zaključenja kupoprodajnogugovora, gubi pravo na povrat položene kaucije.

12. Prijave za učešće na licitaciji podnose se do 23.01.2023. godine, do 15:00 časova, i to neposredno putem protokola ili putem pošte na adresu : Opština Trnovo, ul. Trnovskog bataljona broj: 86- Komisiji za sprovođenje licitacije sa naznakom "prijava za licitaciju". Uz prijavu priložiti kopiju lične karte/rješenje o registraciji, dokaz o uplati kaucije i po potrebi notarski ovjerenu punomoć.

 

NAČELNIK

Dragomir Gagović 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: