Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.10.2023. 08:36

Prodaja autobusa MAN LIONSINTERCITY i putničkog motornog vozila VW Cedy Maxi kombi Trendline

Izvor: Glas Srpske, 07.10.2023.

Javna zdravstvena ustanova Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" Banja Luka

 

Broj: 115-01-12719-1/23

Datum: 06.10.2023.

 

Na osnovu člana 10. Pravilnika o postupku prodaje pokretne imovine putem javnog nadmetanja-licitiranjem, a u vezi sa Odlukom Upravnog odbora o rashodovanju i prodaji osnovnog sredstva, broj: 102-30-12518/23 od 02.10.2023. godine i Odlukom o umanjenju početne cijene i prodaji osnovnog sredstva, broj: 102-30-12519/23 od 02.10.2023. godine, Komisija za sprovođenje postupka javne licitacije, objavljuje

 

JAVNI POZIV

NA LICITACIJU ZA PRODAJU POKRETNE IMOVINE

 

I PREDMET I NAČIN PRODAJE

1.Predmet prodaje su sljedeća motorna vozila:

1)Autobus motorno vozilo marke: MAN LIONSINTERCITY B.2007.46.008, registarske oznake: J51-A-934, godina proizvodnje: 2016, snaga motora: 213 kW, zapremina motora: 6871 cm3, pogon na dizel gorivo, mjenjač: automatski šest brzina, broj mjesta za sjedenje: 52, broj šasije: VVMAR60ZZ8GT024453, broj motora: 2144478544486, broj pređenih kilometara: 24414 km, početna prodajna cijena 180.000,00 KM (slovima: stotinuosamdesethiljada i 00/100 konvertibilnih maraka), iznos depozita 18.000,00 KM (slovima: osamnaesthiljada konvertibilnih maraka).

2)Putničko motorno vozilo marke: VW Cedy Maxi kombi Trendline 2.0 (oštećeno), registarske oznake: K64-T-103, godina proizvodnje: 2019, snaga motora: 75 kW, zapremina motora: 1968 cm3, pogon na dizel gorivo, mjenjač: automatski šest brzina, broj mjesta za sjedenje: 5, broj šasije: WV2ZZZ2KZLX036711, broj motora: DFS672970, broj pređenih kilometara: 51501 km, početna prodajna cijena 15.000,00 KM (slovima: petnaesthiljada i 00/100 konvertibilnih maraka), iznos depozita 1.500,00 KM (slovima: hiljadupetstotina konvertibilnih maraka).

2.Motorna vozila se prodaju po načelu "viđeno-kupljeno" i mogu se pogledati svakim radnim danom u periodu od 7,00 do 15,00 časova u sjedištu Instituta u Banjaluci, ul. Slatinska br. 11 (Trapisti-Delibašino selo).

3.Prodaja će se obaviti postupkom javnog nadmetanja-licitiranjem, uz prethodno pribavljanje pisanih ponuda.

 

II PRAVO UČEŠĆA

1.Pravo učešća u postupku licitacije imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja dostave pisanu ponudu sa potrebnom dokumentacijom i uplate depozit u naznačenom iznosu.

2.Na otvaranju ponuda mogu učestvovati fizička lica lično ili punomoćnik, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili punomoćnik.

 

III UPLATA I POVRAT DEPOZITA

1.Iznos depozita uplaćuje se na žiro račun Instituta broj: 555190-0024689624, otvoren kod Nova Banka a.d.

Banja Luka, svrha uplate „uplata depozita za licitirano vozilo           ".

2.Depozit se uplaćuje najkasnije do isteka roka dostavljanja ponuda, odnosno do 23.10.2023. godine, do 12:00 časova.

3.jedan primjerak uplatnice ponuđač prilaže uz ponudu.

4.Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vrši se povrat uplaćenog depozita na broj tekućeg/žiro računa uplatioca depozita koji je dostavljen uz ponudu, najkasnije u roku od dva (2) radna dana od dana završenog postupka licitacije.

 

IV DOSTAVLJANJE PONUDA

1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ- Ponuda za licitirano vozilo ", najkasnije do 23.10.2023. godine, do 12:00 časova.

2.Ponude se dostavljaju lično na Pisarnicu Instituta, ulica Slatinska 11, Banja Luka, III sprat, kancelarija broj 236, nakon čega se dobija odgovarajuća potvrda.

3.Sve ponude koje budu dostavljene na Pisarnicu Instituta nakon isteka roka koji je naznačen u ovom javnom pozivu ili ne sadrže potrebnu dokumentaciju, neće se uzeti u razmatranje.

4.Ponuda se dostavlja na propisanom Obrascu za cijenu ponude (Prilog 1) koji je dostupan na Pisarnici Instituta (kancelarija 236), te ista treba da sadrži:

a)Naznaku vozila za koje se daje ponuda;

b)Podatke o fizičkom/pravnom licu (ime i prezime/naziv, adresa, broj telefona, JMBG/JIB-PIB);

c)Iznos ponude u konvertibilnim markama (brojevima i slovima);

d)Ovjerena fotokopija identifikacionog dokumenta- lična karta/pasoš (za fizička lica),

e)Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar- ne starija od 6 mjeseci (za pravna lica),

f)Ovjerena punomoć (izdato od strane fizičkog ili pravnog lica kojeg opunomoćenik predstavlja u postupku licitacije),

g)Dokaz-potvrda o uplati depozita,

h)Kopija kartice tekućeg/žiro računa uplatioca depozita,

i)Potpis (i pečat za pravna lica).http://www.zotovicbl.com

 

V OTVARANJE PONUDA

1.Javno otvaranje ponuda uz mogućnost prisustva zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica, održaće se dana 23.10.2023. godine, u 12:30 časova., u Multimedijalnoj sali na III spratu, u sjedištu Instituta u Banjaluci, ul. Slatinska br. 11 (Trapisti-Delibašino selo).

2.Ukoliko se iz bilo kojih razloga ne obavi javno nadmetanje-licitacija produžava se rok za dostavljanje ponuda najkasnije do 30.10.2023. godine u 12:30 časova, nakon čega će se javno nadmetanje ponoviti pod istim uslovima, na istom mjestu i u isto vrijeme.

3.Kriteriji za vrijednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za vozilo, a u slučaju da su dvije ili više ponuda identične, odnosno da imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, otvara se usmeno javno nadmetanje ili se prednost daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu na Protokol Instituta.

4.Da bi licitacija bila održana dovoljno je da bude dostavljena najmanje jedna validna ponuda.

 

VI OBAVEZE KUPCA

1.Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena (kupac) dužan je pristupiti zaključenju kupoprodajnog ugovora najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema obavijesti o prihvatanju ponude, te je dužan u roku od 3 radna dana uplatiti prodajnu cijenu naznačenu u kupoprodajnom ugovoru, u protivnom gubi pravo na povrat depozita.

2.Troškove poreza, prenosa vlasništva kao i sve ostale troškove vezane za prodaju snosi kupac.

 

VII DODATNE INFORMACIJE

1.Sve informacije u vezi sa predmetnom javnom licitacijom mogu se dobiti u prostorijama Instituta - Tehnička služba svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 časova ili na mobilni broj: 065/063-739.

2.Tekst ove licitacije biće objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske", a istovremeno će se objaviti na Oglasnoj tabli Instituts i web stranici Instituta www.zotovicbl.com.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE:

Ratko Jakovljević

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: