Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.04.2024. 13:44

Prodaja službenih motornih vozila Škoda Fabia

Izvor: Akta.ba, 09.04.2024.

Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje

Broj: 02/6/IV-16-9-443-1/23

Tuzla, 09.04.2024.godine

 

Na osnovu Odluka direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH o prodaji službenih motornih vozila putem javne licitacije, broj: 01-16-9-23-257-1/23, broj: 01-16-9-23-190-14/23 te broj 01-16-9-23-256-1/23 sve od 03.01.2024 godine, Komisija za prodaju službenih motornih vozila Regionalnog centra Tuzla, imenovana u navedenim Odlukama direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, objavljuje

 

J A V N O N A D M E T A NJ E - L I C I T A C I J U

za prodaju službenih motornih vozila

Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Tuzla, raspisuje javnu licitaciju službenih motornih vozila:

 

 

I Podaci o vozilima

Red.br. LOT-a

Marka i tip vozila

Boja vozila

Broj šasije

Snaga/zapremina motora

God. proiz.

Pređeno kilometa ra

Istek

registracije

Stanje vozila

Početna

cijena

(KM)

1.

„Škoda, tip:„Fabia"

PLAVA

TMBNY46Y66S008524

47kw/ 1198 cm3

2005

242787

30.12.2023

ispravno i funkcionalno

2.700,00

2.

„Škoda, tip:„Fabia"

SIVA

TMBNY46Y46S008554

47kw/ 1198 cm3

2005

275989

30.12.2023

ispravno i funkcionalno

2.550,00

3.

„Škoda, tip:„Fabia"

PLAVA

TMBNY46Y66S008538

47kw/ 1198 cm3

2005

273269

30.12.2022

ispravno i funkcionalno

2.500,00

 

II Pravo učešća

1. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja-licitacije sistemom prikupljanja pismenih ponuda imaju sva pravna i punoljetna fizička lica.

2. Pravo učešća nemaju zaposleni u Upravi za indirektno oporezivanje i članovi njihove uže porodice.

 

III Depozit

1. Učesnici su obavezni izvršiti uplatu depozita/kaucije za učešće na javnom nadmetanju u iznosu od 20% od početne cijene vozila koja čine LOT najkasnije dan prije utvrđenog roka za licitaciju.

2. Depozit se uplaćuje na glavni račun kod Centralne banke broj: 0000030000000145. Prilikom uplate depozita na pomenuti račun uplatilac ( učesnici-ponuđači u postupku javnog nadmetanja) treba navesti sljedeće podatke koji se odnose na bankovni račun za uplatu sredstava:

— Primalac: Ministarstvo finansija i trezora

— Transakcijski račun broj: 0000030000000145

— Poziv na broj: 37111

— Svrha uplate: Javno nadmetanje-licitacija u UIO BiH RC Tuzla (obavezno).

3. Povrat sredstava uplaćenih na jedinstveni račun trezora za učešće u postupku javnog nadmetanja-licitacije za prodaju službenog vozila institucija BiH vrši se na osnovu zahtjeva Regionalnog centra Tuzla .

 

IV Pregled vozila i rok za prijavu učestvovanja na licitaciji

1. Vozila se mogu pogledati dana 15.04.2024. godine (ponedjeljak ) u vremenu od 09 do 13 sati u Regionalnom centru Tuzla UIO BiH, Mitra Trifunovića Uče 161.

2. Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije 22.04.2024.god. do 10°° sati.

3. Prodaja se vrši po principu "viđeno-kupljeno",što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije kupca upućene prodavcu po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka motornog/motornih vozila.

 

V Dostavljanje ponuda i vrijeme održavanja licitacije

1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti sa naznakom „NE OTVARAJ - Ponuda za prodaju vozila putem javne licitacije, LOT broj  ".

2. U slučaju prodaje motornih vozila po LOT-ovima, ponuda za svaki LOT se pakuje u posebne koverte, koje se opet pakuju u zajedničku kovertu za jednog ponuđača.

3. Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za jedan ili više LOT-ova, s tim da se za jedan LOT može dostaviti samo jedna ponuda.

4. Sve ponude koje pristignu poslije 10°° sati 22.04.2024.god., bez obzira kada su poslate, neće biti uzete u razmaranje. Ukoliko za neki LOT ne bude pismenih ponuda, odnosno uplate depozita, licitacija za taj LOT neće se održati.

5. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih ponuđača održat će se 22.04.2024. godine (ponedjeljak) u 1300 sati u prostoriji Regionalnog centra Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče 161 75000 Tuzla.

6. Otvaranju ponuda, obavezni su prisustvovati ponuđači lično ili po punomoćniku (uz dokaz o punomoći), te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učestvovanje u postupku javne licitacije (uz dokaz o punomoći).

 

VI Sadržaj ponude

1. -Podaci o fizičkoj osobi: ime i prezime, ime jednog roditelja,adresa i broj telefona, broj tekućeg računa sa nazivom banke, ovjerena kopija identifikacijskog dokumenta.

-Podaci o pravnoj osobi: naziv pravnog lica,adresu i broj telefona,potpis ovlaštene osobe i pečat,ime lica ovlaštenog za zastupanje u postupku licitacije,rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjereno od strane nadležnog organa,broj poslovnog računa sa nazivom banke.

2. Broj LOT-a na koji se ponuda odnosi.

3. Popunjen obrazac ponude iz dijela X Javnog oglasa

4. Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca. Ukoliko je ponuđač pravna osoba, ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe.

5. Dokaz o izvršenoj uplati depozita/kaucije za učešće u postupku javnog nadmetanja

 

VII Tok licitacije

1. Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, Komisija će saopštiti pravila licitacije.

2. Ponuđači su dužni prije početka licitacije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili drugim identifikacionim dokumentom, odnosno ovjerenom punomoći za zastupanje ukoliko se radi o zastupnicima.

3. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

4. Iznosi ponuda su izraženi u KM.

5. Ponude ponuđača koji ne budu prisustvovali otvaranju ponuda neće biti uzete u razmatranje i isti gube pravo na povrat depozita.

6. Ponude koje ne sadrže uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku prodaje.

7. Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač sa prihvatljivom ponudom, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije za taj LOT.

8. Ako se za isti LOT prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, Komisija daje prednost ponuđaču koji je ranije predao ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja službe protokola UIO BiH RC Tuzla.

9. Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su dostavili prihvatljivu ponudu te konstatuje se da je vozilo prodato ponuđaču sa najvećim ponuđenim iznosom.

 

VIII Obaveze kupca

1. Sa ponuđačem (kupcem) koji ponudi najveću cijenu po pojedinačnom LOT-u, po završenoj licitaciji zaključit će se kupoprodajni ugovor u roku od 7 (sedam) dana po završetku postupka javnog nadmetanja/prodaje i istom će biti vraćen uplaćeni depozit/kaucija po dostavljanju dokaza o uplati punog licitiranog iznosa.

2. Rok za uplatu ukupne postignute cijene je 7 (sedam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora,a plaćanje se vrši sa bankovnih računa koji su navedeni u obrascu ponude.

3. Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac, kao i obavezu transporta vozila.

4. Ukoliko izabrani ponuđač/kupac ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji, ili ukoliko nakon zaključivanja ugovora odustane od njegove realizacije, uplaćeni depozit/kaucija mu se neće vratiti,a Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zadržava pravo dodijeliti ugovor sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

5. Primopredaja,odnosno preuzimanje motornog vozila vrši se nakon dostavljanja dokaza o izvršenoj uplati.

6. Račun se uplaćuje shodno važećoj Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse i aknade („Sl.glasnik BiH" broj: 30/23)

6.1. Uplatni računi:

— JR Trezor BiH-Depozitni račun br: 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Tuzla)

— JR Trezor BiH-Depozitni račun br: 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

—JR Trezor BiH-Depozitni račun br: 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja Luka)

—JR Trezor BiH-Depozitni račun br: 1341021020000276 (Asa banka d.d. Sarajevo)

6.2. Broj poreskog obveznika:treba da sadrži 13-cifreni ID broj za pravno lice ili JMBG za fizičko lice

6.3. Vrsta uplate za svaku uplatu treba biti „0"

6.4. Poziv na broj: Broj računa ispostavljen od strane UIO BiH

6.5. Vrsta prihoda: 811114

6.6. Budžetska organizacija : 1601005

6.7. Porezni period: Treba da odgovara datumu uplate

6.8. Opština: Treba da sadrži šifru opštine sjedišta uplatioca, prema entitetskim Pravilnicima o uplati javnih prihoda

 

IX Dodatne informacije

1.Sve ostale dodatne informacije možete dobiti na telefon broj: 035/368-153 i 035/368-074.

 

X. Obrazac ponude

LOT

Marka i tip vozila

Broj šasije

Ime i prezime (Naziv) ponuđača

Kontakt telefon

Adresa prebivališta /Sjedište pravnog lica

Transakcijski račun

Ponuđena cijena u KM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisija za provođenje postupka javne licitacije:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: