Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.05.2016. 13:22

Prodaja zemljišta KO Sarajevo

Izvor: Akta.ba, 09.05.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

 

Broj: 65 0 I 341894 13 1

Sarajevo, 07.04,2016. godine

 

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU, po sudiji Milada Mumović, u izvršnom postupku tražioca izvršenja UniCredit Bank a.d. Banja Luka, zastupana po punomoćniku Advokatskoj firmi „Sajić" o.d. Banja Luka, prema izvršeniku Kadrić Adnana iz Sarajeva, Hamdije Čemerfiča br. 18, radi izvršenja, donio je dana 07.04.2016. godine sljedeći:

 

Z A K LJ U ČAK

o prodaji nepokretnosti

 

Određuje se ročište za prvu javnu prodaju na dan 17.05.2016. godine sa početkom u 11,30 časova i to:

nekretnina označena kao kč broj 173/636, zvana "Voćnjak Hladivode", koja je po kulturi voćnjak ukupne površine od 1.000 m2, upisana, upisana u ZK ul. broj 4715 KO SP Koševo, vlasništvo izvršenika sa dijelom 1/1.

Javno nadmetanje održat će se u prostorijama Općinskog suda u Sarajevu ul. Šenoina broj 1, soba broj 438/IV - izvršni odjel ovog suda.

1. Konstatuje se da je vrijednost predmetne nekretnine procjenjena na iznos od 60.000,00 KM, na osnovu nalaza vještaka poljoprivredne struke Jusić Ismeta od 01.12.2015. godine.

2. Na prvom ročištu za javno nadmetanje nekretnina se ne može prodati ispod Vz {jedne polovine) utvrđene vrijednosti koja je navedena u tački 1 .ovog zaključka.

3. Potencijalni kupci su dužni položiti osiguranje u iznosu od 1/10 određene vrijednosti nepokretnosti koja je navedena u tačci 1. ovog zaključka i o tome pružiti dokaz sudu prije otvaranja ročišta.

Uplata osiguranja se vrši na depozitni račun suda kod UNICREDIT BANKE DD broj 3389002208264956.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena osim za 3 (tri) najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključivanja javnog nadmetaja.

4. Najbolji ponuđač - kupac je dužan da kupoprodajnu cijenu po kojoj je nekretnina prodata položi sudu u roku od 30 dana, računajući od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi cijenu prodaja će se proglasiti nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču koji treba po prijemu tog zaključka sudu deponovati prodajnu cijenu u roku od 30 dana.

Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u ostavljenom roku sud će nekretninu ponuditi trećem ponuđaču pod istim uslovima.

Ako kupci u ostavljenim rokovima ne polože prodajnu cijenu, sud će oglasiti da je prodaja neuspjela i odredit će novu prodaju. Ova pravila se primjenjuju i u slučaju odustanka trećeg ponuđača.

5. Poreze i takse u vezi sa prodajom nekretnine snosi kupac ukoliko se stranke drugačije nisu dogovorile.        

6. Ovaj zaključak objavit će se na oglasnoj ploči suda.       

Stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informiranja, odnosno da zaključku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.   

Stranke se mogu sporazumjeti da se prodaja navedene nekretnine izvrši i neposrednm pogodnbom do otvaranja ročišta za javno nadmetanje.

 

POUKA: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen poseban pravni lijek.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: