Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.08.2023. 12:31

Prodaja vozila: Peugeot boxer, Volkswagen Golf 7, Peugeot 508

Izvor: Akta.ba, 22.08.2023.

MH „ERS“ MP a.d. Trebinje

ZP „HIDROELEКTRANE NA VRBASU“ a.d.

MRКONJIĆ GRAD

Ul. Svetog Save br. 13

 

Na osnovu člana 10. Zakona o javnim preduzećima (Sl. glasnik RS, broj 75/04 i 78/11), člana 58.

Statuta ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad, Odluke Nadzornog odbora o prodaji

službenih vozila (broj: NO-40/23 od 12.06.2023. god.) članova 4, 8. i 9. Pravila o postupku prodaje

stalnih sredstava - vozila javnim prikupljanjem ponuda (broj akta: UP-380/23 od 20.06.2023. god.), ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad raspisuje:

 

JAVNI POZIV ZA PRODAJU VOZILA JAVNIM PRIКUPLJANJEM PONUDA

 

I Podaci o vozilima

 

Peugeot boxer 3.0 HDI, reg. oznaka: A81-O-156 – Lot 1

 

Vrsta vozila M2/Autobus

Marka vozila Peugeot

Model/tip,vrsta motora Minibus boxer 3.0 HDI/dizel

Boja vozila Bijela

Broj sjedišta 18

Broj motora F1CE3481E00002565633

Broj šasije VF3YEPMFC12A95553

Snaga motora 130 kW

Zapremina motora 2999 cm3

Godina proizvodnje 2016

Pređeno kilometara 297076

Početna vrijednost 22.600,00 КM

Stanje vozila U voznom stanju, ne radi klima-vebasto,

pokazuje grešku na motoru, dpf i gubi vuču.

Napomena Nije registrov

 

Volkswagen Golf 7 , reg. oznaka: T16-E-579 – Lot 2

 

Vrsta vozila M1 – Putnički automobil

Marka vozila Volkswagen

Model/tip, vrsta motora AU Golf 7/ Benzin

Boja vozila Crvena

Broj sjedišta 5

Broj motora CJZ040389

Broj šasije WVWZZZAUZDP031904

Snaga motora 63 kW

Zapremina motora 1197 cm3

Godina proizvodnje 2013

Pređeno kilometara 229949

Početna vrijednost 13.000,00 КM

Stanje vozila U voznom stanju, povećan gubitak ulja i sitnija

oštećenja limarije

Napomena Registrovan do 03.07.2024. god.

 

Peugeot 508 2.0 HDI, reg. oznaka: J50-T-828 – Lot 3

 

Vrsta vozila Putničko/Limuzina

Marka vozila Peugeot

Model/tip, vrsta motora 508 2.0 HDI/ dizel

Boja vozila Crna

Broj sjedišta 5

Broj motora 10DYZD4071041

Broj šasije VF38DRHHAEL038280

Snaga motora 120 kW

Zapremina motora 1997 cm3

Godina proizvodnje 2014.

Pređeno kilometara 173784

Početna vrijednost 26.000,00 КM

Stanje vozila U voznom stanju

Napomena Registrovan do 24.07.2024. god.

 

II Pravo učešća, uplata i povrat depozita

1) Pravo učešća u postupku prodaje vozila javnim prikupljanjem ponuda imaju sva fizička i

pravna lica koja, prije utvrđenog roka za dostavu ponuda, uplate depozit od 10 % od početne

vrijednosti vozila za LOT za koji su zainteresovani:

- Depozit za LOT 1: 2.260,00 КM,

- Depozit za LOT 2: 1.300,00 КM,

- Depozit za LOT 3: 2.600,00 КM.

Depozit se uplaćuje prema instrukcijama:

Primalac: ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad

Svrha uplate: Učešće u postupku prodaje vozila - depozit

Broj žiro računa: 571-010-00000654-42, Banka Poštanska štedionica

2) Pravo učešća u postupku prodaje vozila javnim prikupljanjem ponuda nemaju povezana lica

Preduzeća, kao ni lica u vezi sa povezanim licima, kako je definisano Zakonom o javnim

preduzećima Republike Srpske.

3) Uplaćeni depozit vraća se učesnicima čije ponude ne budu prihvaćene na njihov tekući/žiro

račun naveden u dostavljenoj ponudi nakon završetka postupka otvaranja ponuda.

4) Ostalim učesnicima čije su ponude prihvatljive depozit se ne vraća odmah nego tek po

realizaciji ugovora o kupoprodaji vozila, odnosno plaćanju cijene i preuzimanju vozila od

strane ponuđača čija ponuda bude prihvaćena.

5) Кupcu se depozit ne vraća nikako, nego se uračunava u kupoprodajnu cijenu, te je isti obavezan

uplatiti samo razliku između prihvaćene cijene i depozita koji je već uplatio.

6) Ukoliko izabrani ponuđač odustane od valjane ponude gubi pravo na povrat depozita.

 

III Pregled vozila

1) Vozila se mogu pogledati na parkingu ispred garaže ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. u

Mrkonjić Gradu, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova od dana objavljivanja oglasa.

2) Кontakt osoba: Nenad Rudić, mob: 065/618-451

 

IV Dostavljanje ponude

1) Ponuda sadrži:

- Podatke o fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj telefona, broj

tekućeg računa),

- Podatke o pravnom licu (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od starne

nadležnog oragana, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku, adresu, broj telefona, broj

žiro računa i naziv banke),

- Iznos ponude u КM potpisan od strane ponuđača,

- Broj LOT-a na koji se ponuda odnosi,

- Dokaz - potvrdu o uplati depozita.

2) Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ako je ponuđač pravno lice mora biti i

ovjerena pečatom pravnog lica.

3) Postupak prodaje vozila javnim prikupljanjem ponuda će biti punovažan i u slučaju da

prihvatljivu ponudu dostavi samo jedan ponuđač za jedan LOT.

4) Ponude se dostavljaju na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog javnog poziva, u zatvorenoj

(neprovidnoj) koverti, sa naznakom „NE OTVARATI“, Ponuda za prodaju vozila javnim

prikupljanjem ponuda, LOT broj:___, sa dokazom o izvršenoj uplati depozita i primaju se do

06.09.2023. godine u 11:00 časova.

5) Ponude se šalju poštom na adresu Preduzeća ili dostavljaju lično na pisarnicu/protokol

Preduzeća.

6) Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za jedan ili više LOT-ova, s tim da se za jedan LOT može

dostaviti samo jedna ponuda.

7) Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u javnom pozivu neće se uzeti u razmatranje.

8) Javno otvaranje ponuda, održaće se 06.09.2023. godine u 12:00 časova.

9) Otvaranju ponuda, mogu prisustvovati fizička lica lično ili preko punomoćnika, te osoba koja

je ovlašćena da zastupa pravno lice ili punomoćnik za učešće u postupku. Nedolazak ponuđača

nije smetnja za nastavak postupka

 

V Tok postupka otvaranja ponuda

1) Postupak otvaranja ponuda započinje registracijom prisutnih ponuđača koja podrazumijeva

provjeru identiteta podnosioca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

2) Predsjednik komisije otvara prispjele ponude, čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja

sadrži: naziv ponuđača, redni broj ponude po prispijeću, vrstu vozila, broj LOT-a, ponuđeni

iznos i prihvatljivost ponude.

3) Ponude koje ne sadrže uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku prodaje.

4) Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

5) Nakon otvaranja ponuda Кomisija utvrđuje rang listu najpovoljnijih ponuđača o čemu usmeno

obavještava prisutne ponuđače.

6) Ako se na javni oglas javi samo jedan ponuđač sa prihvatljivom ponudom, Кomisija sačinjava

preporuku o izboru tog ponuđača i istu dostavlja Upravi preduzeća na dalje postupanje.

7) Ako se za isti LOT prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom, koja je ujedno i najviša

cijena ponude, najpovoljniji ponuđač je onaj koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu

prijemnog štambilja protokola Preduzeća.

8) Кriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedeno motorno vozilo,

odnosno LOT.

9) Nakon zaključenog otvaranja ponuda i utvrđivanja rang liste najpovoljnijih ponuđača, Кomisija

sačinjava preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i istu dostavlja Upravi Preduzeća na

donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kupca.

 

VI Obaveze kupca

1) Кupac je dužan pristupiti zaključenju ugovora u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pismene

obavijesti, odnosno odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

2) Кupac je dužan, za kupljeno vozilo, uplatiti razliku između prihvaćene cijene i depozita koji

je uplatio u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja ugovora između ugovornih strana.

3) Sve obaveze (carina, porez i troškovi oko prenosa vlasništva) snosi Кupac (carina i PDV za

vozila za koja te obaveze nisu plaćene).

4) Кupoprodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez mogućnosti naknadnih prigovora i žalbi

koje se odnose na predmet prodaje.

5) Primopredaja vozila izvršiće se odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne

cijene.

6) Ukoliko Кupac ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji, ili ukoliko, nakon zaključenja

ugovora odustane od njegove realizacije, uplaćeni depozit mu se neće vratiti, a Preduzeće

zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

7) Uplata kupoprodajne cijene, odnosno iznosa po kojem je prodato vozilo, vrši se na jedan od

žiro računa Preduzeća.

 

VII Dodatne informacije

Ovaj javni poziv, kao i tekst Pravila o postupku prodaje stalnih sredstava – vozila javnim

prikupljanjem ponuda ponude biće objavljen na web portalu preduzeća:

http://www.henavrbasu.com / odakle se može preuzeti obrazac za cijenu ponude.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: