Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.08.2023. 08:25

Prodaja mašina i opreme: predvalionika, valionika, uredskog stola, saržne vage...

Izvor: Oslobođenje, 14.08.2023.

"Posavina-koka" u stečaju d.o.o. za proizvodnju i promet Orašje.

XIV ulica bb,

76270 Orašje

stečajni upravnik

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca od 14.06.2023.godine, Odbora povjerilaca od 25.07.2023. godine, stečajni upravnik, raspisuje

 

OGLAS

O XIII PRODAJI

METODOM PRIKUPLJANJA ZATVORENIH PONUDA

 

I. PREDMET ORODAJE

I.Mašine i oprema imovina stečajnog dužnika "Posavina-koka" u stečaju d.o.o. za proizvodnju i promet

Orašje, što uključuje slijedeće:

1.1.Predvalionici"PAS-REFORM"god.proizvod. 1990... 2 kom, predvalionik'TAS- REFORM"god. proizvod. 1990, Predvalionici''VICTORA"god.proizvod. 2007.4 kom, Valionici"PAS-REFOFM"god proizvod. 1990.2kom,Valionik"VICTORA"god.proizvod.2007.1 kmad, Odmaščivač "ANTONIO GOGLIA" god.proi. 2003. 1 komad, Saržna vaga 1 komad. •

1.2.Uredski sto 10 kom, Peć na čvrsto gorivo, Radijator Inžinjering" godproi. 2006, Uredska stolica 12.kom, Uredska vitrina i ormar 5 kom, Mikrovalna peć "STUDIO" 1 kmad, Usisivač za prašinu 2 kmo, SEF 1 komad.

 

II.CIJENA I NAČIN PRODAJE :

1.Prodaja imovine izvršit će metodom prikupljanja zatvorenih ponuda. 3.   Predmeti prodaje se mugu kupiti samo kao cijelina od 1.1. i 1.2.

 

III.USLOVI, TERMIN I NAČIN PRODAJE

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju fizička i pravna lica koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava definisane ovim oglasom kao cijeline u iznosau 1000,00 KM na transakcijski račun "Posavina-koka"d.o.o. Orašje stečaju broj: 3381802255851091 kod UniCredit banke dd. Sarajevo, sa naznakom: osiguranje za učešće na XIII prodaji

2 Otvaranje ponuda će se održati 12.09.2023. godine(utorak) u 13 sati, u poslovnom prostoru "Posavina-koka" u stečaju d.o.o, VIII ulica bb, Orašje.

3.Zatvorene ponude sa podacima ponuđača i upisanom cijenom koja se nudi bez PDV- a te dokazom o uplati depozita slati u zatvorenim kovertama na adresu "Posavina-koka" u stečaju d.o.o. za proizvodnju i promet .Orašje, XIV ulica bb, 76270 Orašje sa naznakom PONUDA NE OTVARAJ

4.Kupac kupuje imovinu firme u postojećem stanju, «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi vezano za predmet prodaje,

5.Otvaranje ponuda će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač a koji ispunjava uslove Oglasa,

6.Odbor povjerilaca zadržava pravo da ne prihvati ponuđenu cijenu ukoliko je ponuđena cijena preniska.

7.Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku 7 dana za mašine i opremu od dana prodaje smatra se daje odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

8.Kupcu će uplaćeni depozit biti uračunat u cijenu a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena osim prva tri rangirana depozit za učešće će se vratiti za tri dana od dana prodaje,

 

IV.ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

krajnji rok za dostavu ponuda je 07.09.2023. godine (četvrtak), pečat pošte imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati po dogovoru na telefon: 063 342 260 ili 061 421 074,

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: