Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kupovina poslovnog prostora u Modriči

Izvor: Glas Srpske, 06.07.2013.

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

Broj: 21.01/052-313/13

Dana: 1.7.2013. god.Na osnovu člana 86. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glas-nik Repuolike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10 i 86/10) i Zaključka stručnog kolegijuma Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, broj: 21.01/052-28-9/11 od 30.6.2011. godine, upućuje seJAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PONUDA1. Predmet javnog poziva
Predmet javnog poziva je kupovina poslovnog prostora u Modriči za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka (u daljem tekstu Uprava), Područne Jedinice Modriča.

2. Pravo učešća
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju sljedeće uslove:
2.1. da nisu kažnjavani za krivična djela korupcije, prevare, organizovanog kriminala ili zloupotrebe službenog položaja.

2.2. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa.


3. Karakteristike poslovnog prostora
3.1. Da se prostor ili objekat nalazi u I građevinskoj zoni opštine Modriča
3.2. Ukupna korisna površine 250 - 270 m2 treba da ima sljedeću dispoziciju:
-kancelarija                            kom. 5                                 P= cca 100 m2
- šalter sala                            kom. 1                                 P= cca 40 m2
-sale za izlaganje                  kom. 1                                 P= cca 30 m2
- prostor za arhivu                kom. 1                                  P= cca 40 m2
- prateći prostori(hodnik, mokri čvorovi i sl.)                  P= cca 15 m2


3.3. Poslovni prostor (objekat) treba da buce čvrste gradnje. Zidovi i podovi objekta treba da su uređani u skladu sa namjenom prostora, a instalacije u oojektu moraiu biti izvedene u skladu sa važećim propisima i standardima (elektro-energetske, mašinske, vodovodne i telefonske instalacije, centralno grijanje, ventilacija, hlađenje, i dr.), te da zadovoljava važeće sigurnosne standarde.
3.4. Zbog prirode posla (rad sa strankama) poželjno je da uz objekat postoji i parking prostor.
3.5. Ovlašćeno lice Uprave izvršiće obilazak svih ponuđenih objekata i dostaviće Komisiji za izbor, svoje stručno mišljenje o ispunjenosti zadatih parametara i funkcionalnosti prostora.
3.6. Detaljno određeni potrebni prostori i dispozicija defini-sani su projektnim zadatkom kojeg pe Uprava dostaviti zainteresovanim ponuđačima. Troškove adaptacije snosiće ponuđač.
3.7. Objekat treba da bude useljiv najkasnije do kraja kalendarske 2013. godine, uz preduslov da su u potpunosti regulisanim vlasnički odnosi te da Je neopterećen teretima.

 

4. Sadržaj ponude

4.1. Tehničke karakteristike

- Osnove poslovnog prostora (objekta) u razmjeri 1:100
- Foto-dokumentaciju
- Tekstualni opis tehničkih karakteristika objekta

4.2. Vlasnička dokumentacija
- Zemljišno knjižni izvadak, odnosno list iz knjige uloženih ugovora o etažnom vlasništvu, sa upisanim teretima.
- Posjedovni list
- Kopiju katastarskog plana
- Urbanističku saglasnost
- Građevinsku dozvolu (ukoliko je objekat u izgradnji)
- Upotrebnu dozvolu (ukoliko je objekat završen)

Dokumenti koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne smiju biti stariJN od 6 mjeseci.
4.3. Rok potreban za adaptaciJu prostora (objekta) prema zahtjevima iz tačke Z.6., sa konačnom pribavljenom upotrebnom dozvolom.
4.4. Cijena adaptiranog prostora (objekta) prema konačnoj namjeni sa prioavljenom upotrebnom dozvolom.
4.5. Način plaćanja.
4.6. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 2. ovog javnog poziva. Za uslove iz tačke 2.1. potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog suda, a za uslove iz tačke 2.2. potrebno je dostaviti potvrdu nagkžnih institucija (Poreska uprava RS i UIO). Dokumenta ne mogu biti starija od 3 mjesepa.

5. Ostale informacije

Uprava zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu koja ne ispunjava minimum traženih karakteristika i uksiiko ukupan iznos ponuđene cijene bude veći š raspoloživih finansijskih sredstava. Ugovor sa najpovoljnijim potđačem će se sklopiti po dobijanju upotrebne dozvole za adaptirani poslovni prostor. Notarske troškove kao i troškove vezane za porez na promet nekretnine i uknjižbu nekretnine na novoga vlasnika snosi kupac. Zainteresovani ponuđači mogu svakim radnim danom u vremenu od 10 do 14 časova, dobiti detaljne usmene i pismene informacije po svim stavkama ovog poziva. Kontakt telefon 051/338-000, 338-060.

6. Mjesto podnošenja ponude

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Modriči -NE OTVARAJ", na adresu:

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
78 000 Banja Luka,
Trg Republike Srpske br. 8.

7. Rok za podnošenje ponuda
Rok za podnošenje ponuda je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama "Glas Srpske".


Ponude koje ne budu dostavljene u navedenom roku i koje ne budu imale traženu dokumentaciju neće biti razmatrane te će se smatrati da ne ispunjavaju uslove za učešće po raspisanom javnom pozivu.

V.D. DIREKTOR

Mladen Kovačević, dipl. ek.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: