Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.09.2023. 10:16

Prodaja putničkih automobila: Volkswagen B7, Škoda Octavia

Izvor: Oslobođenje, 29.09.2023.

Broj: 02-04-264/16

Mostar, 26.09.2023. godine

 

 

Na osnovu Odluke Vlade HNK o odobravanju prodaje putničkih automobila Sloipštine Hercegovačko neretvanskog kantona, 01-1-02-2256/23 od 14.09.2023. godine i Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javnog nadmetanja-licitacije broj: 02-04-263/23 od 25.09.2023. godine, Komisija za provedbu postupka javnog nadmetanja-licitacije objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za prodaju putničkih automobila u vlasništvu Skupštine HNK javnim nadmetanjem-licitacijom putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

 

1.   PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je prodaja putničkih automobila u vlasništvu Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona kako slijedi:

 

Redni broj

Marka automobila, tip i vrsta goriva

Snaga motora

Radni obim motora

Ostali podaci

Početna cijena

1.

Volkswagen B7, limuzina, dizel

77 kw

1598 ccm

Boja: crna

Godina proizvodnje: 2011. godina

Kilometraža: 315.165 km U voznom stanju: DA

11.575,00 KM

2.

Škoda Octavia, limuzina, dizel

130 kw

1968 ccm

Boja: crna

Godina proizvodnje: 2009. godina

Kilometraža: 347.448 km U voznom stanju: DA

4.177,00 KM

 

2. PRAVO SUDJELOVANJA

2.1. Vozila koja su predmet javnog nadmetanja, prodaju se pojedinačno ponuditelju koji je dostavio najveću cijenu za ponuđeno vozilo.

2.2. Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju sistemom zatvorenih ponuda imaju domaće i strane pravne i fizičke osobe, koje izvrše uplatu kaucije/jamstva u vrijednosti od 10% početne cijene vozila.

2.3. Uplata kaucije vrši se na blagajni Skupštine HNK, ul. Jakova Baruna Španca broj 2. u Mostaru, u periodu od 02.10.2023. do 09.10.2023. godine u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.

2.4. Zaposleni u Skupštini HNK i članovi njihove uže obitelji nemaju pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju -licitaciji.

 

3. NAČIN PRODAJE

3.1. Prodaja automobila vrši se metodom javnog nadmetanja-licitacije putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda.

3.2. Automobili se prodaju po principu „zatečenog stanja" tj. „viđeno-kupljeno", što isključuje naknadna reklamiranja i prigovore/žalbe u svezi s kvalitetom i eventualnim nedostacima.

3.3. Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju pravne i fizičke osobe, osim uposlenika Skupštine HNK i članova njihove uže porodice.

4. PREGLED VOZILA

4.1. Motorna vozila može se pogledati na parking prostoru Skupštine, ul. Jakova Baruha Španca broj 2. u Mostaru u periodu u četvrtak, 05.10.2023. i petak, 06.10.2023. godine u vremenu od 10:00 do 13:00 sati, nakon prethodne najave kontakt osobi.

4.2. Kontakt osoba je Musajir Penava, telefon broj: 036 326 162, e-mail: info@skupstina-hnz-k.ba.

 

5. DOSTAVLJANJE I SADRŽAJ PONUDA

5.1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti s naznakom „NE OTVARAJ-PONUDA-JAVNI OGLAS ZA PRODAJU AUTOMOBILA", sa dokazom o izvršenoj uplati depozita, neposredno na protokol Skupštine HNK, Ulica Jakova Baruha Španca broj 2., 88000 Mostar. Na poleđini koverte treba naznačiti ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe koja dostavlja ponudu.

5.2. Rok za dostavljanje ponuda je od 02.10.2023. do 09.10.2023. godine do 13:00 sati, na protokolu Skupštine HNK u ulici Jakova Baruha Španca broj 2,88000 Mostar.

5.3. Sve ponude pristigle poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, kao i ponude sa ponuđenim iznosom manjim od utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

5.4. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zamteresiranih ponuditelja održat će se 10.10.2023. godine, sa početkom u 12:00 sati u prostorijama Skupštine HNK, ulica Jakova Baruha Španca broj 2 u Mostaru.

 

6. SADRŽAJ PONUDE:

6.1. Ponuda treba da sadrži slijedeće elemente:

a) ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona (ukoliko se radi o fizičkoj osobi);

b) ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje u postupku javnog nadmetanja, adresa (ukoliko se radi o pravnoj osobi;

c) iznos ponude izražene u KM;

d) dokaz o uplati depozita

6.2. Ponuda se mora dostaviti na Obrascu za cijenu ponude koji se može preuzeti na web stranici www.skupstina-hnz-k.ba i na protokolu Skupštine HNK u ulici Jakova Baruha Španca broj 2 u Mostaru.

6.3. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja, ako je podnositelj ponude pravna osoba ista mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe u pravnoj osobi i ovjerena pečatom te pravne osobe.

6.4. Prihvatljivom se smatra svaka ponuda koja sadrži podatke iz tačke 6.1 do 6.3 .i čiji je iznos jednak ili veći od početne cijene za ponuđeno vozilo.

6.5. Javno nadmetanje je punovažno i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan prihvatljiv ponuditelj. Ukoliko ponuda ne bude dostavljena na način kako je to opisano, smatrat će se nepotpunom i neće se razmatrati.

 

7. POSTUPAK LICITACIJE

7.1. Javnom otvaranju ponuda može prisustvovati ovlaštena osoba pravne/fizička osoba/ ponuditelja, uz prezentiranje ovlaštenja i identifikacijskog dokumenta. Prije otvaranja dostavljenih ponuda, javno će se saopćiti pravila javnog nadmetanja.

7.2. Predsjednik Komisije pristupa otvaranju prispjelih ponuda čiji se sadržaj unosi u listu ponuditelja koja sadrži: naziv ponuditelja, redni broj, marka i tip vozila, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

7.3. Ponude koje ne ispunjavaju uvjete prihvatljivosti neće se razmatrati u daljnjem postupku licitacije.

7.4. Nakon otvaranja blagovremeno pristiglih ponuda, javno se priopćuju ponuđene cijene te utvrđuje lista ponuditelja, počevši od ponuditelja s najvišom ponuđenom cijenom.

7.5. Komisija nakon razmatranja liste ponuditelja utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja za vozilo koje je predmet javnog nadmetanja o čemu usmeno obavještava prisutne ponuditelje. Predsjednik Komisije proglašava pobjednika javnog nadmetanja-licitacije koji je dostavio najpovoljnije ponudu za vozilo.

7.6. Ako se na poziv za licitirano vozilo odazove samo jedan ponuditelj sa prihvatljivom ponudom komisija ga proglašava pobjednikom javnog nadmetanja-licitacije.

7.7. Ako se prijavi dva ili više ponuditelja s prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, fredsjednik komisije će proglasiti za pobjednika javnog nadmetanja ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog pečata.

8. OBAVEZE KUPCA

8.1.Ponuditelj, odnosno kupac, koji bude odabran kao najuspješniji, dužan je pristupiti zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 5 dana od dana z^iključenja licitacije te uplatiti puni iznos postignute konačne cijene za kupljeni automobil odmah po potpisivanju kupoprodajnog ugovora.

8.2.Kupac će uplatu izvršiti na slijedeći način:

primatelj: Jedinstveni račun trezora, otvoren kod „Unicredit bank,,d.d.,

broj računa: 338 100 22 00 424 167,

budžetska organizacij a: 1001 0001,

svrha doznake ,,kupovina službenog vozila Skupštine HNK.

Broj poreznog obveznika: trinaestoznamenkasti ID broj pravne osobe, ukoliko uplatu vrši pravna osoba ili JMBG ukoliko uplatu vrši fizička osoba.

8.3. Sve poreze i troškove oko transporta i prijenosa vlasništva snosi kupac.

8.4. Primopredaja vozila izvršit će se odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene

8.5 Ukoliko kupac ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u ostavljenom roku, smatrat će se kako je odustao od kupovine, a zaključenje ugovora o kupoprodaji će se ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju. Uplaćena kaucija od 10% neće biti vraćena.

8.6 Sve poreze i troškove oko transporta i prijenosa vlasništva snosi kupac.

 

9. DODATNE INFORMACIJE

9.1. Sve dodatne informacije u vezi javnog nadmetanja-licitacije mogu se dobiti od 02.10.2023. do 06.10.2023. godine u vremenu od 10-13 sati na broj telefona 036 326-162, kontakt osoba Musajir Penava.

9.2. Sudionicima u postupku javnog nadmetanja-licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija od 10% bit će vraćena 1 sat nakon završetka licitacije na blagajni, dok će uplaćena kaucija najpovoljnijeg ponuditelja biti vraćena nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa ponuđene cijene i dokaza o izvršenom prijenosu vlasništva.

9.3. Skupština zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju službenog motornog vozila po ovom oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do trenutka uplate kupoprodajne cijene.

9.4. Javni oglas objavit će se u „Oslobođenju", „Večernjem listu" i na web stranici Skupštine HNK.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: