Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.03.2023. 09:57

Prodaja teretnog motornog vozila-autobus Ford Transit 2,5 D

Izvor: Unsko-sanske novine, 24.03.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO - SANSKI KANTON

OPĆINA KLJUČ

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "KLJUČ" KLJUČ

Ključ, tel:037/660-127, 661-029, id.br.4263099560008

 

Broj: 187 /23

Dana, 24.03.2023. godine

 

Na osnovu Odluke Školskog odbora JU OS "Ključ "Ključ br:164-01/23 od 09.03.2023.godine i Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje oglasa-javne licitacije za prodaju motornog vozila AUTOBUS - M2 -FORD TRANZIT 2,5 D br:164-02/23 od 09.03.2023.godine objavljuje se:

 

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU TERETNOG

MOTORNOG VOZILA U VLASNIŠTVU

 JU O.Š. "KLJUČ" PUTEM JAVNE PRODAJE

- LICITACIJE

 

I             

PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je prodaja teretnog motornog vozila (u daljem tekstu: vozila) u vlasništvu JU OS "Ključ" Ključ, prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača, sljedećih karakteristika:

AUTOBUS - M2 -FORD TRANZIT 2,5 D,

br. šasije,WFOHXXGBVHND23581

godina proizvodnje 1992,

dizel,

snaga motora: 59 kW

neregistrovano vozilo,

nije u voznom stanju.

Početna cijena osnovnog sredstava motornog vozila iznosi 896,55 KM sa PDV-om.

Cijena je utvrđena na osnovu procjene sudskog vještaka saobraćajne struke.

 

II            

NAČIN PRODAJE

Prodaja motornog vozila iz tačke I ove Odluke obavit će se ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za vozilo koje se licitira.

 

III           

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na prodaju - licitaciju imaju domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 10% početne cijene vozila za koje ponuđač licitira. Kaucija se uplaćuje na depozitni račun: BUDŽET USK broj: 3389002202628383 otvoren kod UNICREDIT bank Mostar, u iznosu od 90,00 KM. Učesnicima u postupku prodaje - licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija od 10 % bit će vraćena u roku od sedam dana od okončanja javne prodaje.

Najbolji ponuđač je dužan uplatiti preostali dio prodajne cijene u roku od sedam dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji. Zaposleni u JU OS "Ključ" Ključ i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešća na prodaji - licitaciji.

 

IV          

PREGLED VOZILA

Pregled motornog vozila koje je predmet ponude - lici tacije može se pogledati u JU OS "Ključ" Ključ svakim radnim danom od 07:00 do 12:00 sati, uz prethodnu najavu prodavcu na br.tel. 037/660-127.

 

V            

DOSTAVLJANJE PONUDE

Pismene i zatvorene ponude dostavljaju se na adresu: Kulina bana bb, 79280 Ključ Komisija za provođenje javnog nadmetanja JU OŠ "Ključ" Ključ sa naznakom "Ponuda za javnu licitaciju teretnog motornog vozila", "NEOTVARAJ".

Rok za dostavljanje ponude je 31.03.2023. godine, na protokol JU OŠ "Ključ" Ključ na adresu Klulina bana bb 79280 Ključ ili putem pošte. Sve ponude dostavljene nakon navedenog roka i bez obzira na način dostave neće se uzeti u razmatranje. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih ponuđača održat će se dana 04.04.2023.godine u 9:00 sati u prostorijama škole. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, fizičke osobe lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za učešće u licitaciji.

 

VI          

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba da sadrži sljedeće:

Podaci o fizičkoj osobi (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, kopija identifikacionog dokumenta, ovjerena)

Podaci o pravnoj osobi (kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra ili rješenje o registraciji firme, ovjerena pečatom pravne osobe, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa i broj telefona)

Iznos ponude iskazan isključivo u konvertibilnim markama (KM)

Dokaz o uplati depozita u iznosu od 10 % od početne vrijednosti vozila

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca ponude, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti pot¬pisana i ovjerena pečatom pravne osobe Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži podatke iz člana VI i čiji je iznos ponude jednak ili veći od početne cijene vozila

Licitacija je punovažna i u slučaju da ponudu dostavi jedan prihvatljivi ponuđač za vozilo

 

VII         

POSTUPAK PRODAJE - LICITACIJE

Komisija za provođenje postupka prodaje motornog vozila postupkom licitacije izvršit će evidentiranje svih pristiglih ponuda koja podrazumjeva provjeru identiteta podnosioca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika pravnih lica, te ispunjavanju ostalih uslova za učešće u postupku licitacije. Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda prisutnim licima saopćavaju se pravila postupka licitacije. Komisija otvara prispjele ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponuđača, marku i tip vozila, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude. Ponude koje ne ispunujavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku licitacije. Komisija nakon razmatranja liste ponuđača utvrđuje najpovoljnije ponude zavozilo o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Komisija proglašava pobjednika licitacije koji je dostavio najpovoljniju ponudu za vozilo. Ako se na poziv za prodaju - licitaciju vozila odazove samo jedan ponuđač sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, Komisija će na javnom otvaranju ponuda provesti dodatnu usmenu prodaju - licitaciju i odabrati povoljnijeg ponuđača.

 

VIII

OBAVEZE KUPCA

Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena dužan je zaključiti Ugovor o kupoprodaji u roku od sedam dana od dana završetka licitacije. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene najkasnije u roku od sedam dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji. Kupac je dužan uplatu preostalog dijela kupoprodajne cijene izvršiti na depozitni račun: BUDŽET USK broj: 3389002202628383 otvoren kod UNICREDIT bank Mostar.

Sve poreze i troškove u vezi sa prenosom vlasištva, kao i ostale troškove, snosi kupac.

Primopredaja vozila izvršit će se odmah nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati preostalog iznosa kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac ne sklopi Ugovor o kupoprodaji ili ne uplati puni iznos ponuđene cijene, uplaćena kaucija od 10 % neće biti vraćena. JU OŠ "Ključ" Ključ će zaključiti Ugovor sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem.

 

IX

DODATNE INFORMACIJE

Tekst ove licitacije će biti objavljen na web stranici JU OŠ "Ključ" Ključ i u dnevnom listu "Krajina" i ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Prodaja vozila vrši se po principu "viđeno-kupljeno" i bez mogućnosti naknadnih pregovora, žalbi i reklamacija, koje se neće razmatrati. Sve informacije u vezi sa javnom ponudom-licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 07:00 do 12:00 sati, na br.tel 037/660-127.

 

Škola zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju službenog vozila po ovom javnom oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

 

Direktor škole

Fuad Konjević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: