Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.04.2024. 11:42

Prodaja vozila: Lada karavan, Lada Niva, Lada Kalina

Izvor: Glas Srpske, 10.04.2024.

Na osnovu Odluka Nadzornog odbora broj: NO-XXIII-562/24 od 29.02.2024. godine, NO-XXIII-529/24 od 29.02.2024. godine i NO-572/24 od 26.03.2024. godine, Mješoviti Holding "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale

 

OGLAŠAVA

prvu javnu prodaju vozila putem licitacije kako slijedi

 

Red. broj

Naziv vozila

Registarski broj vozila

Godina proizvodnje

Početna cijena vozila (KM)

Napomena

1

2

3

4

5

6

1.

Lada karavan

T64-T-622

2010

200,00

Neispravno

2.

Lada karavan

K60-J-095

2010

200,00

Neispravno

3.

Lada karavan

A15-M-142

2012

200,00

Neispravno

4.

Lada karavan

T64-T-618

2010

200,00

Neispravno

5.

Lada karavan

A15-M-140

2012

200,00

Neispravno

6.

Lada karavan

K60-J-093

2010

200,00

Neispravno

7.

Lada Niva

K85-T-064

2013

500,00

Neispravno

8.

Lada Niva

E56-A-490

2013

700,00

Neispravno

9.

Lada Niva

T93-J-151

2013

400,00

Neispravno

10.

Lada Niva

T93-J-152

2013

500,00

Neispravno

11.

Lada Niva

T56-J-543

2012

300,00

Neispravno

12.

Lada Niva

E56-A-499

2013

700,00

Neispravno

13.

Lada Niva

T93-J-150

2013

700,00

Neispravno

14.

Lada Niva

K70-T-633

2013

500,00

Neispravno

15.

Lada Kalina

K60-J-096

2010

200,00

Neispravno

16.

Lada Kalina

T64-T-617

2010

200,00

Neispravno

17.

Lada Kalina

T64-T-616

2010

200,00

Neispravno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vozila su oslobođena plaćanja PDV-a.

Prodaja se vrši po načelu viđeno-kuplјeno bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje. Predmetna vozila se mogu pogledati 12.04.2024. godine, od 09:00-12:00 sati u centralnom skladištu Mješovitog Holdinga "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale, Sumbulovac 66,71428 Mokro.

 

Pravo učešća

Pravo na učešće na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica koja uplate 10% od vrijednosti početne cijene vozila na račun Preduzeća otvoren kod NLB Banke a.d. Banja Luka broj: 562-012-00002669-48. Zaposleni u Mješovitom Holdingu "ERS"- MP ad. Trebinje - ZP "Elektrodistribuiija'' a.d. Pale, kao i članovi njihove uže porodice, nemaju pravo učešća u postupku licitacije.

Dostavlјanje i otvaranje ponuda

Ponude se dostavlјaju u zatvorenim kovertama do 11:00 časova, dana 15.04.2024. godine sa naznakom "NE OTVARAJ - Ponuda za prodaju putem licitacije" i sa dokazom o izvršenoj uplati depozita na slјedeću adresu: Mješoviti holding "ERS" - MP ad. Trebinje - ZP "Epektrodistribucija'' a.d. Pale, Ul, Nikole Tesle broj 12,71420 Pale. Javno otvaranje ponuda u prisustvu zainteresovanih ponuđača održaće se istog dana u 12:00 sati na adresi: Mješoviti Holding "ERS-MP a.d. Trebinje - ZP ''Elektrodistribucija" a.d. Pale, Sumbulovac 66,71428 Mokro. Sve ponude koje stignu nakon roka naznačenog u pozivu za učešće na licitaciji, neće se uzeti u razmatranje. Javnom otvaranju ponuda i javnom nadmetanju mogu prisustvovati ponuđači lično ili putem ovlaštenih opunomoćenika, ukoliko se radi o fizičkom licu, odnosno ovlašteno lice ili njegov opunomoćenik, ukoliko je ponuđač pravno lice.

Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži slјedeće elemente:

ime i prezime, ime jednog roditelјa, adresa i broj telefona (ukoliko se radi o fizičkom licu);

•             ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje u postupku licitacije, adresa (ukoliko se radi o pravnom licu);

•             iznos ponude izražen u KM sa naznakom naziva vozila i registarskim brojem;

•             dokaz o uplati depozita.

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ako je podnosilac ponude pravno lice, ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena pečatom pravnog lica.

Tok licitacije:

Licitacija se provodi kroz slјedeće korake:

registracnja ponuđača, što podrazumijeva provjeru identiteta podnosioca ponude, odnosno negove ovlaštene osobe ili opunomoćenika;

•             prezentacija sadržaja javnog poziva za učešće na licitaciji od strane predsjednika komisije, te pozivane učesnika da pristupe otvaranju ponuda;

•             postavlјanje pitanja od strane ponuđača u vezi s postupkom licitacije, ako ih ima;

•             otvaranje ponuda.

Pobjednikom lncitacije se proglašava pokuđač koji dostavi najvišu cijenu ponude.

Ukoliko se javnom pozivu odazvao samo jedan ponuđač za prodaju vozila koja su predmet prodaje, i ako je ponudio cijenu koja je ista ili viša od početne cijene utvrđene u javnom pozivu, predsjednik komisije ga proglašava pobjednikom licitacije.

Ako su za ista vozila, dva ili više ponuđača dostavnla istu cijenu, koja je ujedno i najviša cijena ponude, i ako nijedan od njih ne želi usmenim nadmetanjem povećati ponuđenu cijenu, pobjednikom licitacije za predmetna voznla proglašava se onaj ponuđač koji je ranije dostavio svoju ponudu, a prema prijemnom štembilјu otisnutom na ponudi.

Nakon zaklјučenja licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijenu iznad minimuma, te se konstatuje da će se vozila koja su predmet prodaje prodati najpovolјnijem ponuđaču (u dalјem tekstu: pobjednik licitacije). Po proglašenju pobjednika licitacije, članovi komisije i ponuđači, odnosno njihovi opunomoćenici potpisuju zapisnik o licitaciji.

Obaveze kupca

Pobjednik licitacije dužan je avansno uplatiti izlicitirani iznos umanjen za uplaćeni depozit i zaklјučiti ugovor s prodavcem.

Sve povezane obaveze i troškove snosi pobjednik licitacije.

Primopredaja prodatih vozila se vrši odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati ugovorenog iznosa, a najkasnije sedam dana od trenutka proglašenja pobjednika licitacije.

Ako pobjednik licitacije odustane od kupovine i zaklјučenja utovora ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u KM postignutu na lncitaciji u roku od 7 dana od trenutka proglašenja pobjednika licitacije, gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, a Mješoviti Holding "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale će za-klјučiti ugovor sa slјedećim ponuđačem po rangu uspješnosti.

Dodatne informacije

Svim učesnicima licitacije čije ponude nisu prihvaćene vraća se uplaćeni depozit, na isti račun sa kojeg su sredstva uplaćena ili na drugi račun po zahtjevu učesnika licitacije.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 066/487-487.

Direktor Aco Stanišić,ma.ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: