Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.02.2024. 09:40

Prodaja putničkih motornih vozila: Audi Q5, Volkswagen caddy Kasten, Opel Astra

Izvor: Glas Srpske, 16.02.2024.

„VODOVOD" a.d. DOBOJ

 

Broj: 1115/24

Doboj, 15.02.2024. godine

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora „Vodovod" a d. Doboj broj: 03-766-1011/24 od 12.02.2024. godine, Komisija o b j a v lj u j e

 

OGLAS

o prodaji osnovnih sredstava I

 

Podaci o osnovnim sredstvima:

 

1.            putničko vozilo AUDI Q5

 

god. pr.: 2018,

 

zapremina motora: 1.968 ccm,

 

snaga: 140 kw,

 

vrsta goriva: DIZEL,

 

stanje: u funkciji, ,

 

napomena: evidentirana sitna oštećenja na prednjem i zadnjem braniku, blaga oštećenja farbe na karambolkama, par sitnih udubljenja na bočnim stranama vozila bez oštećenja laka.

 

Procijenjena vrijednost predmetnog motornog vozila iznosi 59.200,00 KM na osnovu procjene ovlaštenog vještaka.

 

2.            putničko vozilo: VOLKSWAGEN CADDY KASTEN, ODJAVLJEN

god. pr.: 2001,

 

zapremina motora: 1.896 CCM,

 

snaga: 47 kw,

 

vrsta goriva: DIZEL,

 

stanje:u funkciji,

 

napomena: evidentna oštećenja na spoljašnjosti i unutrašnjosti vozila. Procijenjena vrijednost predmetnog motornog vozila iznosi 1.280,00 KM na osnovu procjene ov-laštenog vještaka.

 

3.            putničko vozilo: OPEL ASTRA, ODJAVLjEN

 

god. pr.: 1999,

 

zapremina motora: 1.700 ccm,

snaga: 50 kw,

vrsta goriva: DIZEL,

stanje: nije u funkciji,

napomena: evidentna manja oštećenja na spoljašnjosti i unutrašnjosti vozila. Procijenjena vrijednost predmetnog motornog vozila iznosi 720,00 KM na osnovu procjene ovlaštenog vještaka.

 

II

Početna prodajna cijena svakog osnovnog sredstva utvrđena je na osnovu procjene vještaka.

 

III

Osnovna sredstva se prodajuu viđenom stanju koja zainteresovana lica mogu pogledati svakim radnim danom od 07-15 časova u krugu „Vodovod" a.d. Doboj, u ulici Kneza Miloša. Kontakt telefon: 066/286-547

Usmeno javno nadmetanje (licitacijuJ provodi Komisija koja je imenovana Odlukom Uprave „Vodovod" a. d. Doboj broj: 03-1082/24 od 14.02.2024. godine.

 

Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju (licitaciji) imaju pravna i fizička lica, koja Komisiji obavezno dostavljaju:

 

za fizička lica: ovjerena kopija i predočenje lične karte,

 

za pravna lica: aktuelni izvod iz sudskog ili ekvivalentnog registra, punomoć, za slučaj da usmenom javnom nadmetanju (licitaciji) prisustvuje, odnosno učestvuje lice u svojstvu punomoćnika ili ovlašćenog zastupnika,

dokaz o uplaćenoj kauciji (izvod iz banke) iznosi 5% od početne prodajne (procjenjene) cijene koju je ponuđač dužan platiti najkasnije dva (2) sata prije održavanja usmenog javnog nadme-tanja (licitacije) na blagajni preduzeća (Kralja Petra prvog 15 b) ili na jedan od žiro računa ito:

 

-              Nova banka a.d. 555 008 00480239 38

 

-              NLB banka     562 005 00003203 50

 

V

Usmeno javno nadmetanje (licitacija) će se provesti putem javnog nadmetanja između ponuđača, po sistemu ko da više.

 

VI

Ukoliko bude samo jedan ponuđač, vozilo se može prodati jednom ponuđaču ali ne po cijeni nižoj od početne prodajne cijene tj. ne nižoj od procjenjene vrijednosti

 

VII

Po okončanju provedenog usmenog javnog nadmetanja (licitacije) i isteklog roka predviđenog za pri-govore, kupac je dužan uplatiti razliku između licitirane cijene i uplaćene kaucije u roku 3 dana od dana izdavanja fakture.

 

VIII

U slučaju odustajanja najpovoljnijeg ponuđača isti gubi kauciju a drugoplasirani ponuđač može pri-hvatiti cijenu najpovoljnijeg. Drugoplasirani ponuđač koji prihvati ponudu najpovoljnijeg a nakon prihvata u ostavljenom roku ne uplati predmetnu cijenu, gubi kauciju. Navedeno se primjenjuje na svakog narednog ponuđača.

 

IX

Nakon provođenja usmenog javnog nadmetanja (licitacije) i izbora najpovoljnijeg ponuđača Uprava će sa istim zaključiti kupoprodajni ugovor nakon uplate licitiranog iznosa.

 

X

Usmeno javno nadmetanje (licitacija) će se održati dana 04.03.2024. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama „Vodovod" a.d. DoboJ, ulica Kralja Petra 1,156.

 

XI

Ovaj oglas će biti objavljen u sredstvima informisanja dostupnim na području BiH RS - u „Glas Srpske" i oglasnoj tabli prodavca kao i na internet portalu Olx.ba

Rok za dostavu prijave je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim i zapečaćenim kovertama na adresu preduzeća „Vodovod" a.d. Doboj,

ul. Kralja Petra I broj 15B lično ili poštom, sa naznakom „Prijava za kupovinu osnovnog sredstva - NE OTVARATI, za Komisiju".

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Andrej Nikolić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: