Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kupovina poslovnog prostora u Istočnom Novom Sarajevu

Izvor: Glas Srpske, 06.07.2013.

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRaVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

 

Broj: 21.01/052-315/13

Dana: 1.7.2013. god.

 


Na osnovu člana 86. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Repunlike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10 i 86/10) i Zaključka stručnog kolegijuma Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, broj: 21.01/052-28-9/11 od 30.6.2011. godine, upućuje seJAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PONUDA1. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je kupovina poslovnog prostora u Istočnom Novom Sarajevu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka (u daljem tekstu Uprava), Područne Jedinice Istočno Novo Sarajevo.

2. Pravoučešća
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju avdgeće uslove:
2.1. da nisu kažnjavani za krivična djela korupcije, prevare, organizovanog kriminala ili zloupotrebe službenog položaja.
2.2. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

3. Karakteristike poslovnog prostora
3.1. Da se prostor ili objekat nalazi u I građevinskoj zoni opštine Istočno Novo SaraJevo
3.2. Ukupna korisna površine 200 - 220 m2 treba da ima sljedeću dispoziciju:
- kancelarije kom. 6 P= cca 100 m2
- šalter sala  kom. 1 P= cca 40 m2
- sale za izlaganje kom. 1 P= cca 30 m2
- prostor za arhivu kom. 1 P= cca 30 m2
- prateći prostori
(hodnik, mokri čvorovi, i sl.) P= cca 20 m2
3.3. Poslovni prostor (objekat) treba da bude čvrste gradnje. Zi-dovi i podovi oojekta treba da su uređani u skladu sa namjenom prostora, a instalacije u objektu moraju biti izvedene u skladu sa važećim propisima i standardima (elektro-energetske, mašinske, vodovodne i telefonske instalacije, centralno-grijanje, ventilacija, hlađenje, i dr.), te da zadovoljava važeđe sigurnosne standarde.
3.4. Zbog prirode posla (rad sa strankama) poželjno je da uz objekat postoji i parking prostor.
3.5. Ovlašćeno lice Uprave izvršiće obilazak svih ponuđenih objekata i dostaviće Komisiji za izbor, svoje stručno mišljenje o ispunjenosti zadatih parametara i funkcionalnosti prostora.
3.6. Detaljno određeni potrebni pristori i dispozicija definisani su projektnim zadatkom kojeg će Uprava dostaviti zaintereso-vanim ponuđačima. Troškove adaptacije snosiće ponuđač.
3.7. Objekat treba da bude useljiv najkasnije do kraJa kalendarske 2013. godine, uz preduslov da su u potpunosti regulisanim vlasnički odnosi te da Je neopterećen teretima.

4. Sadržaj ponude
4.1. Tehničke karakteristike
- Osnove poslovnog prostora (objekta) u razmjeri 1:100
- Foto-dokumentaciju
- Tekstualni opis tehničkih karakteristika objekta

4.2. Vlasnička dokumentacija
- Zemljišno knjižni izvadak, odnosno list iz knjige uloženih ugovora o etažnom vlasništvu, sa upisanim teretima.
- Posjedovni list
- Kopiju katastarskog plana
- Urbanističku saglasnost
- Građevinsku dozvolu (ukoliko je objekat u izgradnji)
- Upotrebnu dozvolu (ukoliko je objekat završen)
Dokumenti koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne smiju biti stariJi od 6 mjeseci.
4.3. Rok potreban za adaptaciju prostora (objekta) prema zahtjevima iz tačke Z.6., sa konačnom prioavljenom upotrebnom dozvolom.
4.4. Cijena adaptiranog prostora (objekta) prema konačnoj namjeni sa pribavljenom upotrebnom dozvolom.
4.5. Način plaćanja.
4.6. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 2. ovog javnog poziva.

Za uslove iz tačke 2.1. potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog suda, a za uslove iz tačke 2.2. potrebno je dostaviti potvrdu nadležnih institucija (Poreska uprava RS i UIO). Dokumenta ne mogu biti starija od 3 mjeseca.

5. Ostale informacije
Uprava zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu koja ne ispu-njava minimum toaženih karakteristika i ukoliko ukupan iznos ponuđene cijene oude veći od raspaloživih finansijskih sredstava. Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem će se sklopiti po dobijanju upotrebne dozvole za adaptirani poslovni prostor. Notarske troškove kao i troškove vezane za porez na promet ne-kretnine i uknjižbu nekretnine na novoga vlasnika snosi kupac. Zainteresovani ponuđači mogu svakim radnim danom u vremenu od 10 do 14 časova, Dbbiti detaljne usmene i pismene informacije po svim stavkama ovog poziva. Kontakt telefon 051/338-000, 338-060.

6. Mjesto podnošenja ponude
Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Istočnom Novom Sarajevu - NE OTVARAJ", na adresu: Republička utava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 78 000 Banja JTuka, Trg Republike Srpske br. 8.

7. Rok za podnošenje ponuda
Rok za podnošenje poJđda je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama Tlas Srpske". Ponude koje ne budu dostavljene u navedenom roku i koje ne budu im traženu dokumentaciju neće biti razmatrane te će se smatrati da ne ispunjavaju uslove za učešće po raspisanom javnom pozivu.

V.D. DIREK Mladen Kovačević, dip

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: