Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.05.2016. 13:29

Prodaja dvosobnog stana u Sarajevu

Izvor: Akta.ba, 12.05.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

 

Broj: 65 0 I 110459 14 I 2

Sarajevo, 16.03.2016.. godine

 

Općinski sud u Sarajevu, sudija Elma Zorabdić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja UniCredit bank a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać br.7, koju zastupa Advokatska firma "SAJIĆ" o.d. Banja Luka, protiv izvršenika Sijarić Šaćira iz Sarajeva, ul. Džamala Bijedića br.100, radi izvršenja, donio je dana 16.03.2016.godine sljedeći

 

ZAKLJUČAK

Određuje se ročište za treću javnu prodaju za dan SRIJEDA- 18.05.2016.godine sa početkom u 12,00 sati i to;

 

- Nekretnine koja je upisana u zk.poduložak broj 6950 KPU Novo Sarajevo i to dvosoban stan u Sarajevu, ul.Džemala Bijedića br.100, sprat 2, površine 54 m2, vlasništvo izvršenika sa dijelom 1/2.

Javno nadmetanje održat će se u prostorijama Općinskog suda u Sarajevu, soba broj 456/IV - izvršni odjel ovog suda.

1. Konstatuje se da je vrijednost 1/2 suvlasničkog dijela predmetne nekretnine izvršenika procjenjena na iznos od 43.038,00 KM, a utvrđena nalazom stalnog sudskog vještaka arhitektonske struke Ruždić Eme od 10.10.2015.godine zaprimljen od strane suda dana 13.10.2015.godine.

2. Na trećem ročištu za javno nadmetanje nekretnina se može prodati bez ograničenja najniže cijene u odnosu na utvrđenu vrijednost iz tačke 1. ovog zaključka.

3. U javnom nadmetanju kao kupci mogu učestvovati samo lica koja su prethodno dala osiguranje. Osiguranje iznosi 1/10 utvrđene vrijednosti nepokretnosti, s tim što ne može iznositi više od 10.000,00 KM. Uplata osiguranja se vrši na depozitni račun suda kod UniCredit banke dd broj 3389002208264956. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena osim za 3 (tri) najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključivanja javnog nadmetanja. 

4. Najbolji ponuđač - kupac je dužan da kupoprodajnu cijenu po kojoj je nekretnina prodata položi sudu u roku od 30 dana, računajući od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi cijenu prodaja će se proglasiti nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču koji treba po prijemu tog zaključka sudu deponovati prodajnu cijenu u roku od 30 dana. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u ostavljenom roku sud će nekretninu ponuditi trećem ponuđaču pod istim uslovima.

5. Ako kupci u ostavljenim rokovima ne polože prodajnu cijenu, sud će oglasiti da je prodaja neuspjela i odredit će novu prodaju. Ova pravila se primjenjuju i u slučaju odustanka trećeg ponuđača.

6. Poreze i takse u vezi sa prodajom nekretnine snosi kupac ukoliko se stranke drugačije nisu dogovorile.

7. ovaj zaključak objavit će se na oglasnoj ploči suda.

Stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.

 

POUKA:Protiv ovog zaključka nije dozvoljen poseban pravni lijek

Stranke se mogu sporazumjeti da se prodaja navedene nekretnine izvrši i neposrednom pogodbom do otvaranja ročišta za javno nadmetanje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: