Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

Izvor: Oslobođenje, 08.06.2013.

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 25/03, 16/04 i 67/05) i člana 14. Odluke o građevinskom zemljištu Općine Olovo ("Službeni glasnik Općine Olovo", broj: 04/08, od 8.5.2008. godine), a shodno Zaključku o dozvoli raspisivanja konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevin¬skog zemljišta na lokalitetu stambeno-poslovnog objekta Kabaši Adnana u Olovu, broj: 01-01-3-1557/13 od 17.5.2013. godine, Komisija za provođenje postupka prodaje nepokretnosti u vlasništvu Općine Olovo raspisuje

KONKURS za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

I. PREDMET KONKURSA

Raspisuje se javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta za parcelu broj: 448/1 zvana Okućnica u površini 442 m2 K.O. Olovo upisana u ZK uložak 330 sa pravom raspolaganja Općine Olovo.

II. NAKNADA

Početna cijena 1 m2 površine gradskog građevinskog zemljišta koja je predmet prometa, a nalazi se u I zoni gradskog građevinskog zemljišta shodno Odluci o građevinskom zemljištu, utvrđena je na osnovu Odluke o određivanju visine naknade za preuzeto, ekspropisano zemljište dodijeljeno gradsko zemljište za 2012. godinu donesene od Općinskog vijeća broj: 01-01-3-1756/12 od 25.7.2012. godine i iznosi 110,00 KM/m2, što znači da početna cijena za površinu od 442 m2 iznosi 48.620,00 KM.

Neće se prihvatiti niti jedna prijava na javni konkurs ukoliko ponuđeni iznos nije jednak ili veći od gore navedene početne cijene.

Naknada za dodijeljeno zemljište uplaćuje se u roku od 15 dana od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta. Naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište korisnik može platiti odjednom u cijelosti ili s Općinom Olovo zaključiti ugovor o plaćanju naknade na rate, a koji se ne može zaključiti na period duži od 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora.

Ako učesnik konkursa kojem je dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje ne plati naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište u roku i na način utvrđen u rješenju o dodjeli tog zemljišta, smatrat će se daje odus¬tao od prijave, a zemljište koje je predmet konkursa dodijelit će se na korištenje drugom učesniku u konkursu prema redu prvenstva.

Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta određuje se shodno Zakonu i bit će utvrđena rješenjem o urbanističkoj saglasnosti.

III. USLOVI KONKURSA

Za dodjelu na korištenje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na konkurs se mogu prijaviti sva fizička i pravna lica.

Prijave se podnose u pisanoj formi i obavezno sadrže:

- tačan naziv i adresa pravnog/fizčkog lica sa izvodom iz sudskog registra, odnosno lične podatke i adresu za fizička lica,

- iznos ponuđene naknade za dodijeljeno zemljište, s tim što je početni iznos ponude naknada iz tačke II,

- uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponuđača - za pravna lica,

- uvjerenje da ponuđač nema dospjelih, a neizmerenih obaveza po osnovu poreza (ne starije od 90 dana) - za pravna lica,

- instrument obezbjeđenja plaćanja utvrđenih naknada (bankovna garancija), odnosno potvrda poslovne banke o deponovanim sredstvima u visini početne naknade za dodijeljeno neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište,

- dokaz o izmirenju dospjelih obaveza prema Općini Olovo,

- način plaćanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta,

- dokaz o uplati kaucije u iznosu od 10 % od početne cijene.

(Učesnik konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta obavezan je uz prijavu, uplatiti na transakcijski račun Općine Olovo broj: 338 900 220 318 4775, otvoren kod UniCredit bank, poslovnica Olovo, ili na bla gajni Općine Olovo, iznos od 10% od početne cijene za dodijeljeno zemljište iz (tačke I) sa oznakom "Za učešće na konkursu za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta lokalitet stambeno-poslovni objekat Kabaši Adnan u Olovu", vrsta prihoda: 722 449.

IV. KRITERIJI ZA DODJELU

Predmetna građevinska parcela dodijelit će se onim pravnim ili fizičkim licima:

koja ponude najviši iznos naknade za dodijeljeno zemljište u odnosu na početni iznos naknade, jednokratno plate naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište.

V. POSTUPAK OTVARANJA I RAZMATRANJA PRIJAVA

Komisija koju imenuje Općinsko vijeće provodi javni konkurs, te prije otvaranja koverte utvrđuje blagovremenost podnesene prijave.

Nakon otvaranja koverte Komisija provjerava potpunost i ispravnost prijave..Ako prijava ispunjava navedene formalne uvjete, Komisija na osnovu priloženih dokaza utvrđuje redoslijed prvenstva učesnika konkursa prema kriterijima predviđenim Odlukom o građevinskom zemljištu Općine Olovo ("Službeni glasnik Općine Olovo", broj: 04/08. od 8.5.2008. godine).

Prijava koja je dostavljena nakon isteka roka u kojem je konkurs otvoren, neće se razmatrati, te će se vratiti podnosiocu zahtjeva.

Komisija koja provodi javni konkurs dostavit će zaključak o rezultatima konkursa svim učesnicima javnog konkursa u roku od 8 (osam) dana po zaključenju konkursa.   

Učesnici javnog konkursa mogu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja zaključka o rezultatima javnog konkursa, izjaviti prigovor Općinskom vijeću protiv tog zaključka.

Nakon isteka roka od 8 (osam) dana, Komisija će dostaviti zaključak o rezultatima javnog konkursa, sa prigovorima učesnika javnog konkursa, Općinskom vijeću radi donošenja odluke o dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta. Prije dostavljanja zaključka o rezultatima javnog konkursa Općinskom vijeću, konkursna Komisija razmatra prigovore i daje obrazloženi prijedlog Općinskom vijeću.

VI. OSTALE ODREDBE

Prijave na konkurs sa naprijed navedenim dokazima/dokumentima (original ili ovjerene fotokopije, kojim se dokazuju činjenice na osnovu kojih se utvrđuje lista prvenstva) se podnose Komisiji za provođenje konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na korištenje lično na protokol u šalter-sali zgrade Općine Olovo - Centar za pružanje usluga građanima ili putem pošte preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu Općine Olovo, ul. Branilaca bb, 71 340 Olovo sa naznakom - Ne otvaraj (prijava na konkurs za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta). Prijave se čuvaju neotvorene sve do trenutka otvaranja od Komisije za provođenje konkursa.

Prijašve se podnose u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa, a računa se prema datumu objave u glasilu koje kasnije objavi ovaj oglas.

Učesniku čija ponuda ne bude prihvaćena vratit će se uplaćeni iznos kaucije (depozita) u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom iznos kaucije (depozita) će se uračunati u naknadu za dodijeljeno građevinsko zemljište.

Uplaćeni iznos kaucije ( depozita) neće se vratiti učesniku konkursa koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude, kao ni ponuđaču koji je stekao pravo na dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja, a nakon toga odustane od istog.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Olovo, 6.6.2013. godine

Predsjednik Komisije

Ibrahimović Ramiz, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: