Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.08.2023. 11:19

Prodaja osnivačkog dijela u preduzeću WATER d.o.o. Žepče

Izvor: Pravosudje.ba, 25.08.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ŽEPČU

 

Broj: 44 0 1 036535 22 I

Žepče, 24.08.2023.. godine

 

Općinski sud u Žepču, sudija Zlatan Bosnić, u izvršnoj stvari tražitelja izvršenja Zlatić Jozo, sin Ivana iz Brankovića bb, Žepče, protiv izvršenika Budimir Drage, sin Andrije iz Matine bb, općina Žepče, zastupan po punomoćniku Vidović Iliji, advokatu iz Žepča. radi naplate novčanog potraživanja, na osnovu izvršne isprave, v.s. 410.000,00 KM. izvršenjem na osnivačkom udjelu u pravnom ,,WATER" d.o.o. Žepče dana 24.08.2023. godine, donosi slijedeći:

 

ZAKLJUČAK O PRODAJI UDJELA U PRAVNOM LICU

,,WATER" d.o.o. Zepče

 

Rješenjem Općinskog suda u Žepču br. 44 0 I 036535 22 I od 16.09.2022. godine dopušteno je izvršenje protiv izvršenika Budimir Drage, sin Andrije iz Matine bb, općina Žepče. radi naplate novčanog potraživanja prodajom osnivačkog djela u preduzeću ,,WATER" d.o.o. Žepče do visine udjela kojeg izvršenik ima u istom. Dana 07.11.2022. godine, izvršena je zabilježba izvršenja kod Odjela Registra Općinskog suda Zenica.

 

1. Određuje se ročište za DRUGU prodaju osnivačkog udjela izvršenika Budimir Drage od 100% u društvu "WATER" d.o.o. Žepče, putem USMENOG JAVNOG NADMETANJA, za dan ČETVRTAK 28.09.2023. godine, u 09:30 sati, u zgradi Općinskog suda u Žepču. ulica „Zagrebačka" bb, soba broj: 109.

 

2.Vrijednost osnivačkog udjela izvršenika u pravnom licu "WATER" d.o.o. Žepče utvrđena je prema akutelnom Izvodu iz sudskog Registra Općinskog suda Zenica br. 043-0-0-RegZ-23-000745 od 20.03.2023. godine i iznosi 2.089.192,76 KM.

 

3.Na zakazanom ročištu osnivački udio izvršenika u pravnom licu "WATER" d.o.o. Žepče može se prodati bez ograničenja u pogledu iznosa cijene (čl. 131. st. 4. Zakona o izvršnom postupku).

 

4.Javnom nadmetanju kao ponuđači mogu pristupiti samo lica koja prije početka javnog nadmetanja na depozitni račun suda, pozivom na broj predmeta, polože osiguranje u visini 10.000.00 KM. Osobe koje sudjeluju u javnom nadmetanju dužne su prije početka ročišta sudu predati po jedan primjerak uplatnice iz koje je vidljivo da je osiguranje položeno.

 

Od polaganja osiguranja u ovoj izvršnoj stvari oslobođen je tražitelj izvršenja. Porez i taksu u vezi sa prodajom osnivačkog udjela snosi kupac ukoliko se stranke drugačije ne dogovore.

 

Pravo učešća u kupovini imaju sva pravna i fizička lica izuzev lica iz čl.88. Zakona o izvršnom postupku.

 

5.Ponuđač sa najvećom ponudom dužan je platiti cijenu odmah nakon objavljivanja rezultata javne prodaje, osim ako sud zaključkom ne odluči drukčije. Ako to ne učini, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i bit će dužan platiti cijenu koju je ponudio i tako redom dok ima ponuđača.

 

6.Ročište za prodaju održava se pred sudskim izvršiocem, koji je dužan da kupcu s momentom isplate, tj. izvršenog pologa kupoprodajne cijene preda kopiju zapisnika sa ročišta za prodaju u kojem će činjenica prodaje biti konstatovana i potvrđena kupčevim potpisom.

 

7.U slučaju da nijedan od ponuđača sa najvećom ponudom ne plati cijenu po pozivu suda, ili ako se osnivački udio ne uspije prodati ni na drugom ročištu. Sud će obustaviti postupak

 

8.Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na oglasnoj tabli ovog suda, a tražitelj izvršenja ga može objaviti i u javnim glasilima o svom trošku.

 

POUKA: Protiv ovog zaključka prigovor i žalba nisu dozvoljeni.     

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: