Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.04.2024. 08:53

Prodaja službenih vozila Nissan X-TRAIL

Izvor: Akta.ba, 15.04.2024.

Organization for Security and

Co-operation in Europe

Mission to Bosnia and Herzegovina

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA PRODAJU VOZILA Referentni broj: OSCE-VS-01-2024

 

PREDMET JAVNOG OGLASA

 

Predmet poziva je prodaja službenih vozila (u daljem tekstu: vozila), sistemom zatvorenih pisanih ponauda za izbor najpovoljnijeg ponuđača, kako slijedi:

 

LOT #

Reg. Ozn.

Marka i tip vozila

Pog on

Odometar

Zaprem. motora

Snaga kW/HP

Godište

1

29-A-126

Nissan X-TRAIL 1.6d

4x4

90450

1,598

96/130

2015

2

29-A-127

Nissan X-TRAIL 1.6d

4x4

130800

1,598

96/130

2015

3

29-A-128

Nissan X-TRAIL 1.6d

4x4

92900

1,598

96/130

2015

4

29-A-187

Nissan X-TRAIL 1.6d

4x4

109050

1,598

96/130

2016

5

29-A-188

Nissan X-TRAIL 1.6d

4x4

101360

1,598

96/130

2017

6

29-A-189

Nissan X-TRAIL 1.6d

4x4

99150

1,598

96/130

2017

7

29-A-190

Nissan X-TRAIL 1.6d

4x4

106610

1,598

96/130

2017

8

29-A-192

Nissan X-TRAIL 1.6d

4x4

74330

1,598

96/130

2016

 

 

1.1. Ovaj postupak javne aukcij e podij elj en je na osam (8) pojedinačnih LOT-ova. Svaki LOT se sastoji od jednog (1) vozila. Detaljan opis stanja svakog vozila je priložen u Aneksu A. Video prezentacija vozila se moze pregledati na:

Facebook stranici Misije: https://www.facebook.com/osce.org/

2. NAČIN JAVNE PRODAJE

2.1.        Pravo učešća u postupku javne prodaje-licitacije sistemom zatvorenih ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe koje prije utvrđenog roka uplate depozit u iznosu od 300 KM za svako pojedinačno vozilo, na račun Misije OSCE-a u BiH kod Raiffeisen banke, broj 502021000-030000554-3, transakcijski broj računa 1610000000000011.

2.2.        Učesnicima u postupku javne prodaje-licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćen depozit biti vraćen nakon isteka važnosti ponude od 21-og dana, dok će uplaćen depozit najpovoljnijem ponuđaču biti uračunat u postignutu cijenu. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, uplaćeni depozit od 300 KM za svako vozilo za koje odustane se neće vratiti. Učesnicima u kupovini čije ponude ne budu prihvaćene, depozit će se vratiti na bankovni račun u punom iznosu. 

 

3. PREGLED VOZILA ZA PRODAJU

3.1.        Ponuđači se pozivaju da prije podnošenja ponude pregledaju vozila kako bi provjerili njihov sadržaj, stanje i druge detalje. Vozila će biti dostupna na pregled u periodu od 11:00 do 16:00 sati u utorak i srijedu 23. i 24. Aprila 2024. godine na parkingu kompanije AUTOHIT d.o.o. (NISSAN SERVIS), Hasana Merdžanovića b.b. Vogošća. Obrazac za podnošenje ponude će se moći preuzeti prilikom razgledanja vozila, kao i na recepciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, adresa Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo. Detaljno stanje vozila će biti dostupno pri pregledu vozila u papirnoj formi za svako pojedinačno vozilo (zadnji urađen servis, opšte stanje vozila sa eventualnim specifičnostima, eventualne veće popravke i sl.).

3.2.        Svaki ponuđač odlučuje samostalno na svoju odgovornost da li će ili neće pregledati vozila prije podošenja ponude. Za svaku podnesenu ponudu smatrat će se da je ponuđač upoznat sa trenutnim stanjem vozila koja su predmet prodaje.

 

4. FORMAT PONUDE I GARANCIJA PONUDE

4.1.        Ponude se dostavljaju na Obrascu - Ponuda za kupovinu vozila/OSCE-VS-01-2024 i predaju se isključivo u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti na adresu Ureda Misije OSCE- a u BiH, Poslovni Centar Unitic - Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, do utorka, 30. 04. 2024. do 12:00 sati po lokalnom vremenu. Na koverti treba na poleđini napisati ime i prezime (za fizičke osobe)/naziv ponuđača (za pravne osobe), broj LOT-a za koji se dostavlja ponuda, sa naznakom „OSCE-VS-01-2024- Ponuda za prodaju službenih vozila - NE OTVARATI osim u prisustvu Komisije za otvaranje".

4.2.        Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za jedan ili više LOT-ova, s tim da se za jedan LOT može dostaviti samo jedna ponuda. U slučaju da ponuđač dostavlja ponude za više LOT-ova depozit se uplacuje za sve LOT-ove sa naznakom za koje LOT-ove se vrsi uplata. Ponude će biti razmatrane odvojeno za svaki LOT (vozilo), bez obzira na broj ponuđenih LOT-ova bilo kojeg ponuđača.

Svaka ponuda mora biti stavljena u neprozirnu zapečaćenu kovertu i treba da sadrži:

1.            Popunjen obrazac Poziv za podnošenje ponuda OSCE-VS-01-2024 sa finansijskom ponudom izraženom u konvertibilnim markama (BAM)

2.            Dokaz o izvršenoj uplati depozita u iznosu od 300 KM za svako pojedinačno vozilo,

na račun Misije OSCE-a u BiH kod Raiffeisen banke, broj 502021000-030000554-3,

transakcijski broj računa 1610000000000011.

Na obrascu mora jasno biti naznačen:

1.            Bankovni račun na koji će se izvršiti povrat;

2.            E-mail i telefonski broj koji će se koristiti za zvaničnu komunikaciju;

3.            Ponudu mora potpisati podnosilac ponude, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.

OSCE ne preuzima odgovornost za netačno i nečitiko dostavljene podatke. 

 

4.3 Ponude moraju biti primljene prije roka navedenog u ovom Pozivu za podnošenje ponuda za prodaju vozila, preporučenim pismom sa potvrdom prijema ili ručno uručene uz potvrdu o prijemu koju je potpisao OSCE ili njegov predstavnik. Svaka ponuda pristigla nakon isteka roka biće odbijena bez uzimanja ponude u obzir, a depozit će biti vraćen.

4.4 Ovaj poziv za ponude ne sadrži ugovornu ponudu bilo koje vrste. Svaka dostavljena ponuda smatraće se isključivo ponudom od strane ponuđača, a ne prihvatanj em ponude od strane OSCE-a.

4.5         Ponuđač snosi sve troškove vezane za pripremu i podnošenje ponude. OSCE ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve vezane troškove, bez obzira na ishod procesa nadmetanja.

4.6         Ponuda ostaje važeća i otvorena za prihvatanje u periodu od dvadeset-jedan (21) dan od isteka roka za podnošenje ponuda.

4.7         Garancija ponude (depozit) neuspješnim ponuđačima će biti vraćena na bankovni račun naveden na obrascu ponude u najkraćem roku, ali najkasnije u roku od dvadestjedan (21) dan od isteka roka važenja ponude.

 

5.            POVLAČENJE PONUDE

5.1. Ponuda se može povući na pismeni zahtjev ponuđača prije isteka roka za podnošenje ponuda. Bilo kakvo povlačenje podneseno nakon toga neće biti prihvaćeno.

 

6.            POSTUPAK JAVNE PRODAJE I KRITERIJI ZA DODJELU

6.1.        Sve ponude će OSCE pregledati i ocijeniti u skladu sa važećim pravilima i procedurama, kao i uslovima navedenim u ovom Pozivu za prodaju vozila refentni broj OSCE-VS-01- 2024.

6.2.        Vozila koja su predmet javne prodaje-licitacije prodaju se pojedinačno ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za pojedino vozilo. Vozila se prodaju pojedinačno u viđenom stanju uz garanciju da je OSCE vlasnik vozila i ima pravo da je proda, bez pribjegavanja garancijama bilo koje druge vrste, izražene ili implicirane. Nadalje, uspješni ponuđači su odgovorni za sve troškove, uključujući, ali ne ograničavajući se na, carinjenje, transport, skladištenje, uklanjanje i odlaganje predmeta, u skladu sa svim lokalnim i međunarodnim zakonima i propisima.

6.3.        Jedini kriterij dodjele bit će cijena. Svaki LOT se pojedinačno dodjeljuje ponuđaču sa najvišom ponudom (cijenom) za taj LOT. U slučaju jednakih (finansijskih) ponuda, LOT se dodeljuje vremenski prvoj primljenoj ponudi, prema zvaničnom OSCE registru primljenih ponuda.

6.4.        U slučaju neuspjeha obavještenog prvorangiranog ponuđača zbog povlačenja ili nepoštovanja uslova prodaje, predmetno vozilo će biti dodijeljeno drugoj najboljoj ponudi i tako dalje. 

 

7.            OBAVJEŠTENJE USPJEŠNIM PONUĐAČIMA

7.1.        Ponuđači čije ponude su prihvaćene će biti zvanično pismeno obavješteni u roku od sedam radnih (7) dana nakon otvaranja ponuda, na email adresu naznačenu na ponudi. Nakon pisma obavještenja koje je poslao OSCE, ponuđači moraju pismeno potvrditi prihvatanje u roku od 48 sati.

7.2.        U slučaju da obavješteni ponuđač odbije da uplati punu cijenu vozila ili punu cijenu ne uplati u roku od pet (5) radnih dana nakon dostavljenog računa na email ponuđača, OSCE će nepovratno zadržati depozit uplaćen kao garanciju uz ponudu. Postupak se ponavlja sa drugorangiranim te dalje niže rangiranim ponuđačima do prihvaćanja kupovine, ili do otkazivanja postupka od strane OSCE. U slučaju da je ponuđač ne prihvati kupovinu a obaviješten je tek nakon isteka roka od dvadeset-jedan (21) dan valjanosti ponude, OSCE u tom slučaju neće zadržavati depozit.

 

8.            OBAVEZE KUPCA

8.1.        Kupac je dužan da uplati puni iznos postignute cij ene (umanjen za iznos depozita koji se uračunava u cijenu) u korist Misije OSCE-a u BiH u roku od pet (5) radnih dana od dana obavijesti da je njegova ponuda prihvaćena i dostavljene fakture od strane OSCE-a.

8.2.        Vozila se preuzimaju i uklanjaju sa parkinga kompanije AUTOHIT d.o.o. u viđenom stanju, bez garancije, u roku od pet (5) dana od dana primitka uplate na račun Misije OSCE-a u BiH i primopredaje dokumentacije vezane za prodaju. Termin primopredaje će se dogovoriti sa predstavnikom OSCE-a. Misija OSCE-a u BiH neće prihvatiti nikakve obaveze koje proisteknu iz upotrebe vozila poslije njihove prodaje. Ukoliko se vozilo ne ukloni sa parkinga AUTOHIT servisa u roku od 5 dana kupac je dužan da reguliše troškove skladištenja sa kompanijom AUTOHIT.

8.3.        Troškove carine, poreza, uklanjanja vozila, transporta i sve ostale troškove u vezi ove transakcije snosi kupac. Vozila koja su predmet prodaje, i korištena od strane OSCE-a su uvezena bez plaćanja carine i PDV-a, te će za dalje carinske i poreske procedure kupac kontaktirati Upravu za indirektno oporezivanje direktno. Cijena ponude prema OSCE-u ne treba da uključuje bilo koji porez i dažbinu, uključujući, ali ne ograničavajući se na one koje naplaćuju lokalne ili međunarodne carinske vlasti.

 

9.            PRAVO OTKAZIVANJA AUKCIJE I ODBIJANJA SVIH PONUDA

9.1. OSCE zadržava pravo da poništi, u cjelini ili djelimično, ili da suspenduje proces nadmetanja i odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme i bez razloga prije dodjele, bez da snosi bilo kakvu odgovornost prema ponuđaču(ima) na koje to utiče.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: