Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.02.2024. 15:07

Prodaja službenih motornih vozila: VW Passat, VW Golf 4, Škoda Octavia

Izvor: Akta.ba, 20.02.2024.

Broj: 01-16-9-23-190- АЗ /23                                    

Banja Luka, 20.02.2024.godine

 

Na osnovu Odluke direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH o prodaji službenih motornih vozila putem javne licitacije, broj: 01-16-9-23-190-2/23 od 30.10.2023 godine, Komisija za prodaju službenih motornih vozila iz Glavne kancelarije, imenovana u navedenoj Odluci direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH objavljuje

 

JAVNO NADMETANJE-

LICITACIJU za prodaju službenih motornih vozila

 

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Glavna kancelarija, raspisuje javnu licitaciju službenih motornih vozila: I Podaci o vozilima

R.b. LOT-a

Marka i tip vozila

Boja vozila

Broj šasije

Kw

/стЗ

God. proiz

Pređeno kilom.

Istek

registracije

Početna cijena

 

VW PASSAT

CRNA

WVWZZZZCZ79000042

103/1988

2007

337.912

30.03.2023

1.501,50

 

VW GOLF 4 VARIANT

BIJELA

WVWZZZ1JZ5D000564

74/1896

2004

291.919

28.08.2022

1.250,30

1

VW GOLF 4

PLAVA

WVWZZZ1JZYD414403

66/1896

2000

223.917

02.09.2020

484,57

 

VW GOLF 4

SIVA

WVWZZZ1JZ39375020

81/1896

2003

285.549

21.03.2020

1.141,96

 

SKODA OCTAVIA

SIVA

TMBDG41U86S006051

66/1896

2005

555.582

31.12.2020

1.217,52

 

II Pravo učešća

1. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja-licitacije sistemom prikupljanja pismenih ponuda imaju pravo sva pravna i fizička lica (osim zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje i članova njihove uže porodice) koja prije utvrđenog roka za licitaciju uplate predviđeni depozit-kauciju uz ovjerenu dokumentaciju.

 

III Pregled vozila i rok za prijavu sudjelovanja ria licitaciji

1.Učesnici su obavezni izvršiti uplatu depozita 10% od početne cijene svih vozila koji čine predmetni LOT posebno upakovane.

2.Depozit se uplaćuje na glavni račun kod Centralne banke broj: 0000030000000145. Prilikom uplate depozita na pomenuti račun uplatilac (učesnici-ponuđači u postupku javnog nadmetanja) treba navesti sljedeće podatke koji se odnose na bankovni račun za uplatu sredstava:

-Primalac: Ministarstvo finansija i trezora

-Transakcijski račun broj: 0000030000000145

-Poziv na broj: 37111

-Svrha uplate: Javna licitacija u UINO BiH Glavna kancelarija (obavezno)

3.Povrat sredstava uplaćenih na jedinstveni račun trezora za učešće u postupku javnog nadmetanja-licitacije za prodaju službenog vozila institucija BiH vrši se na osnovu zahtjeva Glavne kancelarije .

4.Prodaja vozila se vrši po načelu „viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i reklamacija koje se odnose na stanje vozila koja su predmet ponude.

5.Vozila se mogu pogledati dana 23.02.2024. godine (petak) u vremenu od li00 do 1300 sati u Centralnom skladištu Uprave za indirektno oporezivanje BiH, ulica Stepe Stepanovića 85a, Banja Luka..

 

IV Dostavljanje ponuda i vrijeme održavanja licitacije

1.Ponude se dostavljaju u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti sa naznakom „NE OTVARAJ - Ponuda za prodaju vozila putem javne licitacije, LOT broj              ". Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije 27.02.2024.god. do 10°° sati.

2.Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu ,bez obzira kad su poslane,neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko za LOT ne bude pismenih ponuda, odnosno uplate depozita, licitacija se neće održati.

3.Javno otvaranje ponuda uz obavezno prisustvo zainteresovanih ponuđača održat će se 28.02.2024. godine (srijeda) u 1200 sati u prostoriji Glavne kancelarije u ulici Bana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka.

4.Otvaranju ponuda, mogu sudjelovati samo ponuđači lično ili po punomoćniku (uz dokaz o punomoći), te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za sudjelovanje u postupku javne licitacije (uz dokaz o punomoći).

 

V Sadržaj ponude

1.Podaci o fizičkoj osobi: ime i prezime, ime jednog roditelja,adresa i broj telefona, broj tekućeg računa sa nazivom banke, ovjerenu kopija identifikacijskog dokumenta.

- Podaci o pravnoj osobi: naziv pravnog lica,adresu i broj telefona,potpis ovlaštene osobe i pečat,ime lica ovlaštenog za zastupanje u postupku licitacije,rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjereno od strane nadležnog organa,broj poslovnog računa sa nazivom banke.

2.Jedan ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu za LOT.

3.Broj LOT-a na koji se ponuda odnosi.

4.Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravna osoba, ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe.

 

VI Tok licitacije

1.Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, Komisija će saopštiti pravila licitacije.

2.Ponuđači su dužni prije početka licitacije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem, odnosno ovjerenom punomoći za zastupanje ukoliko se radi o zastupnicima te dostaviti dokaz o uplati depozita.

3.Licitirati se ne može ispod početne cijene,iznosi ponuda su izraženi u KM.

4.Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač sa prihvatljivom ponudom, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije za taj LOT.

5.Ako se za isti LOT prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, Komisija daje prednost ponuđaču koji je ranije predao ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja službe protokola UIO BiH u Glavnoj kancelariji.

6. Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijenu iznad minimuma i konstatuje se da je vozilo prodato ponuđaču sa najvećim ponuđenim iznosom.

 

VII Obaveze kupca

1.Sa ponuđačem (kupcem) koji ponudi najveću cijenu po pojedinačnom LOT-u, po završenoj licitaciji zaključit će se kupoprodajni ugovor u roku od 7 (sedam) dana po završetku postupka javnog nadmetanja/prodaje i istom će biti vraćen uplaćeni depozit/kaucija po dostavljanju dokaza o uplati punog licitiranog iznosa.

2.Rok za uplatu ukupne postignute cijene je 7 (sedam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.,a plaćanje se vrši sa bankovnih računa koji su navedeni u obrascu ponude.

3.Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac, kao i obavezu transporta vozila.

4.Ako kupac odustane od kupovine (ne pristupi sklapanju ugovora), gubi pravo na uplaćeni iznos depozita od 10%, dok se položeni depozit knjiži kao prihod Jedinstvenog računa Uprave, nakon čega će UIO BiH sklopiti ugovor sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem.

5.Primopredaja,odnosno preuzimanje motornog vozila vrši se nakon dostavljanja dokaza o izvršenoj uplati.

6.Račun se uplaćuje shodno važećoj naredbi o uplatnim računima za administrativne takse(„SI.glasnik BiH" broj:

20/10,74/1082/10,92/10108/10,41/11,71/11,3/12,19/12,70/12,54/13,72/13,84/13,95/13,19/14,15/17,28/20 i 30/23),Glava VIII.

 

6.1 Uplatni računi:

•JR Trezor BiH-Depozitni račun br: 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

•JR Trezor BiH-Depozitni račun br: 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

•JR Trezor BiH-Depozitni račun br: 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)

•JR Trezor BiH-Depozitni račun br: 1341021020000276 (Asa banka d.d. Sarajevo)

6.2. Broj poreskog obveznika:treba da sadrži 13-cifreni ID broj za pravno lice ili JMBG za fizičko lice

6.3Vrsta uplate za svaku uplatu treba biti „0"

6.4Poziv na broj: Broj računa ispostavljen od strane UIO BiH

6.5Vrsta prihoda: 811114

6.6Budžetska organizacija :1601003

6.7Porezni period: Treba da odgovara datumu uplate

6.8Opština: Treba da sadrži šifru opštine sjedišta uplatioca ,prema entitetskim Pravilnicima o uplati javnih prihoda

 

VIII         Dodatne informacije

l..Sve ostale dodatne informacije možete dobiti na telefon broj: 051/335-153 i 065/729-172

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: