Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.10.2023. 13:24

Prodaja službenog motornog vozila Škoda Octavia TDS

Izvor: Akta.ba, 16.10.2023.

Broj: 05-16-2-542-4/23SD

Mostar, 13.10.2023. godine

 

Temeljem Odluke o prodaji službenog motornog vozila broj 05-16-2-542/23 od 5.10.2023. godine, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prodaju službenog motornog vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda

 

A. Predmet javnog oglasa je prodaja službenog motornog vozila Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine postupkom javnog nadmetanja-licitacije i to sistemom prikupljanja zatvorenih ponuda, kako slijedi:

 

1.Marka i model: Škoda Octavia TDS

 

2.Boja: siva

 

3.Stanje vozila/stanje registracije: ispravno/registrirano zaključno sa 6.5.2024. u 24:00 sati

 

4.Broj šasije: TMBBS21Z4A2058355

 

5.Broj motora: ВХЕС63691

 

6.Godina proizvodnje: 2009.

 

7.Snaga motora u kW: 77KW

 

8.Vrsta goriva: DIZEL

 

9.Pređena kilometraža: cca. 130 000 km

 

10.Registracijska oznaka: A49-M-656.

 

11.Početna cijena (sa PDV-om): 8.974,00 KM

 

B. Pravo učešća u postupku javne prodaje prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda imaju sva pravna i fizička lica, koje polože u depozit/kauciju u vrijednosti od 10% od početne vrijednosti službenog motornog vozila. Depozit/kaucija za učešće u postupku javnog nadmetanja za prodaju službenog vozila Instituta uplaćuje se uplatom na glavni proračunski račun kod Centralne banke BiH broj uz sljedeće podatke: Primatelj: Ministarstvo financija i trezora BiH Transakcijski račun broj: 0000030000000145 Poziv na broj: 37111

 

Svrha uplate: Javno nadmetanje-licitacija u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

 

Pravo učešća u postupku javne prodaje nemaju zaposleni u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i članovi njihove uže obitelji.

 

B.Službeno motorno vozilo, koje je predmet prodaje, može se pogledati danima 18.10. i 24.10.2023. godine u vremenu od 10:00 sati do 13:00 sati ispred Zgrade zajedničkih institucija BiH, Kneza Domagoja bb, Mostar uz prethodnu najavu na broj telefona: 036/334-381. Kontakt osoba je Danilo Golo.

 

C.Službeno motorno vozilo se prodaje "u viđenom stanju" što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavatelju, po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka.

 

D. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti s naznakom: "Ponuda pojavnom nadmetanju za prodaju službenog motornog vozila Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, - Ne otvaraj" na adresu: Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, ul. Kneza Domagoja bb, 88 000 Mostar.

 

E. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 25.10.2023. godine do 11:00 sati. U obzir će se uzeti samo ponude koje, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno) budu zaprimljene na Protokol Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine do 11:00 sati. Sve ponude pristigle nakon navedenog roka, bez obzira kad su poslane, neće se uzeti u razmatranje. Na poleđini koverte potrebno je unijeti podatke podnositelja (ime i prezime/naziv pravnog lica, adresa).

 

Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača uz prisustvo zainteresiranih ponuđača izvršit će se komisijski dana 25.10.2023 u 11:15 sati u uredu 408 na 4 katu u ulici Kneza Domagoja bb, Mostar.

 

Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač i da ponudu na početnu vrijednost/cijenu ili veći iznos, predsjedavajući ga proglašava pobjednikom postupka javne prodaje. Ako se pozivu odazovu dva ili više ponuđača s istom ponudom/cijenom koja je i ujedno i najviša ponuđena cijena, Povjerenstvo će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja s protokola Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

 

Ponuda treba sadržavati:

 

a)podatke o fizičkoj osobi (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj»telefona, broj tekućeg računa, ovjeren preslik identifikacijskog dokumenta i Izjava da nije član uže obitelji zaposlenika Instituta za intelektualno vlasništvo BiH);

 

b)podatke o pravnoj osobi (točan naziv, adresa i broj telefona ponuđača, ovjeren preslik rješenja o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjereno od strane nadležnog organa, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje u postupku licitacije, broj poslovnog računa);

 

c)iznos ponude izražene u KM (brojkama i slovima);

 

d)dokaz o uplati depozita/kaucije.

 

Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja. Ukoliko je ponuđač pravna osoba, ponuda mora biti ovjerena pečatom pravne osobe. Postupak javne prodaje će biti punovažan i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

 

Obrazac za cijenu ponude preuzima se na internet stranici Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine www.ipr.gov.ba ili osobno u prostorijama Protokola Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

 

S odabranim ponuđačem Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 7 dana po završetku postupka javne prodaje i istom će biti vraćen uplaćeni depozit po dostavljanju dokaza o uplati licitiranog iznosa. Iznos položen na ime depozita/kaucije vratit će se onim ponuđačima koji ne budu izabrani na javnoj prodaji istog dana nakon okončanog postupka javne prodaje, s tim da se položeni depozit/kaucija neće vratiti odabranim ponuđačima koji ne zaključe ugovor s Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, tj. koji odustanu od kupovine.

 

Kupac je dužan za kupljeno službeno motorno vozilo uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 7 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

 

Kupac je dužan kupljeno službeno motorno vozilo preuzeti u roku od 7 dana od dana uplate postignute cijene. Sve poreze i troškove u vezi s prijenosom vlasništva snosi kupac.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel.: 036/334-381 kontakt osoba je Danilo Golo.

 

Dostavljeno:

 

-oglasna ploča,

-web stranica Instituta

-sažetak javnog oglasa Večernji list, Oslobođenje

 

Obrazac za cijenu ponude (pravna lica)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: