Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.02.2024. 11:38

Prodaja putničkih motornih vozila: Renault Megane Grandtour, Renault Laguna, Renault Fluence i Škoda Superb

Izvor: Akta.ba, 21.02.2024.

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

Broj: 02/2-1659-3/23

Datum: 20. februar 2024. godine

 

Na  osnovu Odluke generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srpske o prodaji osnovnih sredstava - puničkih motornih vozila putem javnog nadmetanja - licictacije, no sistemu zatvorenih ponuda, broj 02/2-1659/24 od 25. 9. 2023. godine, Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja - licitacije objavlјuje

 

JAVNI OGLAS

o prodaji motornih vozila javnim nadmetanjem putem zatvorenih ponuda

 

1. Predmet prodaje

Predmet prodaje su putnička motorna vozila Narodne skupštine Republike Srpske, slјedećih karakteristika:

R.B.

Marka i tip vozila

Godina proizvodnje i broj pređenih

KM

Boja

Vrsta goriva

Broj šasije

Zapremina i snaga motora

Početna cijena u KM

1.

Reno megan grandtur (Renault Megan e Grandtour)

2011. 261.301

siva

dizel

VF1KZ1S0646252749

1870 ccm, 96 kw

5.876,80

2.

Reno laguna (Renault Laguna)

2010. 261.632

crna

dizel

VF1BT1K.0643364033

1995 ccm, 110 kw

6.134,50

3.

Reno fluens (Renault Fluence)

2012. 265.130

crna

dizel

VF1LZBD0646963462

1461 ccm, 81 kw

5.965,20

4.

Škoda superb (Skoda Superb)

2013. 567.348

crna

dizel

TMVAE43THE9032881

1968 ccm, 103 kw

8.566,60

 

2.            Način prodaje

Prodaja vozila iz tačke 1. ovog poziva biće izvršena putem javne licitacije — javnim nadmetanjem no sistemu zatvorenih ponuda, po načelu „viđeno-kuplјeno", a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Kriterijum za izbor najpovolјnije ponude je najviša ponuđena cijena, koja ne može bitn manja od početne prodajne cijene.

 

3.            Pravo učešća

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja položu depozit za vozilo. Iznos depozita je 5% od početne cijene svakog vozila, odnosno za:

1. reno megan grand tur, vozilo pod rednim brojem 1, iznos od 293,84 KM,

2. reno laguna, vozilo pod rednim brojem 2, iznos od 306,72 KM,

3. reno fluens, vozilo pod rednim brojem 3, iznos od 298,26 KM i

4. škodu superb, vozilo pod rednim brojem 4, iznos od 428,33 KM.

Depozit se polaže u kancelariji broj 1 Narodne skupštine Republike Srpske, najkasnije do 29. februara 2024. godine do 10.00 časova.

Učesnicima u postupku javnog nadmetanja - licitacije čije ponude ne budu prihvaćene, depozit će biti vraćen odmah no završetku licigacije.

Pravo učešća u postupku licitacije nemaju zaposleni u Narodnoj skupštini kao ni članovi njihove uže porodice.

 

4. Pregled vozila

Vozilo koje je predmet prodaje može se pogledati na parkingu Narodne skupštine Republike Srpske svakog radnog dana od 21. do 28. februara 2024. godine, od 9.00 do 16.00 časova, uz prethodnu najavu kontakt osobi: Ljubiša Sandić, telefon: 051/338-170, e-mail: ljubo.sandic@narodnaskupstinars.net  ili IrenaDuvnjak telefon: 051/338-161.

 

5. Vrijeme održavanja licitacije

Licitacija motornih vozila održaće se u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske u Banjoj Luci dana, 29. februara 2024. godine, sa početkom u 12.00 časova. Licitaciji mogu prisustvovati eamo lica koja su se prijavila za učešće na ovoj licitaciji i položila depozit. Neposredno prije početka licitacije izvršiće se evidentiranje/registracija učesnika, na osnovu lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta, kao i pismenog ovlašćenja, punomoći, za lice koje učestvuje u licitaciji u ime drugog fizičkog ili pravnog lica, odnosno preduzetnika.

 

6. Dokumenti za učešće na licitaciji

6.1 Lica koja namjeravaju učestvovati na javnom nadmetanju - licitaciji dužna su, prilikom polaganja depozita, popuniti obrazac-prijavu o ponuđaču sa osnovnim podacima uz prilaganje pratećih dokumenata.

6.2 Fizičko lice u obrascu prijave, popunjava: ime i prezime, ime jednog roditenja, JMBG, adresu, broj telefona, broj lične karte, broj tekućeg računa i naziv banke, te uz prijavu prilaže fotokopiju indetifikacionog dokumenta sa slikom, kao i punomoć, ukoliko lice učestvuje u licitaciji u ime drugog lica.

6.3 Pravno lice u obrascu prijave popunjava: naziv i sjedište, poreski identifikacioni broj, ime, prezime i telefon osobe za kontakt, broj žiro računa i naziv banke, ovjerenu fotokopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra i ovlašćenje za lice koje učestvuje na licitaciji, ukoliko pravno lice na licitaciji ne zastupa njegovo odgovorno lice.

 

7. Tok licitacije

Licitirati se ne može ispod početne cijene vozila. Komisija utvrđuje spisak blagovremeno pristiglih ponuda, no redoslijedu primanja. Ponude moraju sadržavati sve elemente navedene u tački 7. Pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja - licitacije putem zatvorenih ponuda za prodaju osnovnih sredstava - putničkih motornih vozila Narodne skupštine Republike Srpske. Ponude koje ne sadrže sve elemente neće biti uzete u razmatranje, a neblagovoremeno pristigle ponude biće vraćene ponuđačima neotvorene. Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti na način naveden u tački 6. Pravila.

Nakon otvaranja svih blagovremeno prispjelih ponuda, Komisija utvrđuje valјanost istih i utvrđuje listu najpovolјnijih ponuđača. Pobjednikom licitacije smatra se ponuđač sa najvećom ponuđenom cijenom iznad utvrđene početne cijene vozila.

U članu 9. Pravila detalјnije je objašnjen tok licitacije u slučaju dvije potpuno iste cijene ponude.

 

8. Održavanje reda

8.1 Predsjednik Komisije je zadužen da preduzima mjere u cilјu odvijanja nesmetanog toka licitacije. U slučaju ometanja toka licitacije, predsjednik prvo javno opominje učesnike licitacije i upozorava na slјedeću mjeru koju će poduzeti ako se isto nastavi.

8.2 Ako učesnik i pored opomene nastavi da ometa tok licitacije, predsjednik mu izriče mjeru udalјenja sa javne licitacije.

8.3 Učesnik svojim ponašanjem ometa tok licigacije, kada: ističe ponude suprotno javnom oglasu ili ometa rad Komisije na bilo koji način, ili ometa druge učesnike u toku licitacije.

 

9. Obaveze kupca

9.1 Pobjednik licitacije, odnosno kupac, dužan je u roku od tri (3) dana od dana završetka licitacije izvršiti uplatu iznosa kupoprodajne cijene.

Uplata kupoprodajne cijene vrši se u konvertibilnim markama (KM) na Jedinstveni račun Trezora Republike Srpske, broj: 572-103-00000089-75, otvoren kod „MF banke" a. d. Banja Luka, svrha uplate: kupovina vozila putem licitacije, za organizacioni kod: 02020001 - Narodna skupština Republike Srpske.

9.2 Zaklјučivanju ugovora između prodavca i kupca pristupiće se odmah nakon što kupac dostavi dokaz o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

9.3 Ukoliko kupac u predviđenom roku ne izvrši plaćanje gubi pravo na vraćanje depozita, a prodavac zadržava pravo da ugovor dodijeli drugorangiranom ponuđaču.

9.4 Kupac snosi sve obaveze koje se odnose na predmet prodaje (troškovi oko prenosa vlasništva i ostali troškovi u skladu sa zakonskim propisima).

9.5 Primopredaja vozila izvršiće se nakon potpisivanja ugovora.

 

10. Dodatne informacije

Javni oglas za prodaju motornog vozila putem usmenog javnog nadmetanja, broj 02/2-1659-3/23 od 20. februara 2024. godine, uz Pravila o postupku sprovođenja licitacije, može se preuzeti sa internet stranice www.narodnaskupstinars.net  ili neposredno na Pisarnici Narodne skupštine, kancelarija broj 1.

Sve dodatne informacije o postupku ove javne licitacije mogu se dobiti od kontakt lica, Ljubiša Sandić, telefon: 051/338-170 i Irena Duvnjak, telefon: 051/338-161.

 

Komisija za sprovođenje javne licitacije za prodaju putničkog motornog vozila

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:


PODIJELI: