Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.04.2024. 10:27

Prodaja motornog vozila VOLKSWAGEN M1

Izvor: Akta.ba, 11.04.2024.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama

Zeničko-dobojskog kantona

 

Broj: 01-49- 724

Zenica, 11.04.2024. godine.

 

Na osnovu Odluke o odobravanju prodaje službenog motornog vozila Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona broj: 05-03-10/24 od dana 06.03.2024. godine, te Odluke o načinu i pravilima sprovođenja licitacije za prodaju službenog motornog vozila broj: 01-49- "c- 724 od 11.04.2024. godine, direktor Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko- dobojskog kantona objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za prodaju službenog motornog vozila puteni javnog nadmetanja-Iicitacije

 

I PREDMET OGLASA

Predmet oglasa je prodaja motornog službenog vozila vlasništvo Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona.

 

1.

Vrsta vozila

M1- PUTNIČKI AUTOMOBIL

2.

Marka vozila

VOLKSWAGEN

3.

Tip

2 DM

4.

Komercijalni opis

LT28

5.

Broj šasije

WV1ZZZ2DZ4H002323

6.

Oblik karoserije

AA-LIMUZINA

7.

Godina proizvodnje

2003

8.

Boja vozila

ŽUTA

9.

Broj sjedišta

9

10.

Registracijska oznaka

M19-T-029

11.

Radni obujam motora

2461

12.

Maksimalna snaga motora

70

13.

Vrsta goriva

DIZEL

14.

Eko karakteristike

EURO 3

15.

Katalizator

DA

16.

Broj motora

BBF010413

17.

Vrsta motora

-

18.

Opće stanje vozila

Registrovan/ispravno

19.

Početna vrijednost u KM

5.676,86 KM BEZ PDV-a 6.641,88 KM SA PDV-om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III           NAČIN PRODAJE

III.          1 Prodaja vozila vrši se metodom javnog nadmetanja putem zatvorenih pisanih ponuda. Vozila se prodaju po načelu „videno-kupljeno", što isključuje naknadne reklamacije i prigovore/žalbe po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka.

III.          2. Vozilo se mogu pogledati na parkingu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, ulica Saliha Cakana Mulalića broj 5, radnim danima od 15.04.2024. do 19.04.2024. godine u periodu od 10:00 do 14:00 sati, nakon prethodne najave na e-mail: info@jucentarzdk.ba ili na broj telefona 032 465-934.

 

IV           DOSTAVLJANJE I SADRŽAJ PONUDA

IV.          1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ- PONUDA - JAVNI OGLAS ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA" - poštom ili neposredno na protokol Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko- dobojskog kantona, ulica Saliha Cakana Mulalića broj, sa dokazom o izvršenoj uplati depozita od 10 % od početne vrijednosti vozila (664,20 KM).

Rok za dostavljanje ponuda je 23.04.2024.godine do 14 sati.

IV.          2. Sve ponude pristigle poslije navedenog roka, bez obzira kada su poslane, kao i ponude sa ponuđenim iznosom manjim od utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

IV.          3. Prodaja vozila će se izvršiti i ako se dostavi samo jedna odgovarajuća ponuda.

IV.          4. Ponuda treba da sadrži:

a. )  Dokumente i podatke o ponuđaču:

za fizičko lice- ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj telefona, broj tekućeg računa i ovjerenu kopiju lične karte, - za pravno lice- naziv pravnog lica, adresu pravnog lica, rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjereno od strane nadležnog organa, broj poslovnog računa-

b.  )   iznos ponude izražen u KM (brojevima i slovima) na potpisanom Obrascu za cijenu ponude koji je moguće dobiti putem upita na e-mail adresu: info@jucentarzdk.ba

 

V            JAVNO NADMETANJE

V. l.   Javno otvaranje ponuda će se održati u prisustvu zainteresiranih ponuđača ( fizičkih lica ili ovlaštenih pravnih lica) 24.04.2024. godine u 13:00 sati u sjedištu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, ulica Saliha Cakana Mulalića broj 5.

V.2. Javnom otvaranju može prisustovati ovlaštena osoba pravnog lica, ili fizičko lice, uz prezentaciju ovlaštenja i identifikacionog dokumenta. Prije otvaranja dostavljenih ponuda, javno se saopštavaju pravila javnog nadmetanja.

V.3. Nakon otvaranju blagovremeno pristiglih ponuda, javno se saopštavaju ponuđene cijene, te utvrđuje lisa ponuđača koji su ponudili istu ili višu cijenu od utvrđene početne cijene vozila, počevši od ponuđača sa najvišom ponudom.

V.4. Ako se na javni oglas javi samo jedan ponuđač čija je ponuđena cijena ista ili viša od početne vrijednosti vozila, isti se proglašava pobjednikom javnog nadmetanja za prodaju službenog motornog vozila.

V.5. Ako se prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom, koja je ujedno i najviša cijena, pobjednikom javnog nadmetanja će biti proglašen ponuđač koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja Ustanove.

 

VI          OBAVEZE KUPCA

VI. 1. Sa odabranim ponuđačem Ustanova će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 5 (pet) dana po završetku postupka javnog nadmetanja-licitacije.

VI.2. Prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji kupac je dužan predočiti dokaz o uplati cjelokupnog iznosa, a depozit od 10 % mu se vraća u roku od 3 dana od sklapanja ugovora o kupoprodaji.

VI.3. Kupac snosi sve troškove vezane za prenos vlasništva, transporta, preregistracije, osiguranja i slično.

VI.4. Ukoliko izabrani ponuđač/kupac ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija mu se neće vratiti, a Ustanova zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih kandidata.

VI.5. Primopredaja, odnosno preuzimanje motornog vozila vrši se nakon usmenog dogovora sa ponuđačem/kupcem.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: