Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kupovina poslovnog prostora u Srebrenici

Izvor: Glas Srpske, 06.07.2013.

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRaVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

Broj: 21.01/052-317/13

Dana: 1.7.2013. god.

Na osnovu člana 86. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08,11/09, 74/10 i 86/10) i Zaključka stručnog kodegijuma Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, broj: 21.01/052-28-9/11 od 30.6.2011. godine, upućuje se

JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

1. Predmet javnog ioziva


Predmet javnog poziva je kupovina poslovnog prostora u Srebrenici za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pra-vne poslove Banja Luka (u daljem tekstu Uprava), Područne jedinice Srebrenica.

2. Pravo učešća
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju sljedeće uslove:
2.1. da nisu kažnjavani za krivična djela korupcije, prevare, organizovanog kriminala ili zloupotrebe služoenog popožaja.
2.2. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

3. Karakteristike poslovnog prostora
3.1. Da se prostor ili objekat nalazi u I građevinskoj zoni opštine Sreorenica
3.2. Ukupna korisna površine 150 - 170 m2 treba da ima sljedeću dispoziciju:
- kancelariJe  kom. 5 11= cca 80 m2
- šalter sala kom. 1 P= cca 20 m2
- sale za izlaganje  kom. 1 P= cca 25 m2
- prostor za arhivu  kom. 1 p= cca 25 m2
- prateći prostori sl.) p= cpa 15 m2

 

3.3. Šslovni prostor (objekat) treba da buce čvrste gradnje. Zidovi i podovi objekta treba da su uređani u skladu sa namjenom prostora, a instalacije u objektu moraJu biti izvedene u skladu sa važećim propisima i standarcima (elektro-energetske, mašinske, vodovodne i telefonske instalacije, centralno grijanje, ventilacija, hlađenje, i dr.). te da zadovoljava važeće sigurnosne standarde.
3.4. Zbog prirode posla (rad sa strankama) poželjno je da uz objekat postoji i parking prostor.
3.5. Ovlašćeno lipe Uprave izvršiće obilazak svih ponuđenih objekata i dostaviće Komisiji za izbor, svoje stručno mišljenje o ispunjenosti zadatih parametara i funkcionalnosti prostora.
3.6. Detaljno sdređeni potrebni prostori i dispozicija defini-sani su projektnim zadatkom kojeg će Uprava dostaviti zaintereso-vanim ponuđačima. Troškove adaptacije snosiće ponuđač.
3.7. Objekat treba da bude useljiv najkasnije do kraJa kalendarske 2013. godine, uz preduslov da su u potpunosti regulisanim vlasnički odnosi te da Je neopterećen geretima.

4. Sadržaj ponude
4.1. Tehničke karakteristike
- Osnove poslovnog prostora (objekta) u razmjeri 1:100
- Foto-dokumentaciju
- Tekstualni opis tehničkih karakteristika objekta

4.2. Vlasnička dokumentacija
- Zemljišno knjižni izvadak, odnosno list iz knjige uloženih ugovora o etažnom vlasništvu, sa upisanim teretima.
- PosJedovni list
- Kopiju katastarskog plana
- Urbanističku saglasnost
- Građevinsku dozvolu (ukoliko je objekat u izgradnji)
- Upotrebnu dozvolu (uksšiko je objekat završen)

Dokumenti koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne smiju biti stariJi od 6 mjeseci.

4.3. pž potreban za adaptaciju prostora (objekta) prema zahtjevima iz tačke Z.6., sa konačnom pribavljenom upotrebnom dozvolom.
4.4. Cijena adaptiranog prostora
 
4.5. Način plaćanja.

4.6. Džazi o ispunjenosti uslova iz tačke 2. ovog javnog poziva.

Za uslove iz tačke 2.1. potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog suda, a za uslove iz tačke 2.2. potrebno je dostaviti potvrdu nadležnih instktucija (Poreska uprava RS i UIO). Lokumenta ne mogu biti stArija od 3 mjeseca.

5. Ostale ipformapije

Uprava zaaržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu koja ne ispu-njava minimum traženih karakteristika i uksšiko ukupan iznos ponuđene cijene bude veći od raspoloživih finansijskih srecstava. Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem će se sklopiti po cobijanju upotrebne dozvale za adaptirani poslovni prostor. ćotarske troškove kao i troškove vezane za porez na promet ne-kretnine i uknjižbu nekretnine na novoga vlasnika snosi kupac. Zainteresovani ponuđači mogu svakim radnim danom u vremenu sd 10 do 14 časova, dobiti detaljne usmene i pismene inFormacije po svim stavkama ovog poziva. Kontakt telefon 051 /338-000, 338-060.

6. Mjesto podnošenja ponude
Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Srebrenici
- NE OTVARAJ", na adresu:
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
78 000 Banja Luka,
Trg Republže Srpske br. 8.

7. Rok za podnošenje ponuda
Nž za pocnošenje ponuda je 20 dana oc dana objavljivanja Javnog po-ziva u dnevnim novinama Tlas Srpske".

Ponude koje ne budu dostavljene u navedenom roku i koje ne Oudu imale traženu dokumentaciju neđe biti razmatrane te će se smatrati da ne ispunjavaju uslove za učešće po raspisanom javnom pozivu.

V.D. DIREKTOR Mladen Kovačević, dipl. ek

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: