Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.05.2016. 08:54

Prodaja teretnog vozila TAM 80

Izvor: Oslobođenje, 20.05.2016.

Javno preduzeće            

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo

Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo

 

 

Objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prodaju rashodovanih stalnih sredstava postupkom direktne prodaje

 

Red. Br.

Vrsta vozila

Marka i tip

Broj šasije

Godina proizvodnje

Stanje

1.

teretno

TAM 80, T 35 E2,6

880007264

1989

Neispravno.

 

• Vozilo se prodaje sistemom direktne prodaje iz razloga što isto nije prodato nakon održane prve, druge i treće javne licitacije.

 

• Direktna prodaja će se održati dana 30.05.2016.godine u 13.00 sati, u poslovnoj zgradi Podružnice "Elektrodistribucija" Sarajevo, PJ Goražde, Selvera Sijerčića 23, sala za timski rad, I sprat.

 

• Svi zainteresirani potencijalni ponuđači mogu pogledati vozila u periodu od 23.-27.05.2016.godine na lokalitetu Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo, PJ Goražde, Selvera Sijerčića 23, od 08:00 do 15:30 sati (kontakt telefon 038 241 834).

 

• Ponude se trebaju dostaviti na memorandumu pravnog ili fizičkog lica sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe, a fizička lica kopiju lične karte i CIPS-ovu prijavu prebivališta.

 

• Ponuđači na direktnoj prodaji dužni su dostaviti pismenu ponudu u zatvorenoj koverti poštom ili na protokol JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo, PJ Goražde, Selvera Sijerčića 23,1 sprat - soba 107 sa naznakom "Za Javni oglas za direktnu prodaju vozila TAM".

Rok za dostavu ponuda je 30.05.2016.godine do 12.00 sati

Ponuđač, ili njegov ovlašteni zastupnik dužan je biti prisutan na otvaranju dana 30.05.2016.godine u 13 sati. Ukoliko ponuđač sa najvišom cijenom nije prisutan vozilo se prodaje drugom ponuđaču koji ponudi najpovoljniju cijenu.

 

• Najniža cijena na direktnoj prodaji nije ograničena i ne podliježe obavezi polaganja depozita, pa se vozilo može prodati bez obzira na postignutu cijenu, ali Komisija može odlučiti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim.

 

• Ponuđena cijena ne treba sadržavati PDV, a isti će biti obračunat u skladu sa Zakonom o PDV-u prilikom realizacije kupoprodajnog odnosa i padaće na teret kupca.

 

• Neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

 

•Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena, a u slučaju postignute iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu za Javni oglas.

 

• Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 038 241 834 ili 038 241 815.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: