Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2016. 09:11

Prodaja motornih vozila Renault Laguna 2.0 DCI

Izvor: Dnevni Avaz, 13.06.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo komunikacija i prometa    

Direkcija za civilno zrakoplovstvo

 

Na osnovu člana 1. Odluke o prodaji službenog vozila, broj: 1-4-16-3-323-1/16 od 13.04.2016, godine i člana 1. Odluke o imenovanju Komisije za prodaju vozila, broj: 1-4-16-3-323-3/16, od 13.04.2016. godine, Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine objavljuje

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju vozila metodom prikupljanja pismenih ponuda - treći poziv

 

1.  Predmet prodaje

LOT br.

Marka -

tip vozila

Broj motora/šasije

Reg. oznaka/ godina proizvodnje

Snaga motora

u KW

Zapremina motora

Pređena kilometraža

Početna vrijednost

1.

Renault Laguna 2.0 dci

C010964 VF1BT190E40560754

E35-J-475 2008

110

1995

130.245 km

7.500,00 KM

3.

Renault Laguna 2.0 dci

C010467 VF1BT190E40328112

J15-M-019 2008

110

1995

260.111 km

6.000,00 KM

 

2. Pravo učešća

1) Pravo učešća na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica. koja uplate depozit u vrijednosti od 5% od početne vrijednosti vozila, a isti se uplaćuje u Odjeljenju za finansije i računovodstvo Direkcije za civilno zrakoplovstvo, Vojvode Pere Krece bb, Banja Luka, kancelarija broj 303, na III spratu.

2) Pravo učešća u postupku licitacije nemaju zaposleni u Direkciji za civiino zrakoplovstvo BiH i članovi njihove uže porođice.

 

3. Pregled vozila

1) Vozilo se može pogledati na parkingu Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, Vojvode Pere Krece bb, Banja Luka, u periodu od 13.06.2016. do 21.06.2016. godine od 10:00 do 12:00 sati.

2) Kontakt osoba: Goran Galić, broj telefona: 066/830-090.

 

4. Dostavljanje ponude 

1) Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ - Ponuda za prodaju vozila putem licitacije, LOT br. _______" sa dokazom o izvršenoj uplati depozita, dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja (do 21.06.2016. godine do 12:00 sati).

2) Ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u tački 1. neće biti uzete u razmatranje.

3) Javno otvaranje ponuda održaće se 21.06.2016. godine, u 13:00 sati na adresi Vojvode Pere Krece bb, Banja Luka

4) Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice iii punomoćnik za učešće u postupku licitacije.

 

5.  Sadržaj ponude

1) Ponuda sadrži sljedeće:

a) Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, adresa i broj telefona, kopija lične karte);

b) Podaci o pravnom licu (ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona);

c) Iznos ponude u KM;

d) Dokaz o uplati depozita.

2) Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja, a za pravno lice ovjerena pečatom pravnog lica.

 

6. Tok licitacije

1) Registracija ponuđača - provjera identiteta podnositelja ponude, zakonskog zasupnika ili punomoćnika;

2) Nakon registracije učesnika, saopštavaju se pravila licitacije;

3) Predsjednik Komisije saopštava sadržaj javnog poziva i poziva učesnike da pristupe otvaranju prispjelih ponuda;

4) Javno otvaranje ponuda;

5) Nakon otvaranja svih blagovremeno pristiglih ponuda, zaključuje se javno nadmetanje utvrđivanjem liste ponuđača koji su ponudili cijenu iznad utvrđene početne cijene i konstatuje se da je vozilo prodato najpovoljnijem ponuđaču;

6) Ukoliko se na poziv odazove samo jedan ponuđač i da ponudu na početnu cijenu ili veći iznos, predsjednik ga proglašava pobjednikom licitacije;

7) Ukoliko se prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom, koja je ujedno i najviša cijena ponude, Komisija će ih pozvati da, ukoliko žele, izvrše povećanje cijene javnim nadmetanjem. Najmanje povećanje licitiranog iznosa je 100 KM. Ukoliko ponudači to ne žele ili nisu prisutni, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja protokola Direkcije.

 

7. Obaveze kupca

1) Ponuđač, čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je uplatiti puni iznos za kupljeno vozilo u roku od 8 dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije, nakon čega će, uz prezentaciju dokaza o uplati, s njim biti zaključen ugovor o kupoprodaji.

2) Kupac je dužan kupljeno vozilo preuzeti najkasnije 5 dana od dana potpisivanja ugovora.

3) Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

4) Prodaja se vrši po načelu "kupljeno-viđeno", bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje, a primopredaja će se izvršiti odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati.

5) Ako kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi sklapanju ugovora, uplaćeni depozit mu neće biti vraćen, a Direkcija će ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

 

8. Dodatne informacije

1) Učesnicima u licitaciji, čije ponude ne budu prihvaćene, depozit od 5% će biti vraćen na blagajni gdje je i uplaćen.

2) Učesniku u licitaciji, čija ponuda budu prihvaćena, na dan licitacije će biti dostavljeni podaci o transakcijskom računu Ministarstva finansija i trezora BiH, na koji je potrebno izvršiti uplatu Iznosa za kupljeno vozilo.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: