Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.05.2016. 09:15

Prodaja polovnih putničkih motornih vozila - VOLKSWAGEN, GOLF IJ

Izvor: Akta.ba, 11.05.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA ŽIVINICE

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 01/2-05-89-994/16

Dana, 09.05.2016.godine

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (,,S1. novine FBiH", br. 49/06), člana 38. Statuta općine Zivinice („Službeni glasnik općine Zivinice" broj: 4/12), a u skladu sa Odlukom o stavljanju van upotrebe i rashodovanju motornog vozila broj: 01/2-05-89-987/16 od 09.05.2016.godine, Općinski Načelnik objavljuje

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju polovnog motornog vozila kombinovanom metodom (putem prikupljanja pismenih ponuda i usmenim javnim nadmetanjem)

 

1. Predmet prodaje

Predmet prodaje putem javne licitacije su polovna putnička motorno vozila, i to:

Vozilo broj 1.

Marka, tip i vrsta vozila

VOLKSWAGEN, GOLF IJ, PUTNIČKO

Boja vozila

Zelena

Registarske oznake

M70-O-927, registrovano do 12.07.2016. godine

Broj šasije

WVWZZZ1JZWW163337

Broj motora

AGP 014694

Godina proizvodnje

1999.

Snaga (KW)

50

Zapremina (cm3)

1.890

Pređeno kilometara

270.000

Gorivo

Diesel

Početna cijena

2.500 KM

 

Vozilo broj 2.

Marka, tip i vrsta vozila

VOLKSWAGEN, GOLF IJ, PUTNIČKO

Boja vozila

Siva

Registarske oznake

107-A-300,   registrovano do 17.07.2016. godine

Broj šasije

WVWZZZ1JZXP121747

Broj motora

ALH 031917

Godina proizvodnje

1996.

Snaga (KW)

66

Zapremina (cm3)

1.896

Pređeno kilometara

480.000

Gorivo

Diesel

Početna cijena

3.000 KM

 

2. Pravo učešća

1) Pravo učešća na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja uplate depozit u vrijednosti od 10% od početne vrijednosti vozila, odnosno

- za vozilo broj 1               250,00 KM i

- za vozilo broj 2               300,00 KM.

2) Depozit se uplaćuje na žiro-račun Općine Zivinice, broj 140 403 031 0000 145, vrsta prihoda: 722 791, šifra općine: 106, svrha uplate: uplata depozita za kupovinu automobila.

3) Pravo učešća u postupku licitacije nemaju uposlenici Općine Živinice, javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je Općina Živinice osnivač i članovi njihovih užih porodica.

 

3. Način prodaje

1) Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

2) Vozilo se može pogledati na parkingu Općine Živinice, svakim radnim danom od dana objavljivanja oglasa o licitaciji do dana licitacije u periodu od 8 00 do 10 00 sati

3) Kontakt osoba: Samir Mustafić, telefon broj 061 424 444.

 

4. Dostavljanje ponuda

1) Jedan ponuđač može podnijeti ponudu za jedan ili oba automobila, s tim da se ponude podnose za svaki automobil pojedinačno.

2) Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,NE OTVARAJ - Ponuda za prodaju vozila r.br. ____ putem licitacije", sa dokazom o izvršenoj uplati depozita, treba dostaviti najkasnije do 23.05.2016. godine, do 12 00 sati, na protokol Općine Živinice.

3) Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavu, neće se uzeti u razmatranje.

4) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 23.05.2016.godine u 12 30 sati na adresi Općina Živinice, Zivinice, ulica Alije Izetbegović br.28., Zgrada br.l. - sala za sastanke.

5) Otvaranju ponuda, odnosno javnom nadmetanju mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćnik za učešće u postupku licitacije.

5. Sadržaj ponude

1) Ponuda za fizička lica treba da sadrži:

- podatke o fizičkom licu (ime i prezime, adresa i broj telefona, broj tekućeg računa, broj i naziv banke);

- kopija identifikacionog dokumenta;

- dokaz o uplati depozita;

- iznos ponude izražen u KM.

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca.

2) Ponuda za pravna lica treba da sadrži:

- podatke o pravnom licu (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od strane nadležnog organa, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke);

- ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije;

- dokaz o uplati depozita;

- iznos ponude izražen u KM.

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom pravnog lica.

3) Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač ukoliko ponudi cijenu istu ili veću od početne cijene.

6. Tok licitacije

1) Registracija ponuđača - provjera identiteta podnosioca ponude, zakonskog zasupnika ili punomoćnika.

2) Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopštavaju se pravila licitacije.

3) Predsjednik Komisije saopštava sadržaj javnog poziva i poziva učesnike da pristupe otvaranju prispjelih ponuda.

4) Javno otvaranje ponuda.

5) Nakon otvaranja svih blagovremeno pristiglih ponuda, zaključuje se javno nadmetanje utvrđivanjem liste ponuđača koji su ponudili početnu ili cijenu iznad utvrđene početne cijene i konstatuje se da je automobil prodan najpovoljnijem ponuđaču.

6) Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač i da ponudu na početnu cijenu ili veći iznos Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.

7) Ako za se za isti objekat prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, Komisija će ih pozvati da, ukoliko žele, izvrše povećanje cijene javnim nadmetanjem. Usmeno javno nadmetanje traje maksimalno 30 minuta za svaki automobil pojedinačno od momenta davanja instrukcije od strane predsjednika Komisije. Najmanje povećanje licitiranog iznosa je za vozilo br. 1. - 25,00 KM, a za vozilo br.2. - 30,00 KM.

8) Ako ponuđači ne žele izvršiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja protokola Općine Živinice.

9) Nakon zaključene licitacije utvrđuje se ponuđač koji je ponudio najpovoljniju cijenu za svako licitirano vozilo i konstatuje da su vozila prodata istim.

7. Obaveze kupca

1) Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 7 dana od dana proglašenja pobjednika licitacije.

2) Kupac je dužan za kupljeni automobil uplatiti puni iznos u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora.

3) Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi Kupac

4) Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje, a primopredaja će se izvršiti odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati.

5) Ako kupac odustane od kupovine (odnosno ne pristupi sklapanju ugovora), uplaćeni depozit od 10% mu se neće vratiti, a Općina će sklopiti ugovor sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem.

8. Dodatne informacije

1) Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni iznos depozita, utvrđen u tačci 2. ovog javnog oglasa, se vraća na račun naveden u njegovoj ponudi.

2) Dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Živinice svakim radnim danom od dana objavljivanja oglasa o licitaciji u periodu od 8 00 do 1600 sati. Kontakt osoba: Samir Mustafić, telefon broj 061 424 444.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Asim Aljić, dipl. pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: