Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.08.2023. 09:10

Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata: bukva, hrast, ogrjev, PJ Šumarija Visoko, G.J. Kondžilo odjel 20, PJ Šumarija Visoko, G.J. Lepenica odjel 74, PJ Šumarija Visoko, G.J. Kondžilo odjel 08...

Izvor: Akta.ba, 11.08.2023.

JAVNO PREDUZEĆE

ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO

ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTON A

d.o.o. ZAVIDOVIĆI

JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići

 

Broj: 03-3710- 1/23.

Datum : 11.08.2023.godine

 

J A V N O N A D M E T A NJ E, broj: PL-11/23

 

DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NADME TANJE

 

Na osnovu Odluke direktora raspisuje se Javno nadmetanje za pretprodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije broj: 03-3710/23 od 11.08.2023. godine:

 

J A VN O N A D M E T A NJ E broj: PL-11/23.

 

Pretprodaja šumskih drvnih sortimenata na paritetu tvrdi put" na način pretprodaje na podrnćju JP "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići, poslovna jedinica "Šumarija" Visoko, Kakanj Zavidovići i Zenica. Obavezno je aplicirati na cijeli LOT, parcijalne ponude će biti odbijene.

 

Dokumentacija sa svim neophodnim informacijama za Javno nadmetanje broj: PL-11/23 može se dobiti u prostorijama JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići.

 

Za sve informacije obratiti se na brojeve telefona 032/877-834 ili 032/877-753.

Uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokazi koje dostavljaju u ponudi:

 

Poniida treba da sadrži:

•           Cjenovni obrazac ponude (mora biti potpisan i ovjeren);

•           Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki LOT posebna uplata na posebnoj uplatnici (10% od početne vrijednosti LOT-a);

•           Izjavu o prihvaćanju uslova licitacije (nalazi se u prilogu javnogpoziva);

•           Obrazac za dostavljanje ponude (nalazi se u prilogu javnogpoziva).

 

Pored navedenog ponuđači koji budu izabrani,a koji se prvi put prijavljuju, dobiti će pismeno obavještenje /poziv da u roku od 2 (dva) dana, od dana prijema obavještenja, ne računajući neradne dane, dostave slijedeće dokaze :

•           Rješenje o upisu u sudski registar, da ponuđač ispunjava uslove za promet šumskih drvnih sortimenata,

•           Uvjerenje o poreznojregistraciji,

•           Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanuvrijednost,

•           Potvrdu o solventnosti izdatu od poslovne banke u kojoj ponuđač ima otvoren račun.

 

Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije, datum ovjere kopije ne može biti stariji od 6 mjeseci.

Traženi dokazi se dostavljaju u zatvorenoj kuverti sa naznakom „DOKAZI ZA LICITACIJU BROJ: PL-11/23" kao i naznakom „NE OTVARATI". U slučaju da ponuđač propusti da dostavi tražene dokaze u propisanom roku, ugovor se dodjeljuje drugorangiranom ponuđaču.

Ponuđači koji učestvuju redovno na licitacijama i koji su već dostavili dokumentaciju pod rednim brojem 1., 2. i 3. umjesto dokaza dužni su dostaviti slijedeće:

•           Izjavu kojom izjavljuju da od poslijednjeg dostavljanja dokaza nije bilo promjena,

•           Potvrdu o solventnosti izdatu od poslovne banke u kojoj ponuđač ima otvoren račun.

 

Ponuđači koji su uz ponudu već dostavili tražene dokaze neće biti dužni ponovo ih dostavljati.

 

Uslovi pretprodaje:

Pravo učešća imaju sva pravna lica.

 

Obaveza Kupca je da preuzme količinski do 5% više od ugovorene količine, ukoliko ta količina ostane na stovarištu.

 

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cijenu za jedan LOT, prednost će imati ponuđač/kupac koji je ponudio veću cijenu za prvu klasu drvnog sortimenta koji se prodaje.

 

Ukoliko su cijene identične po svim klasama kod dva ili više ponuđača, bit će pozvani na usmenu licitaciju - nadmetanje. U pozivu za usmenu licitaciju, ponuđači/kupci će biti obavješteni o mjestu, datumu i početku zakazanog usmenog nadmetanja kao i o najmanjem iznosu podizanja cijene. Licitirati se ne može ispod prvobitno ponuđene cijene u ponudi. Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju. U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, LOT se poništava.

 

Kupac plaća robu avansno prije otpremanja drvnih sortimenata. Iznos avansnih uplata u toku realizacije ugovora utvrđivat će Prodavac na bazi raspoloživih količina o kojima će upoznati Kupca.

 

Utovar šumskih drvnih sortimenata na prijevozno sredstvo obaveza je kupca.

 

Prodavac zadržava pravo, da ne zaključi ugovor s kupcom koji bude izabran kao najpovoljniji u ovom postupku javnog nadmetanja-licitacije, ukoliko se ne odabere ponuđač u postupku javne nabavke "usluga sječe i izvoza", za odjel koji je predmet javnog nadmetanja, a koji se provodi u skladu s Zakonom o javnim nabavkama.

 

Pomenuto pravo prodavac zadržava iz razloga što se postupak prodaje vrši na način pretprodaje u dva odvojena postupka.

 

Postupak prodaje drva prije izvođenja radova se provodi putem javnog nadmetanja-licitacije, pod uslovima propisanim Odlukom Vlade FBIH o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata ( Sl.novine FBIH broj: 52/09. ), dok se postupak javne nabavke "usluga sječe i izvoza " za isti predmetni odjel provodi u skladu s Zakonom o javnim nabavkama BIH.

 

Ukoliko se u postupku javne nabavke "usluga sječe i izvoza" ne izabere ponuđač u roku od 90 danaod dana dostavljanjaOdluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ovom postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata "na tvrdomputu", prodavac nema obavezu zaključiti ugovor sa kupcom koji bude odabran kao najpovoljniji ponuđač u ovom postupku prodaje putem javnog nadmetanja-licitacije, ili nije u mogućnosti iz tehničkih razloga vlastitim sredstvima realizirati poslove sječe i izvoza šumskih drvnih sortimenata.

 

Kupac je dužan poštivati preuzimanje dnevne dinamike raspoloživih količina koje mu ponudi Prodavac.

 

Rok za podnošenje ponuda:

Ponude slati u zatvorenoj kuverti najkasnije do 21.08.2023. godine do 10,00 sati na protokol JP "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići, sa naznakom LICITACIJA broj: PL-11/23 - pretprodaja šumskih drvnih sortimenata „na paritetu tvrdi put" -NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 21.08.2023. godine u 10,00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene. Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i ovjeren pečatom.

Prijave slati na adresu: JP "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25, Zavidovići.

 

Otvaranje ponuda:

Javno otvaranje će se obaviti dana 21.08.2023. godine u 11,00 satiu prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25.

Garancija za ozbiljnost ponude:

Ponuđač je dužan uz traženu dokumentaciju priložiti dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, od 10% od početne ukupne vrijednosti cijelog LOT-a, prema našim početnim jediničnim cijenama (za svaki LOT posebna uplata).

Ponuđačima čija ponuda ne bude izabrana kao najpovoljnija, garancija će se vratiti nakon što se zaključi ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

 

NAPOMENA

Ukoliko izabrani najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor, garancija se neće vratiti, a ugovor će se zaključiti sa drugorangiranim ponuđačem.

Nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji, kupac plaća robu avansno prije otpremanja drvnih sortimenata.

Iznos garancije za ozbiljnost ponude koji je Kupac uplatio na ime učešća na licitaciji Prodavac će zadržati do kraja relizacije ugovora na ime garancije za dobro izvršenja ugovora.

Ukoliko Kupac bude uredno izvršavao ugovorene obaveze do kraja iznos garancije će biti uračunat kao avans za zadnju isporuku. Ukoliko Kupac ne bude poštovao ugovorene obaveze Prodavac će zadržati iznosgarancije.

Ukoliko ponuđena jedinična cijena po bilo kom sortimentu i klasi je neodređena ili niža od početnih cijena u obrascima, ponuda će se smatrati neprihvatljivom i kao takva će biti odbijena. Ukoliko ponuda ne bude kompletna u dijelu tražene dokumentacije odnosno ponuđač bude ocijenjen kao nekvalificiran za učešće u nadmetanju, ista će se odbaciti.

 

Tendersku dokumentaciju sa cjenovnim obrascem ponude, možete preuzeti ovdje. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: