Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.08.2023. 14:42

Prodaja drvnih sortimenata na panju, Šumarija Busovača G.J. Busovača, odjel 65, odsjek 02 drvni sortimeni četinara

Izvor: Akta.ba, 18.08.2023.

Javni oglas za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata na panju

Aug 18, 2023

 

Šumskogospodarsko društvo "Šume Središnje Bosne "

d.o.o. Donji Vakuf

 

 

Porezni broj: 09071307

 

Broj :01 -7203/23

Datum: 18.08. 2023. godine.

 

Na temelju godišnjeg plana gospodarenja za 2023. godinu, Odluke o utvrđivanju prodaje proizvoda Društva u 2023. godini broj: 01-9961/22 od 11.11.2022. godine, Odluke o načinu prodaje drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji F BiH (SI. n. F BiH broj 52/09 i 25/10) i Odluka broj:01-6986 od 09.08.2023. godine Uprava Društva upućuje:

 

JAVNI OG LAS

za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata na panju

Predmet prodaje su drvni sortimenti lišćara i četinara kako slijedi:

 

LOT 1

Lokacija: Šumarija Busovača G.J. Busovača, odjel 65, odsjek 02 drvni sortimeni četinara

Procijenjena neto-drvna masa: 71 m  četinara

Način prodaje: drvna masa se prodaje na panju, a konačan obračun i fakturiranje se vrši po sortimentnom napadu i otpremi.

Depozit (kaucija) iznosi: 500,00 KM ( prilikom prijave dostaviti dokaz o uplati). Početne cijene drvnih sortimenata su:

 

Cijene su izražene u konvertibilnim markama     

R.br.

Naziv sortimenta

J.mj.

J/S, Bijeli bor

(četinari)

Bukva/Grab

Crni bor, duglazija

Hrast

Ostali lišićari

1.

Trupci ,,F/L"

m3

155,00

F-265; L-175

145,00

327,00

 

2.

Pilanski trupci I klase

mJ

108,00

95,00

105,00

142,00

65,00

3.

Pilanski trupci II klase

mJ

91,00

75,00

88,00

112,00

60,00

4.

Pilanski trupci III klase

mJ

71,00

53,00

59,00

82,00

55,00

5.

Stubovi

mJ

108,00

108,00

108,-00

 

 

6,

Rudno drvo

mJ

35,00

35,00

35,00

50,00

30,00

7.

Celulozno drvo

mJ

17,00

 

17,00

30,00

 

8.

Ogrijevno drvo

mJ

23,00

23,00

 

23,00

23,00

 

Sve cijene su izražene bez PDV-a.

 

1. Podnošenje ponuda

 

Pravo učešća na licitaciji/javnom nadmetanju imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

- da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar, original ili kopija;

- da su registrirani za obavljanje proreza, preradu ili prometa drveta;

- da posjeduju PDV broj;

 

- da nemaju neizmirenih obveza prema Društvu;

- da su ovlašteni za izvođenje radova u šumarstvu (ili kopiju ugovora sa licenciranim izvođačem koji će izvoditi radove ),

- izuzetno se mogu prijaviti i pravne osobe koje nisu PDV obveznici, koji dostavljaju i ugovor sa licenciranim izvođačem radova u šumarstvu o izvođenju radova na sječi i izvozu.

 

2. Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži:

Ime i adresu ponuđača;

Ponuđenu cijenu ( upisuje se procent povećanja na početne cijene koji će se primijeniti za sve drvne sortimente na dvije decimale ) /npr. 2,36%/;

Izjavi o namirenju eventualne štete, popunjenu na Obrascu za ponudu;

Dokaz o izvršenoj uplati depozita

Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke 2.

 

3. Dostava ponude

Ponude se dostavljaju na adresu: ŠPD „Srednjobosanske šume"/ŠGD „Šume Središnje Bosne", d.o.o. Donji Vakuf, ulica 770 SBB bb. 70 220 Donji Vakuf, u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI- LICITACIJA NA PANJU - LOT 1 Šumarija Busovača G.J. Busovača, odjel 65, odsjek 02. Rok za dostavu ponuda je 28.08.2023. godine do 12,00 sati.

 

 

4. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo/Komisija za prodaju drvnih sortimenata, javno dana 28.08.2023. godine u 12,30 sati u prostorijama Društva u D. Vakufu, uz mogućnost prisustvovanja ponuđača.

 

5. Kriteriji za ocjenu ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona kojom je ponuđena najviša cijena odnosno najveći procent povećanja početnih cijena. Prigovori na provedeni postupak i odabir najpovoljnijeg ponuđača mogu se izjaviti na dan otvaranja uz priloženo ovlaštenje ponuđača. Naknadni prigovori neće se uvažavati. Način plaćanja - avansno i iz depozita.

 

U roku od 5 dana potpisat će se ugovor sa najboljim ponuđačem sa utvrđenim rokovima i dinamikom realiziranja ugovora.

 

U slučaju ne izvršenja radova ili odustajanju najpovoljnijeg ponuđača prodavač zadržava uplatu depozita (kaucije).

 

6. Dodatne informacije Sve neophodne informacije za javni oglas mogu se dobiti u šumariji Busovača.

 

Cjelovit tekst oglasa istaknuti na web stranici Društva i oglasnim pločama Društva, šumarije Busovača.

 

1866_001

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: