Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.10.2023. 15:48

Prodaja drvnih sortimenata (bukve, breze, smrče) na panju

Izvor: Akta.ba, 17.10.2023.

JAVNO PREDUZEĆE

“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o. Goražde

Broj: 10-1457/23

Datum: 17.10.2023. godine

 

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije broj: 10-1456/23 od 17.10.2023.godine, J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde, objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata na panju

 

1. Predmet prodaje su šumski drvni sortimenti kako slijedi (ukupan broj LOT-ova 1):

LOT 1 - Odjel 17 G.J. ,,Prača“

 

 

Mjesto prodaje

 

Ponuđena

Početna cijena

Vrsta drveta

 

Klasa

količina za

u KM/m3 bez

 

Na panju

 

prodaju (m3)

PDV-a

 

 

PTI

7,47

130,00

 

 

PTII

49,78

110,00

BUKVA

17 ,,Prača“

PT III

237,64

90,00

 

 

Ogrev u dugom

1376,01

55,00

 

 

Prostorno (metrica)

200,50

40,00

BREZA

17 ,,Prača“

Ogrev u dugom

32,30

24,00

 

 

PT II

3,55

135,00

SMRČA

17 ,,Prača“

PT III

3,37

115,00

JD

1,05

50,00

 

 

CELULOZA

6,54

45,00

 

Sve cijene su izražene bez PDV-a.

 

1. Podnošenje ponuda/prijava

Pravo učešća na licitaciji/javnom nadmetanju imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju slijedeće uslove:

 

•        da posjeduju Rješenje o upisu u sudski registar (dokaz: original ili ovjerena kopija rješenja, ukoliko se dostavlja kopija, ista mora biti ovjerena od strane općinskog organa uprave);

•        da posjeduju dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta polufinalne, finalne, hemijske prerade i/ili promet šumskih drvnih sortimenata (dokaz: Rješenje za obavljanje djelatnosti izdato od strane nadležnog organa- original ili ovjerena kopija, ukoliko se dostavlja kopija, ista mora biti ovjerena od strane općinskog organa uprave;

•        da su ovlašteni za izvođenje radova u šumarstvu (ili kopiju ugovora sa licenciranim izvođačem koji će izvoditi radove);

•        da imaju ID i PDV broj (dokaz: original ili ovjerena kopija rješenja, ukoliko se dostavlja kopija, ista mora biti ovjerena od strane općinskog organa uprave);

•        da imaju aktivan transakcijski račun kod banke (potvrda od poslovne banke, ne starija od 3 mjeseca);

•        Da nisu dužnici J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde (izjava potpisana i ovjerena od strane općinskog organa uprave)

•        Da nisu u sudskom sporu sa J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde u vezi isporuke/nabavke drveta (izjava potpisana i ovjerena od strane općinskog organa uprave)

•        Da su u mogućnosti avansno plaćati šumske drvne sortimente ili obezbjediti garanciju plaćanja za slučajeve odgođenog plaćanja do 90 dana (izjava potpisana i ovjerena od strane općinskog organa uprave).

Napomena: Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji. Ukoliko se dostavlja ovjerena kopija, ista mora biti ovjerena od strane općinskog organa uprave i ne može biti starija od 6 mjeseci.

 

2.       Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži:

-        Naziv i adresu ponuđača;

-        Ponuđenu cijenu (upisuje se procenat povećanja na početne cijene koji će se primjeniti za sve drvne sortimente na dvije decimale) /прг. 2,36 %/ (obrazac za cijenu ponude)

-        Dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke 1.

 

3.       Dostava ponude

Ponude se dostavljaju na adresu: J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde, ulica Ibrahima

Popovića 17, 73 000 Goražde, u zatvorenoj koverti sa naznakom

„NE OTVARATI - LICITACIJA NA PANJU

LOT 1 - ODJEL 17 G.J. ,,PRAČA“

Rok za dostavu ponuda je 25.10.2023. godine (srijeda) do 15:00 sati. Ponude dostavljene nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 

4.       Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda izvršit će Komisija za prodaju šumskih drvnih sortimenata, javno dana 25.10.2023. godine u 15:15 sati, u prostorijama Preduzeća u ulici Ibrahima Popovića 17, 73 000 Goražde uz mogućnost prisustvovanja ponuđača.

 

5.       Kriterij za ocjenu ponuda i odabir najpovoljnijge ponuđača

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona kojom je ponuđena najviša cijena odnosno najveći procenat povećanja početnih cijena za sve šumske drvne sortimente. Prigovori na provedeni postupak i odabir odabir najvoljnijeg ponuđača mogu se izjaviti na dan otvaranja uz priloženo ovlaštenje ponuđača. Naknadni prigovori neće se uvažiti.

 

6. Dodatne informacije

Način plaćanja - avansno.

U roku od 5 dana potpisat će se ugovor sa najboljim ponuđačem sa utvrđenim rokovima i dinamikom realiziranja ugovora.

Sve ostale dodatne informacije mogu se dobiti u J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde na broj telefon 038/221-040, kontakt osoba: Nermin Herak. 

 

DIREKTOR

Nudžeim Džihanić, dipl.ecc

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: