Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2016. 12:33

Prodaja otpadnog materijala i demontirane opreme: arhimedovi vijci - veći, šipkaste rešetke grube za automatsko čišćenje, pokretni most za otklanjanje krupnog pijeska...

Izvor: Dnevni Avaz, 16.06.2016.

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE 

"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO

 

Na osnovu Odluke Direktora KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, broj 31.05.2016,g. raspisuje se:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju otpadnog materijala i demontirane opreme - sekundarnih sirovina

 

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA I KONTAKT OSOBA

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo

Sjedište: Jaroslava Černija br.8,

71000 Sarajevo

Ime i prezime: Jasmin Rudalija

Adresa el.pošte: jasminr@viksa.ba

Kontakt:+387 33 590 758

 

2. PREDMET

Otkup metalne konstrukcije i oprema (otpad) demontirani koji se trenutno nalazi na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda Butile. Metalni otpad čini dernontirana oprema, čiji pregled je dat u Tabeli br.1 u nastavku:

Redni broj

Naziv sredstva

Količina (kom)

1.

Arhimedovi vijci - veći

4

2,

Brana 1500xl1600 mm sa stubovima

8

3.

Šipkaste rešetke grube za automatsko čišćenje 

4

4.

Fine rešetke za automatsko čišćenje

4

5.

Servo motor za komand.izol.brana

2

6.

Devirove komore krupnog pijeska -brane 900x 1600mm sa stubovima

3

7.

Komplet vibratora GM za raspršivanje vazduha

1

8.

Pokretni most za otklanjanje krupnog pijeska

1

9.

Uređaj za produvavanje vazduha

3

10.

Devirove komore-brane 1500x 1500mm sa stubovima

6

11.

Brana 1800mm

2

12.

Skejper (most za hvatanje krutih tvari)

2

13.

Brzootvarajući ventil 250mm

2

14.

Teleskopski ventil 200mm

2

15.

Pneumatski ventil 200mm

2

16.

Brana 1000x1500mm sa produženim vretenom

2

17.

Brana 4x400mm od 16 dijelova sa produženim vretenom

16

18.

Mehanički površinski aerator sa turbinom i reduktorom

36

19.

Brana 1300 mm sa stubovima

4

20.

Arhimedovi vijci - manji

2

21.

Skejperi-mostovi sa lopaticama

4

22.

Skejper

1

23.

Press deg filtri za mulj

5

24.

Motori na dvojno gorivo (gas i ulje)

2

25.

Etektromotori 37kW za pogon mehaničkog površinskog aeratora

33

26.

Eiektromotori 160kw za pogon arhimedovog vijka - većeg

3

27.

Elektromotori  100kw za pogon arhimedovog vijka - manjeg

2

28.

Bakreni otpad - nekoliko desetina kg

 

 

Tabela 1: Prikaz otpadnog materiiala i demantirane opreme

 

3. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju sva pravha i fizička lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog poziva. Ovim pozivom KJKP "Vodovod i kanalizacije" d.o.o. Sarajevo bi ustupio poslove otkupa predmetnog olpađa ovlaštenom pravnom ili fizičkom licu koji su za te poslove registrovani, specijalizirani i tehnički opremljeni, te raspolažu osposobljenim kadrovima za obavljanje tih poslova.

KJKP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo će omogućiti svim potencijalnim učesnicima u Javnom nadmetanju obilazak lokacije i pregled, odnosno uvid u stanje i obim sekundarnih sirovina na lokaciji Postrojenja za prečišeavanje otpadnih voda na Butilima, Novi Grad, dana 21.06.2016. godine u periodu od 12:00 do 14:00 sati te preuzeti Obrazac za cijenu ponude.

 

4. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Vrsta, količina i obim usluge je detaljno specificirano Tačkom 10. Javnog poziva - Tehnički uslovi i ponuda minimalne jedinične cijene.

Napominjetno da je stara oprema nakon demontaže u nekoliko navrata premještana te je u zadnjem navratu sva oprema odložena na jedno mjesto u krugu Postrojenja. Tehnički kapacitet KJKP "Vodovoda i kanalizacije" d.o.o. Sarajevo ne omogućavaju sortiranje i klasifikaciju demontirane opreme, tako đa nije moguće izvršiti procjenu okvirnih količina osim u viđenom stanju. Iz pomenutog razloga smatramo da bi đošlo do odstupanja u procjeni te će se obračun stavki troškovnika izvršiti prema ponudenim jediničnim cijenama i stvamo izvršenim količinama, što će ponuditelj dokazati vođenjem Ugovorom definisane dokumentacije.

Ponuditelj obavezan dostaviti ponudu koja u cjelosti odgovara zahtjevima navedenim u tehničkim uslovima.

 

5. SADRŽAJ PONUDE

1.) Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima ili aktueini izvod iz sudskog registra kojim je ponuđač registrovan za obavijanje djelatnosti koja je predmet ovog poziva uz uslov da isto ne smije biti starije od 3 mjeseca od dana izdavanja a računajući od momenta objave ovog poziva (ukoliko se kao ponuđač javi pravno lice) odnosno Potvrda nadležnog općinskog organa da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog poziva uz uslov da ista ne smije biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja a računajući odđ momenta objave ovog poziva (ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice).

2.) Rješenje o ispunjenju tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti sa sekundarnim sirovinama izdatog od strane nadležnog Ministarstva.

3.) Rješenje o okolinskoj dozvoli izdato od strane nadležnom Ministarstva.

4.) Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača (Kupca) da se obavezuje da će dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju na iznod od 100.000 KM za izvršenje Ugovora, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora. Period važenja garancije je 60 dana od dana zaključivanja Ugovora. Dostava bankovne garancije je uslov za početak primjene Ugovora.

5.) Potpisana i ovjerena Izjava da ponuđač nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu javnih davanja, odnosno poreza i doprinosa.

6.) Dokaz da ponuđač nije bio u blokadi transakcijskog računa zadnjih 6 (šest) mjeseci prije prijave na Javni poziv. Ponuđač je obavezan dostaviti najmanje jednu potvrdu poslovne banke o bonitetu ftrme u zadnjih 6 (šest) mjeseci da transakcijski račun ponuđača nije bio u blokadi.

7.) Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja Ugovora.

8.) Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača da ima na raspolaganju odgovarajuća sredstva rada i odgovarajuću mehanizaciju za efikasno izvršenje ugovora. I to: dizalicu za utovar nosivosti minimalno 1 (jednu) tonu; 2 kamiona nosivosti minimalno po 15 (petnaest) tona ili bager sa: grejederom, hidrauličnim makazama i magnetom. Dostaviti ovjerenu kopiju upotrebne dozvole za dizalicu, te ovjerene kopije saobraćajnih dozvola za kamione.

9.) Dokaz da je ponuđač imao uspješno iskustvo u realizaciji minimalno 1 (jednog) ugovora koji jepredmet Javnog poziva u zadnje 3 godine ili od datuma registracije odnosno početka poslovanja ako je ponuđač registriran odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, pojedtnačne vrijednosti ugovora od 20.000 KM. Kao dokaz ponuđači su dužni dostaviti:

- Referenc lista sa nazivima primaoca usluga, ukupnoj vrijednosti ugovora i datumom realizacije ugovora

- Minimalno jedna potvrda primaoca usluge o uspješnoj realizaciji ugovora minimalne vrijednosti 20.000 KM.

10.) Potpisana i ovjerena Izjava o prihvatanju nadzora od strane naručtoca u cjelokupnom procesu, od pregleda, utovara, prevoza do mjesta vaganja i svih poslova koji budu obuhvaćeni predmetom Ugovora

11.) Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača kojom se prihvata rok izvršenja posla - odvoza sekundarnih sirovina: do 30 (trideset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora i dostavljanja bankovne garancije.

12.) Potpisana i ovjerena Izjava poouđača kojom izjavljuje da u stalnom radnom odnosu ili da će angažovati kvalifikovano osoblje za pripremu, utovar i transport otpada.

Tražena dokumentacije treba da se sastoji od originala ili fotokopija ovjerenih od strane nadležnog organa (Organa uprave ili notara). Opcija ponude 90 dana.

 

6. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom " PONUDA ZA OTKUP OTPADA I DEMONTIRANE OPREME - NE OTVARAJ" na adresu KJKP " Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo Terezije br. 38, soba br.20.

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnom listu. Ponude će bitt javno otvorene dana 07.07.2016. godine u ul. Terezija br. 38. (sala za sastanke) sa početkom u 13,00 sati, a o otvaranju istih će se sačiniti zapisnik koji potpisuju svi prisutni i koji će biti dostavljen svim učesnicima u predmetnom nadmetanju.

Razmatraće se samo one ponude koje budu potpune, pravilno ispunjene i primljene do navedenog roka. Sve ponude pristigle nakon naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje.

 

7. KRITERIJ ZA ODABIR PONUĐAČA

Rangiranje ponuda će se vršiti na osnovu izvršenog bodovanja, po formuli:

 

N = 0,95 x Pf + 0,04 x Pe + 0,01 x Pc

 

Pf - jedinična cijena željeza /t

Pe - jedinična cijena elektromotora /t 

Pe - jedinična cijena bekra /t

 

8. OBAVEZE ODABRANOG PONUDAČA

- Ponuđač sa najvišom ponuđenom cijenom navedenog materijala (u daljem tekstu kupac) snosi troškove prikupljanja i odvoza istog.

- Sortiranje, obrada, prevoz i vaganje otpadnog materijala uz izradu pratće dokumentacije.

- Izvršiti plaćanje na osnovu ispostavljene fakture.

 

9. DODATNE INFORMACIJE

- Sekundarne sirovine se prodaju u zatečenom stanju na dan prodaje i naknadne reklamacije se neće razmatrati.

- Način transporta je raspoloživom mehanizacijom kupca.

- Kupac je obavezan da preuznte predmet prodaje u roku od 30 (trideset) dana od dana zakijučivanja Ugovora, a prodavac se obavezuje da Kupcu omoguči izuzimanje predmeta prodaje. Usaglašavanje vrste otpada se vrši na licu mjesta, priltkom utovara.

Tačne količine će se utvrditi na lokaciju kupca, vaganjem uz prisustvo Komisije Prodavca i sačinjavanje zapisnika o količini i preuzimanje adekvatne dokumentacije o vaganju (službeni vagarski list).

Po završetku odvoza svih sekundarnih sirovina Prodavac sačinjava zapisnik koji će sadržavati: serijski broj vagarskog lista, vrstu otpada i količine, rekapitulaciju ukupno odvezenog otpada. Na osnovu navedene dokumentacije Prodavac sačinjava fakturu i ispostavlja je Ponuđaču (Kupcu). Na osnovu ispostavljene fakture kupac može izvršiti plaćanje na jedan od slijedećih transakcijskih računa preduzeća:

• UniCredit Bank dd: 3389002208274753

• Raiffeisen Bank dd: 1610000063850067

• Vakufska Banka dd. 1601040000035670

• Intesa Sanpaolo Banka dd: 1549212006139057

Rok plaćanja je 8 (osam) dana od dana ispostavljanja fakture.

 

10. TEHNIČKI USLOVI I PONUDA MINIMALNE JEDINIČNE CIJENE

RB

Vrsta otpada/demontirane opreme

Minimalna ponuđena cijena/t

1.

Željezo

250,00 KM

2.

Elektro-motori

600,00 KM

3.

Otpadni bakar

6.500,00 KM

 

Tabela 2.: Uslovi ponude

 

Ponuđači su obavezni dati ponudu za sve navedene stavke u Tabeli 2. U suprotnom ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: