Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.05.2024. 11:27

Prodaja motornih vozila (Škoda Octavia Elegance)

Izvor: Akta.ba, 16.05.2024.

Bosna i Hercegovina

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Broj: 07-16-4-7-//24 Sarajevo: 16.05.2024. godine

Na osnovu Člana 2. Odluke o pokretanju postupka prodaje motornih vozila Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije broj: 07-16-4-7-1/24 od 28.03.2024. godine i Odluke o izmjeni , dopunama Odluke o pokretanju postupka prodaje motornih vozila Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, broj: 07-16-4-7-7/24 od 04.04.2024. godine i člana I. Pravila javne licitacije za prodaju vozila Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije broj: 07¬16-4-7- 14 /24 od 08.05.2024. godine objavljuje

JAVNI OGLAS

o prodaji službenih motornih vozila putenm javnog nadmetanja-licitacije

l. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje su službena motorna vozila u vlasništvu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ( u daljem tekstu: Agencija) sa sljedećim podacima:

LOT

Marka i model vozila, boja

Vrsta goriva

Broj šasije i broj motora

God. proizv.

Opis stanja vozila, pređeni kilometri

Zapre mina i snaga KW/c m3

Početna cijena u KM

1.

Škoda, Octavia Elegance CRNA

DIZEL

TMBBN21Z4C21

98691,

CLC100336

2012

Vozilo trenutno nije funkciji jer je set spojnice u kvaru i treba ga zamijeniti. Vozilo pored zimskih posjeduje i set ljetnih guma Michelin te svu prateću opremu za vozilo. Pređeni kilometri: 248769 km

81 / 1968

7557,29

2.

Škoda, Octavia Elegance CRNA

D1ZEL

TMBBN21Z5D2 072325, CLC 101841

2012

DOBRO, vozilo pored zimskih posjeduje i set ljetnih guma Michelin te svu prateću opremu za vozilo. Pređeni kilometri:

81 / 1968

9666,61

258574 km

3.

Škoda, Octavia Elegance CRNA

DIZEL

TMBBN21Z1D2 016642, CLC100632

2012

DOBRO, vozilo pored zimskih posjeduje i set ljetnih guma Michelin te svu prateću opremu za vozilo. Pređeni kilometri: j 184978 km

81 / 1968

10581,79

II. PRAVO UCESCA

1. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica, koja prije utvrđenog roka za licitaciju izvrše uplatu depozita u minimalnom iznosu od :

a) za LOT 1 - 10% od procijenjene vrijednosti vozila ili 755,73 KM.

b) za LOT 2 - 10% od procijenjene vrijednosti vozila ili 966,67 KM.

c) za LOT 3- 10% od procijenjene vrijednosti vozila ili 1.058,18 KM.

2 Uplata depozita za učešće u postupku javnog nadmetanja - licitacije za prodaju službenog vozila Agencije vrši se na glavni budžetski račun kod Centralne banke. Prilikom uplate depozita uplatilac obavezno na uplatnici treba navesti sljedeće podatke: Primalac: Ministarstvo finansija i trezora Transakcijski račun broj:0000030000000145 Poziv na broj: 37II1

Svrha uplate: Javno nadmetanje - licitacija u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

3. Učesnicima u postupku javne licitacije čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni depozit će biti vraćen od strane Ministarstva finansija i trezora BiH na transakcijski račun koji je dostavio učesnik u postupku javne licitacije po okončanju postupka javne licitacije, a na zahtjev Agencije.

4. Zaposleni u Agenciji i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešća na licitaciji.

III - KRITERIJUM PRODAJE

1. Prodaja vozila vrši se metodom javnog nadmetanja - licitacije putem zatvorenih pisanih ponuda. Vozilo se prodaje po principu „viđeno - kupljeno", te kupac nema pravo na naknadne reklamacije i prigovore/žalbe po pitanju kvaliteta, slanja, funkcionalnosti, izgleda, skrivenih ili drugih eventualnih nedostataka.

2. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena koja ne može biti manja od početne prodajne cijene/vrijednosti vozila.

IV- PREGLED VOZILA

Vozila koje je predmet prodaje može se pogledati na parkingu Agencije, Dabrobosanska 26-28, 71 123 Istočno Sarajevo svakim radnim danom od 09 do 12 časova, od dana objave oglasa do krajnjeg datuma za dostavu ponuda uz prethodnu najavu. Kontakt osoba je Dragan Macan, telefon 065 594 131.

V - SADRŽAJ I PRIHVATLJIVOST PONUDE

1. Ponuda se dostavlja na propisanom obrascu (Obrazae 1- Fizička lica i Obrazac 2- Pravna lica) 1 mora sadržati sljedeće:

a) Podatke o fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj telefona, broj tekućeg računa i ovjerenu kopiju identifikacijskog dokumenta);

b) Podatke o pravnom licu (naziv pravnog lica, adresu i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjerenog od strane nadležnog organa, broj poslovnog računa);

c) Iznos ponude u konvertibilnim markama;

d) Broj LOT-a za koji sc podnosi ponuda; c) Dokaz o uplati depozita.

2. Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ukoliko je ponuđač pravno lice, ista mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

3. Prihvatljivom ponudom se smatra ponuda koja sadrži podatke iz stava (1) i (2) ovog člana i čiji je iznos ponude jednak ili veći od početne cijene vozila.

4. Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

VI - DOSTAVLJANJE PONUDE

1. Pisane ponude po ovom oglasu dostavljaju se u zatvorenim neprovidnim kovertama putem pošte ili neposredno na protokol Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Dabrobosanska 26-28, 71 123 Istočno Sarajevo s naznakom „NE OTVARAJ - Ponuda po javnom oglasu za prodaju motornog vozila putem javnog nadmetanja- licitacije - LOT br.—" sa dokazom o izvršenoj uplati depozita. Ponude se dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti na pisarnici Agencije, kao i na wcb stranici Agencije www.apik.ba

2. Ponuda za svaki LOT se pakuje u posebne koverte, koje se opet pakuju u zajedničku kovertu za jednog ponuđača. Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za jedan ili više LOT-ova, s tim da se za jedan LOT može dostaviti samo jedna ponuda.

3. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 29.05.2024.. godine do 12:00 sati. U obzir će se uzeti samo ponude koje budu, bez obzira na način dostave (poštom ili lično), zaprimljene u pisarnici Agencije do 12:00 sati.

4. Sve ponude pristigle poslije navedenog roka, bez obzira kad su poslane, kao i ponude sa ponuđenim i/nosom manjim od utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

5. Javno otvaranje ponuda održaće 29.05.2024. godine, sa početkom u 12:30 sati, u prostorijama Agencije,

Dabrobosanska 26-28, 71 123 Istočno Sarajevo.

6. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te lica koja su ovlaštena da zastupaju pravna lica ili punomoćnike za učešće u postupku licitacije, uz priloženu punomoć.

VII - JAVNO NADMETANJE

1. Prije početka javnog otvaranja prispjelih ponuda ponuđač može na osnovu pismenog zahtjeva povući ponudu, te će mu ponuda biti vraćena neotvorena. Ponuđaču koji povuče svoju ponudu neće biti vraćen uplaćeni depozit. Ponuđač neće moći povući ponudu ukoliko je Komisija započela javno otvaranje primljenih ponuda.

2. Nakon otvaranja blagovremeno pristiglih ponuda, javno se saopštavaju ponuđene cijene te utvrđuje lista ponuđača koji su ponudili istu iii višu cijenu od utvrđene početne cijene, počevši od ponuđača sa najvišom ponuđenom cijenom.

3. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, koja je ujedno i najviša cijena, pobjednikom javnog nadmetanja će biti proglašen ponuđač koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja pisarnice Agcncije.

4. Ako se na javni oglas javi samo jedan ponuđač čija je ponuđena cijena ista ili viša od početne cijene/vrijednosti vozila, isti se proglašava pobjednikom javnog nadmetanja i javna prodaja će se izvršiti. U slučaju da ne pristigne nijedna ponuda sa iznosom ponude jednakim ili iznad utvrđene početne cijene, postupak javne prodaje se obustavlja.

VIII - OBAVEZE KUPCA

1. Sa odabranim ponuđačem Agencija će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 7 (sedam) dana po završetku javnog nadmetanja i istom će biti vraćen uplaćeni depozit od strane Ministarstva finansija i trezora BiH na transakcijski račun koji je dostavio ponuđač, po dostavljanju dokaza o izvršenoj uplati licitiranog iznosa za kupovinu motornog vozila, a na zahtjev Agencije.

2. Ako odabrani ponuđač/kupac ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora odustane od njegove realizacije, uplaćeni depozit mu se neće vratiti, a Agencija će dodijeliti ugovor sljedećem najpovoljnijem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

3. Licitiranu cijenu za kupovinu motornog vozila koje je predmet nadmetanja, odabrani ponuđač je dužan uplatiti u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši sa bankovnog računa koji je naveden u obrascu ponude s naznakom: svrhe uplate „Kupovina motornog vozila Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije", na jedan od sljedećih uplatnih računa:

PRAVILA JAVNE LICITACIJE

http://www.apik.ba/tenderi-i-konkursi/default.aspx?id=2990&langTag=bs-BA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: