Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.04.2024. 08:55

Prodaja vozila: Citroen Jumper, Ford Transit Tourneo i Volkswagen Transport

Izvor: Akta.ba, 17.04.2024.

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA LUKAVAC

 

Broj:02-1220/24

Lukavac, 22.03.2024.godine

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj: 01-537/24 od 09.02.2024.godine i Odluke broj: 02-1189/24 od 21.03.2024.godine; JZU Dom zdravlja Lukavac objavljuje:

 

JAVNA LICITACIJA

ZA PRODAJU VOZILA PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

 

PODACI O VOZILIMA:

 

Broj LOT-a

Marka i tip vozila

Godina proizvodnje

Boja

Kilometraža

Broj šasije

Opis stanja vozilia

Početna cijena (u KM)

LOT 1

CITROEN JUMPER

2007

Siva

338.669 km

VF7YAAMRA 11220755

Vozno stanje, dijagnostika pokazuje grešku motora (pregrijavanje elektronike)

6.850,00

LOT 2

CITROEN JUMPER

2007

Siva

372.538 km

VF7YAAMRA 11221293

Vozno stanje (ograničeno), kvar letve volana

6.600,00

LOT 3

FORD TRANSIT- TURNEO, SC- AMBULANTA

2009

Bijela

416.787 km

WF0SXXTTFS 9R32089

Vozno stanje, loše stanje limarije i unutrašnosti, pumpa visokog pritiska nepravilno radi

6.100,00

LOT 4

VOLKSVVAGEN TRANSPORT

2005

Bijela

755.029 km

WV2ZZZ7HZ4 Х008297

Vozno stanje, lose stanje limarije i unutrašnjossti, sveukupna dotrajalost vozila

5.000,00

 

Vozila koja su predmet javne prodaje - licitacije prodaju se pojedinačno ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za pojedino vozilo.

 

Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu najveću cijenu, vozila će biti prodata onom ponuđaču koji nakon otvaranja ponuda ponudi veću cijenu.

 

PREGLED VOZILA: Vozila se mogu pregledati na parkingu centralnog objekta JZU Dom zdravlja Lukavac, ulica Kulina bana bb, 75300 Lukavac radnim danima u period od 10:00 do 15:00 sati.

 

PRAVO UČEŠĆA: Pravo učešća u postupku licitacije imaju fizička i pravna lica, koja najkasnije do početka otvaranja ponuda uplate kauciju u iznosu od 10% početne vrijednosti (prodajne cijene) vozila na transakcijski račun Ustanove broj: 1995050040007178 kod Sparkasse Banke d.d.BiH.

 

DOSTAVLJANJE I OTVARANJE PONUDA: Ponuđač je dužan pismenu ponudu na popunjenom obrascu iz ovog oglasa dostaviti u propisno zapčaćenoj koverti, sa nazivom i adresom ponuđača i naznakom "Ponuda za kupovinu - navesti koje vozilo" direktno ili putem pošte, na adresu JZU Dom zdravlja Lukavac, ulica Kulina bana bb, 75300 Lukavac, najkasnije do 29.04.2024.godine do 12:00 sati.

 

Obrazac za cijenu ponude ponuđači mogu preuzeti lično u prostorijama Uprave (kancelarija br.26) JZU Dom zdravlja Lukavac ili na web stranici www.dzlukavac.com.

 

Uz obrazac za cijenu ponude ponuđač je obavezan dostaviti ovjerenu fotokopiju identifikacionog

 

dokumenta (fizička lica), odnosno rješenje o upisu u sudski registar ne starije od 6 mjeseci ovjereno od strane nadležnog organa (pravna lica) i dokaz o izvršenoj uplati kaucije/depozita.

 

Ukoliko ponuđač (fizička ili pravna osoba) ponudu dostavlja za više LOT-ova, dovoljna je jedna ovjerena kopija identifikacionog dokumenta (za fizičke osobe) ili jedna ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar (za pravne osobe) koju dostavlja u jednoj ponudi, prvoj po rednom broju LOT-u na koji se prijavljuje.

 

U slučaju da ponuđač dostavlja ponude za više LOT-ova, ponuda za svaki LOT pakuje se u posebne koverte, koje se opet pakuju u zajedničku kovertu.

 

Sve ponude koje pristignu nakon naznačenog roka, bez obzira kada su poslane, neće se uzeti u razmatranje i bit će neotvorene vraćene ponuđaču.

 

Ponude niže od početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

 

Otvaranje prispjelih ponuda održati će se dana 29.04.2024.godine u 12:15h u prostorijama JZU Dom zdravlja Lukavac, ulica Kulina bana bb, 75300 Lukavac, I sprat - biblioteka. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi predstavnici samo na osnovu ovjerenog pismenog ovlašćenja ponuđača, koji su dostavili ponudu.

 

OBAVEZE KUPCA: Kupac je dužan za kupljena vozila uplatiti puni iznos ponuđene cijene na transakcijski račun Ustanove broj: 1995050040007178 kod Sparkasse Banke d.d.BiH u roku od tri dana od dana izbora najpovoljnije ponuđača. Troškovi prenosa vlasništva, transporta, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima plaća kupac.

 

Kupljeno vozilo se preuzima u viđenom stanju na dan prodaje, a najkasnije u roku od 2 (dva) dana po izvršenoj uplati ponuđene cijene. Ako kupac odustane od kupovine vozila, nakon što je ponudio najvišu cijenu, uplaćeni depozit mu se ne vraća, dok će ostalim ponuđačima biti vraćen uplaćeni depozit.

 

DODATNE INFORMACIJE: U postupku nadmetanja JZU Dom zdravlja Lukavac zadržava pravo prihvatiti ponudu u cijelosti, odbiti ponudu, poništiti oglas, bez bilo kakve odgovornosti prema ponuđačima u pogledu naknade troškova, niti je u obavezi obrazložiti razloge takvog postupanja. Sve eventualne dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 035/367-301.

 

Akt izradio

Sarajčić Edin, dipl.ecc

 

Akt kontrolisao

Ramić Nedžad, dipl.pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: