Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta (pašnjak, livada, njiva) u Mrkonjić Gradu

Izvor: Glas Srpske, 29.06.2013.
OPŠTINA MRKONJIĆ GRAD
NAČELNIK OPŠTINE
Opština Mrkonjić Grad,
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
78620 Mrkonjić Grad, 
 
Datum: 25.04.2013. godine
Broj protokoda: 01-330-21/13
 
Na osnovu člana 2. Odluke Skupštine opštine o raspisivanju javnog oglasa za zakup objekata i nepokretnosti u svojini opštine Mrkonjić Grad poljoprivrednim zadrugama i drugim pravnim licima, broj 02-022-104/12 od 27.12.2012. godine ("Sl. glasnik opštine Mrkonjić Grad", broj 9/12), Odjeljenje za privredu i finansije opštine Mrkonjić Grad raspisuje:
 
JAVNI OGLAS
ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI POLJOPRIVREDNIM ZADRUGAMA I DRUGIM PRAVNIM LICIMA
 
1. PREDMET OGLASA
Predmet javnog oglasa je davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine Mrkonjić Grad na području opštine Mrkonjić Grad sa podacima kako slijedi:
 

Br..

Katastarska opština (к.о.)

Broj posjedovnog lista (p.l.br.)

Broj parcele(к.č. br.)

Katastarska kultura

Klasa

Površina

2)

Početna cijena zakupa

(КМ/hа)

 

 

1

Podrašnica

111/7

3/1

pašnjak

2

584.400

30

 

 

2

Podrašnica

111/7

3/2

livada

4

27.100

60

 

 

3

Bjelajce

228/55

69/1

njiva

2

22.509

80

 

 

4

Bjelajce

228/55

70

livada

1

26.036

100

 

 

5

Bjelajce

228/55

76

livada

1

12.624

100

 

 

6

Bjelajce

228/55

78

njiva

3

6.441

60

 

 

7

Bjelajce

228

73/6

njiva

2

1.957

80

 

 

8

Bjelajce

228

73/7

njiva

2

1.282

80

 

 

9

Bjelajce

228

73/8

njiva

2

1.114

80

 

 

10

Bjelajce

228

73/9

njiva

2

1.051

80

 

 

11

Bjelajce

228

69/22

njiva

2

1.214

80

 

 

12

Bjelajce

228

69/27

njiva

2

1.363

80

 

 

13

Podbrdo

581/9

19/28 dio 19/37 diо 19/43

livada

5

24.897

30

 

 

14

Podbrdo

581/9

19/37 diо

19/38 19/39 diо 19/59

livada

5

15.249

30

 

 

15

Podbrdo

581/9

19/28 diо 19/29-3

livada

6

23.636

20

 

 

16

Podbrdo

581/9

19/39 diо 19/40 19/42 19/50 diо

livada

5

35.343

30

 

 

17

Podbrdoо

581/9

19/50 diо 19/51 19/52 19/54

livada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/55 19/56 19/57 diо

 

4

 

38.987

60

 

 

18

Podbrdo

581/9

19/57 diо 19/62 diо

livada

6

27.508

20

 

 

19

Podbrdo

581/9

19/62 diо

19/63 19/64-2 diо

livada

6

19.911

20

 

 

20

Gornja Pecka

898/1

52/3

njiva

5

6.000

30

 

 

21

Gornja Pecka

898/1

52/5

livada

7

8.500

20

 

 

22

Gornji Graci

29

7/18-2

pašnjak

4

6.725

20

 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nepokretnosti iz ovog Javnog oglasa daju se u zakup putem pribavanja pisanih ponuda.
 
2. PERIOD NA KOJI SE POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE DAJE U ZAKUP
Nepokretnosti iz ovog Javnog daju se u zakup na period do 5 godina.
 
3. PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM OGLASU
Pravo učešća na Javnom oglasu za davanje u zakup nepokretnosti u svojini opštine imaju poljoprivredne zadruge i druga pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti poljoprivrede, a koji ispunjavaju ogšgge uslove propisane članom 15. Pravilnika o uslovima i načinu davanja u zakup nepokretnosti poljoprivreanim zadrugama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 123/10 i 57/12), i to:
a) da imaju sjedište na teritoriji Republike Srpske,
b) da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci i
v) da su organizovani u skladu sa Zakonom. U postupku dodjele nepokretnosti ne mogu učestvovati zadruge i druga pravna lica:
a) koje ne obavljaju registrovanu djelatnost duže od jedne godine i
b) koje su u predstečajnom i u stečajnom postupku.
 
4. PRAVO PRVENSTVA
Pravo prvenstva za doljslu u zakup nepokretnosti imaju zadruge koje su bile raniji korisnici nepokretnosti, a ako nema zainteresovanih takvih zadruga, prioritet imaju ostale zadruge u odnosu na druga pravna lica.
 
5. POTREBNA DOKUMENTACIJA:
U prilogu prijave za učešće na Javnom oglasu za davanje u zakup nepokretnosti u svojini opštine, poljoprivredne zadruge i druga pravna lica registrovana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, treba da prilože sljedeću dokumentaciju (original ili overene kopije):
- Rješenje o upisu u sudski registar
- Potvrdu da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci - Bilans stanja i uspjeha
- Poslovmi plan o aktavnostima koji donrinosi razvoju i korišćenju nepokretnosti
- Ponuđena zakupnina
- Dokaz o broju zaposlenih
- Dokaz o ovlašćenom korišćenju nepokretnosti u pretaodnom periodu (samo za zadruge)
- Dokaz o broju zadrugara u zadruzi (samo za zadruge)
- Mišljenje zadružne revizije (samo za zadruge)
- Dokaz da nisu u predstečajnom i stečajnom postupku
- Dokaz o uplati depozita
 
6. NAČIN POLAGANJA DEPOZI1A
Podnosioci prijave dužni su uplatiti depozit u visini od 10% od cijene jednogodišnje zakupnine za poljoprivredno zemljište navedeno u prijavi.
 
7. NAČIN, USLOVI I VRIJEME PLAĆANJA ZAKUPNINE I UVOĆENJA U POSJED
Način, uslove i vrijeme plaćanja zakupnine i uvođenja u posjed biće definisani ugovorom.
 
8. KRITERIJUMI ZA BODOVANjE PONUĐAČA
I. Kriterijumi za bodovanje ponuđača su propisani Pravilnikom o uslovima i načinu davanja u zakup nepokretnosti poljoprivrednim zadrugama ("Službsni glasnik Republike Srpske", broj: 123/10 i 57/12), članovima od 16. do 23.
 
10. NAČIN DOSTAVLJANjA PONUDA
Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama poštom na adresu opštine Mrkonjić Grad, Trg kralja Petra I Karađorđeviđa 1, sa naznakom: "NE OTVARATI-PISMENA PONUDA, ZA JAVNI OGLAS ZA ZAKUP NEPOKRETNOSTI" ili lično putem protokla.
 
11. ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA
Rok za podnošenje ponuda na javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa.
 
12. OSTALE ODREDBE
Otvaranje ponuda izvršiće Komisija za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine Mrkonjić Grad, u prostorijama opštine Mrkonjić Grad, o čemu će blagovremeno bigi obaviješteni ponuđači.
Ponuđači ili njihovi pismeno ovlašđeni zastupnici imaju pravo da prisustvuju otvaranju ponuda.
Ponude koje su neblagovremene, nepotpune i ponude koje ne ispunjavaju opšte uslove Javnog oglasa neće biti razmatrane.
 
Javni oglas će se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske", na oglasnoj tabli opštine Mrkonjić Grad i na internet stranici opštine Mrkonjić Grad www.mrkonjic-grad.rs.ba. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u zgradi Opštine Mrkonjić Grad, u kancelariji br. 22, svakog radnog dana od 700 do 15 časova. Kontakt osoba Zorica Glamočak, tel. 050/220-933.
 
NAČElNIK OPŠTINE
Divna Aničić
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: