Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Dodjela neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta državne svojine radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta u Brezi

Izvor: Dnevni Avaz, 11.06.2013.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-Dobojski Kanton

OPĆINA BREZA

Općinsko vijeće

Komisija za provođenje konkursa za dodjelu

neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

 

 

Broj: 03/1-4-31-1008/13

 

Na osnovu člana 45. i 46. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH ("Službene novine FBiH", broj 25/03), člana 5. i 8. Odluke o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik općine Breza", broj 3/04) i Odluke Općinskog vijeća Breza broj: 01/1-02-3358/08 od 3.12 2008 godine, o raspisivanju Konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na trajno korištenje, Konkursna komisija, raspisuje

 

KONKURS

za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta državne svojine putem pribavljanja pismenih ponuda

 

I - PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je dodjela neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta na zemljištu označenom kao:

-  k.č.br. 668/6 k.o. Smrekovica, što odgovara po novom premjeru k.č.br. 525/5 k.o. Breza, u površini od 78 m2, koja se nalazi u ul Stari most,

 

II - URBANISTIĆKO-TEHNIČKI USLOVI

Objekat će se graditi prema slijedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

-  Namjena: stambeno-poslovni

-  Sadržaj: prizemlje - zdravstvene djelatnosti 

sprat - stambena jedinica

-  Spratnost: P +1 (prizemlje + sprat) - ukupna korisna površina je 124 m2,

-  Horizontalni gabarit objekta: 12,Om x 6,5m

 

III - NAKNADA

Naknada za dodjeljeno gradsko građevinsko zemljište iznosi 71,30 KM/m2 dodjeljenog zemljišta i naknadu po osnovu prirodne pogodnosti, koja iznosi 36,00 KM/m2 korisne površine objekta koji će se graditi.

Investitor je dužan uplatiti naknadu po osnovu naknade za uređenje građevinskog zemljišta, čija će visina biti utvrđena u rješenju o odobrenju za građenje.

 

IV - OBAVEZE INVESTITORA

Investitor koji stekne pravo građenja po ovom Konkursu dužan je pribaviti glavni projekat i uz dio tehničke dokumentacije obezbjediti i projekat vanjskog uređenja, sa riješenjima prilaza i parkinga

Budući investitor gubi pravo korištenja građevinskog zemljišta radi građenja stečenog putem Konkursa u slijedećim slučajevima:

-  ako u roku od godinu dana po pravosnažnosti rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta radi građenja ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje

-  ako u roku od 1 godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežen dio radova na građevini tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

 

V - PRAVO UČEŠĆA, USLOVI, SADRŽAJ I NAČIN KONKURISANJA

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica uz obavezu uplate kaucije od 10% od početne cijene iz ovog Konkursa, koja iznosi 1.002,54 KM.

Utvrdjeni iznos kaucije uplatiti na transakcijski račun Budžeta Općine Breza, broj: 33890022034209, sa naznakom za kauciju po Konkursu i dokaz o uplati priložiti uz prijavu na Konkurs.

Pravo prvenstva na konkursu imat će podnosilac prijave koji ponudi najveću naknadu za dodjeljeno zemljište i naknadu iz osnova prirodnih pogodnosti - rentu u odnosu na početne naknade naznačene u tački 3. ovog Konkursa.

Ako dva ili više kandidata ponude istu cijenu, pravo prvenstva imat će podnosilac prijave koji ponudi kraći rok izgradnje.

Uz prijavu na konkurs učesnik konkursa je dužan priložiti:

-  firmu pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra, rješenje o odobrenju za obavljanjesamostalne djelatnosti, odnosno adresu i fotokopiju lične karte za fizička lica,

- referens listu u prethodne tri godine,

- rok u kojem se planira izgradnja objekta,

- iznos ponuđene naknade i

- dokaz da podnosilac prijave odnosno član njegovog domaćinstva iz 1991. godine ne koriste tuđu napuštenu imovinu za koju je podnesen zahtjev za povrat shodno Zakonu o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima FBiH ( .Službene novine FBiH", br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01 i 56/01) i Zakona o :privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana FBiH (.Službene novine FBiH", br. 11/98, 29/98. 27/99, 43/99, 31/01, 56/01 i 15/02)

Prijava na konkurs se podnosi u zatvorenoj koverti preporučeno putem pošte ili neposredno putem pisarnice Općine Breza na adresu Općina Breza, ul. Bogumilska br 1 Komisija za provođenje konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinsko zemljišta sa naznakom-Prijava na konkurs za dodjelu građevinskog zemljišta u ul. Stari most, uz napomenu-NE OTVARAJ - za konkursnu komisiju"

 

VI - OSTALE ODREDBE

Neće se uzeti u razmatranje prijave učesnika konkursa koji naknadu za dodjeljeno zemljište i naknadu po osnovu prirodne pogodnosti - rentu, ponude u visini početne cijene.

Da bi se izvršila punovažna dodjela putem pribavljanja pismenih ponuda, moraju biti dostavljene najmanje dvije punovažne ponude.

Ukoliko učesnik konkursa čija je ponuda za tu lokaciju utvrdjena kao najpovoljnija odustane od ponude, konkurs za tu lokaciju će se ponoviti, a uplaćeni iznos kaucije neće se vratiti.

Ukoliko učesnik konkursa kome je dodjeljeno neizgradjeno gradsko gradjevinsko zemljište ne plati naknadu za dodjeljeno zemljište na korištenje ili naknadu za uredjenje ili mu se rješenjem Služne za prostorno uređenje, zaštitu okolice geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Breza utvrdi gubitak prava korištenja zemljišta radi građenja, konkurs za tu lokaciju će se ponoviti, a uplaćeni iznos kaucije neće se vratiti.

Otvaranje pristiglih ponuda izvršit će se dana 28.06.2013.godine u 15,00 sati u prostorijama Općine Breza - glavna zgrada, a otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi učesnici u Konkursu ili njihovi punomoćnici.

Konkursna komisija dostavit će zaključak o rezultatima javnog konkursa svim učesnicima u roku od 8 dana po zaključenju javnog konkursa.

Učesnici konkursa mogu u roku od 8 dana od dana dostavljanja zaključka i rezultatima konkursa izjaviti prigovor Općinskom vijeću protiv tog zaključka.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

Dodatne informacije ili objašnjenja mogu se dobiti u prostorijama Službe za prostorno uredjenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Breza ili putem telefona broj 786-048.

 

PREDSJEDNIK Konkursne komisije

s.r. Telalović Elmedin

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: