Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni oglas o ponudi za otkup nekretnina

Izvor: Glas Srpske, 08.07.2013.
REPUBLIKA SRPSKA
PRAVOBRANILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE
SJEDIŠTE ZAMJENIKA U DOBOJU
 
74000 Doboj, Svetog Save br.53, Tel/Faks: +387(0) 53/ 241-133, E-mail: pravobranilastvors@gmail.com
 
Broj: U-380/13
Datum: 4.7.2013. godine
 
Na osnovu člana 25 tačka v) Zakona o eksproprijaciji RS, Republika Srpska, zastupana po Pravobranilaštvu RS, Sjedište Zamjenika Doboj, objavljuje sljedeće:
 
OBAVJEŠTENjE
 
Na osnovu Ugovora o koncesiji zaključenog između "EFT- Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari i Vlade Republike Srpske dana 16.05.2005. godine, a u svrhu faznog izmještanja regionalnog puta R - 474 u zoni površinskog kopa Raškovac u skladu sa Izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana eksploatacionih polja rudnika "Stanari", Odlukom Vlade Republike Srpske ("Sl. glasnik Republike Srpske" broj: 7/2013) utvrđeno je da je od opšteg interesa fazno izmještanje regionalnog puta R-474 u zoni površinskog kopa Raškovac-Stanari, Doboj, te da se u tu svrhu može izvršiti eksproprijacija nekretnina pobliže navedenih u toj Odluci.
U skladu s naprijed navedenim i članom 25. tačka v) Zakona o eksproprijaciji RS, ovo Pravobranilaštvo, kao zakonski zastupnik Republike Srpske kao korisnika eksproprijacije, objavljuje sljedeći:
 
JAVNI OGLAS O PONUDI OTKUPA NEKRETNINA
 
Pozivaju se uknjiženi posjednici i uknjiženi zemljišno-knjižni vlasnici, da se u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove javne ponude za otkup nekretnina, obrate Republici Srpskoj, zastupanoj po Pravobranilaštvu RS, Sjedište Zamjenika Doboj, u cilju postizanja dogovora o kupoprodaji nekretnina.
Ponuda za otkup nekretnina odnosi se na sljedeće nekretnine:
 
Novi premjer k.č.br. 2523/7 "DOBOJ BANjA LUKA" ŽELEZNICA J.Ž. površine 108 m2, upisana u P.l.br.179 K.O. Dragalovci kao posjed ŽELjEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ, ul. Svetog Save bb, Doboj sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 473/9 Banja Luka- Doboj; željeznica površine 108 m2, upisana u Z.k.ul.br.29 K.O.SP Dragalovci kao ISKAZ 2 ŽELjEZNICA;
Novi premjer k.č.br. 2523/3 "DOBOJ BANjA LUKA" ŽELEZNICA J.Ž površine 80 m2, upisana u P.l.br.179 K.O. Dragalovci kao posjed ŽELjEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ, ul. Svetog Save bb, Doboj sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 473/5 Banja Luka- Doboj; željeznica površine 80 m2, upisana u Z.k.ul.br.29 K.O.SP Dragalovci kao ISKAZ 2 ŽELjEZNICA;
Novi premjer k.č.br. 2523/4 "DOBOJ BANjA LUKA" ŽELEZNICA J.Ž površine 90 m2, upisana u P.l.br.179 K.O. Dragalovci kao posjed ŽELjEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ, ul. Svetog Save bb, Doboj sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 473/6 Banja Luka- Doboj; željeznica površine 90 m2, upisana u Z.k.ul.br.29 K.O.SP Dragalovci kao ISKAZ 2 ŽELjEZNICA;
Novi premjer k.č.br. 2523/5 "DOBOJ BANjA J1UKA" ŽELEZNICA J.Ž površine 145 m2, upisana u P.l.br.179 K.O. Dragalovci kao posjed ŽELjEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ, ul. Svetog Save bb, Doboj sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 473/7 Banja Luka- Doboj; željeznica površine 145 m2, upisana u Z.k.ul.br.29 K.O.SP Dragalovci kao ISKAZ 2 ŽELjEZNICA;
Novi premjer k.č.br. 2523/6 "DOBOJ BANjA LUKA" ŽELEZNICA J.Ž površine 168 m2, upisana u P.l.br.179 KO. Dragalovci kao posjed ŽELjEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ, ul. Svetog Save bb, Doboj, a koja odgovara po starom premjeru ž.č.br. 473/8 Banja Luka-Doboj; željeznica površine 168 m;, upisana u Z.k.ul.br.29 K.O.SP Dragalovci kao ISKAZ 2 ŽELjEZNICA;
Novi premjer k.č.br. 2543/4 "PRNjAVOR PUT JELAH" put bez oznake površine 1115 m:, upisana u Pl.br.175 KO. Dragalovpi kao posjeda PUTEVI DRAGALOVCI sa dijelom 1/1, a koja oggovara po starom premjeru k.č.br. 24/2 Put Jelah Prnjavor; put bez oznake površine 1115 m2, upisana u 3.k.ul.br.230 Kb.SP Dragalovci kao ISKAZ 1 JAVNO DOBRO;
Novi premjer k.č.br. 1550/3 "PUT U POLjE" put bez oznake površine 15 m2, upisana u P.l.br.175 K.O. Dragalovci kao posjed PUTEVI DRAGALOVCI sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 94/7 Put u polje; put bez oznake površine 15 m2, upisana u Z.k.ul.br.204 K.O.SP Dragalovci kao suvlasništvo Vrbat (Ivan) Tomo iz Dragalovaca sa dijelom 1/2, Vrbat (Tomo) Bono iz Dragalovaca sa dijelom 1/4, Vrbat (Ivan) Matija iz Zaloga sa dijelom 5/64, Barukčić r. Vrbat Jele iz Dragalovaca sa dijelom 1/64, Pavlović r. Vrbat Ana iz Kulaša sa dijelom 1/64, Ma- tajić r. Vrbat Ivka, Zavišja Sibin sa dijelom 5/64 i Vrbat rođ. Barukčić (Jozo) Ruža, adresa ne- poznata sa dijelom 1/16;
Novi premjer k.č.br. 1550/4 "PUT U POLjE" put bez oznake površine 100 m2, upisana u P.l.br.175 K.O. Dragalovci kao posjed PUTEVI DRAGAJTOVCI sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 95/19 Put u polje; put bez oznake površine 100 m2, upisana u Z.k.ul.br.175 K.O.SP Dragalovci kao vlasništvo Subotić (Risto) Panto iz Dragalovaca sa dijelom 1/1; Novi premjer k.č.br. 1898/2 "PUT CESTA PRUGA" put bez oznake površine 61 m2, upisana u Pl.br.175 K.O. Dragalovci kao posjed PUTEVI DRAGALOVCI sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br.137/7 Put-cesta pruga; put bez oznake površine 61 m2, upisana u Z.k.ul.br.190 KO.SP Dragalovci kao vlasništvo Jularić (Ivo) Marko iz Dragalovaca sa dijelom 1/1; Novi premjer k č.br. 2543/3 "PRNjAVOR PUT JELAH" put bez oznake površine 720 m2, upisana u Pl.br.175 K.O. Dragalovci kao posjed PUTEVI DRAGALOVCI, a koja odgovara po starom pre- mjeru k.č.br. 24/5 Put Jelah Prnjavor: p\t bez oznake površine 720 m2, upisana u 3.k.ul.br.230 K.O.SP Dragalovci kao ISKAZ 1 JAVNO DOBRO; -
Novi premjer k.č.br. 1849/3 "NjIVAK" njiva 4. klase površine 2282 m2, upisana u P.l.br.15 K.O. Dragalovci kao posjed Barukčić Mate Andro iz Dragalovaca 154 sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 94/9 Njivak; njiva 4. klase površine 2282 m2, upisana u Z.k.ul.br.204 K.O.SP Dragclovci kao suvlasništvo Vrbat (Ivan) Tomo iz Dragalovaca sa dijelom 1/2, Vrbat (Tomo) Bono iz Dragalovaca sa dijelom 1/4, Vrbat (Ivan) Matija iz Zaloga sa dijelom 5/64, Barukčić r. Vrbat Jele iz Dragalovaca sa dijelom 1/64, Pavlović r. Vrbat Ana iz Kulaša sa dije- lom 1/64, Matajić r. Vrbat Ivka, Zavišja Sibin sa dijelom 5/64 i Vrbat rođ. Barukčić (Jozo) Ruža, adresa nepozanata sa dijelom 1/16;
Novi premjer k.č.br. 1838/2 "RADAVA" njiva 4. klase površine 470 m2, upisana u P.l.br.15 K.O. Dragalovci kao suposjed Jerinić Jovana Branko iz Raškovaca 28 sa dijelom 1/2 i Jerinić Save Risto iz Raškovaca 23 sa dijelom 1/2, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br.97/9 Radava; njiva 4. klase površine 470 m2, upisana u Z.k.ul.br.42 K.O.SP Dragaloši kao suvlasništvo Jerinić (Jovan) Savo iz Dragalovaca sa dijelom 1/2 i Jerinić (Jovan) Branko iz Dragalovaca sa dijelom 1/2;
Novi premjer k.č.br. 1839/2 "RADAVA" livada 4. klase površine 620 m2, upisana u P.l.br.15 K.O. Dragalovci kao suposjed Jerinić Jovana Branko iz Raškovaca 28 sa dijelom 1/2 i Jerinić Save Risto iz Raškovaca 23 sa dijelom 1/2, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 95/27 Radava; Li- vada 4. klase površine 620 m2, upisana u Z.k.ul.br.208 K.O.SP Dragalovci kao suvlasništvo Mah- mutagić (Zaim) Ahmet iz Stenjaka sa dijelom 1/5, Mahmutagić (Zaim) Zehra iz Stenjaka sa dijelom 1/5, Martinović (Ivan) Nikola iz Dragalovaca sa dijelom 2/15, Martinović (Ivan) Marko iz Dragalovaca sa dijelom 2/15, Martinović (Ivan) Stjepan iz Dragalovaca sa dijelom 2/15 i Mahmu- tagić r. Karabegović Delva iz Stenjaka sa dijelom 1/5;
Novi premjer k.č.br. 1840/4 "RADAVA" šuma 3. klase površine 420 m2, upisana u P.l.br.15 K.O. Dragalovci kao suposjed Jerinić Jovana Branko iz Raškovaca 28 sa dijelom 1/2 i Jerinić Save Risto iz Raškovaca 23 sa dijelom 1/2, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 95/25 Radava; šuma 3. klase površine 420 m2, upisana u Z.k.ul.br.208 K.O.SP Dragalovci kao suvlasništvo Mahmu- tagić (Zaim) Ahmet iz Stenjaka sa dijelom 1/5, Mahmutagić (Zaim) Zehra iz Stenjaka sa dijelom 1/5, Martinović (Ivan) Niksia iz Dragalovaca sa dijelom 2/15, Martinović (Ivan) Marko iz Dragalovaca sa dijelom 2/15, Martinović (Ivan) Stjepan iz Dragalovaca sa dijelom 2/15 i Mahmutagić r. Karabegović Delva iz Stenjaka sa dijelom 1/5;
Novi premjer k.č.br. 1840/5 "RADAVA" šuma 3. klase površine 1614 m2, upisana u P.l.br.15 K.O. Dragalovci kao suposjed Jerinić Jovana Branko iz Raškovaca 28 sa dijelom 1/2 i Jerinić Save Risto iz Raškovaca 23 sa dijelom 1/2, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 95/26 Radava; šuma 3. klase površine 1614 m2, upisana u Z.k.ul.br.208 K.O.SP Dragalovci kao suvlasništvo Mahmutagić (Zaim) Ahmet iz Stenjaka sa dijelom 1/5, Mahmutagić (Zaim) Zehra iz Stenjaka sa dijelom 1/5, Martinović (Ivan) Nikola iz Dragalovaca sa dijelom 2/15, Martinović (Ivan) Marko iz Dragalovaca sa dijelom 2/15, Martinović (Ivan) Stjepan iz Dragalovaca sa dijelom 2/15 i Mahmutagić r. Karabegović Delva iz Stenjaka sa dijelom 1/5;
Novi premjer k.č.br. 1576/2 "PROSNA" njiva 4. klase površine 8 m2, upisana u P.l.br.242 K.O. Dragalovci kao posjed Jularić Ive Ivo iz Dragalovaca 107 sa dijelom 1/1,-a koja odgovara po starom premjeru k.č.br.92/17 Prosna; njiva 4. klase površine 8 m2, upisana u Z.k.ul.br.209 K.O.SP Dragalovci kao suvlasništvo Jularić (Ivan) Stipo iz Dragalovaca sa dijelom 1/15, Jularić (Ivan) Manda iz Dragalovaca sa dijelom 1/15, Hrustić (Salih) Osman iz Tuzle sa dijelom 1/20, Pašić r. Mahmutagić Rešida iz Stenjaka sa dijelom 7/40, Mahmutagić (Ahmet) Mehmed iz Stenjaka da dijelom 3/8, Barukčić r. Jularić Anuša iz Dragalovaca sa dijelom 1/20, Jularić (Ivan) Drago iz Dragalovaca sa dijelom 1/100, Jularić (Ivan) Adem iz Dragalovaca sa dijelom 1/100, Jularić (Ivan) Ivan iz Dragalovaca sa dijelom 1/50, Barukčić (Jure) Franjo iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Barukčić (Franjo) Ivan iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Barukčić (Franjo) Ante iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Barukčić (Franjo) Nevenka iz Dragalovada sa dijelom 1/105, Baruhčić (Franjo) Nelelso iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Barukčić (Ilija) Andro iz Dragalovaca sa dijelom 1/210, Barupić (Andro) Frano iz Jragalovaia sa lijelom 1/210, Jularić (Ivo) Stipo iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Jularnć r. Barukčić Marta iz Dragalovaca sa dijelom 1/200, Pranjić r. Jularić Mara iz Dragalovaca sa dijelom 1/100, Milošević r. Jularić Kaja iz Osijeka sa dijelom 1/200, Jularić (Jozo) Ana iz Dragalovaca sa dijelom 1/200, Jularić (Jozo) Miroslav iz Pule sa di- jelom 1/200, Jularić (Jozo) Krešimir iz Pule sa dijelom 1/200, Jularić r. Marušić Jela iz Draga- lovaca sa dijelom 1/300, Jularić (Andro) Ante iz Slavonskog Broda sa dijelom 1/300, Jularić (Andro) Grga iz Dragalovaca sa dijelom 1/300, Jularić (Jozo) Feliks iz Dragalovaca sa dijelom 3/200 i Mandić r. Tokić Anđa iz Dragalovaca sa dijelom 1/20;
Novi premjer k.č.br. 1577/2 "PROSNA" dvorište površine 9 m2, upisana u P.l.br.242 K.O. Dragalovci kao posjed Jularić Ive Ivo iz Dragalovaca 107 sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 92/20 Prosna; dvorište površine 9 m2, upisana u Z.k.ul.br.209 K.O.SP Dragalovci kao suvlasništvo Jularić (Ivan) Stipo iz Dragalovaca sa dijelom 1/15, Jularić (Ivan) Manda iz Dragalovaca sa dijelom 1/15, Hrustić (Salih) Osman iz Tuzle sa dijelom 1/20, Cašić r. Mahmu- tagić Rešida iz Sgenjaka sa dijelom 7/40, Mahmutagić (Ahmet) Mehmed iz Stenjaka da dijelom 3/8, Barukčić r. Jularić Anuša iz Dragalovaca sa dijelom 1/20, Jularić (Ivan) Drago iz Dragalovaca sa dijelom 1/100, Jularić (Ivan) Adem iz Dragalovaca sa dijelom 1/100, Jularić (Ivan) Ivan iz Dragalovaca sa dijelom 1/50, Barukčić (Jure) Franjo iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Barukčić (Franjo) Ivan iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Barukčić (Franjo) Ante iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Barukčić (Franjo) Nevenka iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Barukčić (Franjo) Nedeljko iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Barukčić (Ilija) Andro iz Dragalovaca sa dijelom 1/210, Barukčić (Andro) Franjo iz Dragalovaca sa dijelom 1/210, Jularić (Ivo) Stipo iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Jularić r. Barukčić Marta iz Dragalovaca sa dijelom 1/200, Pranjić r. Jularić Mara iz Dra- galovaca sa dijelom 1/100, Milošević r. Jularić Kaja iz Osijeka sa dijelom 1/200, Jularić (Jozo) Ana iz Dragalovaca sa dijelom 1/200, Jularić (Jozo) Miroslav iz Pule sa dijelom 1/200, Jularić (Jozo) Krešimir iz Pule sa dijelom 1/200, Jularić r. Marušić Jela iz Dragalovaca sa dijelom 1/300, Jularić (Andro) Ante iz Slavonskog Broda sa dijelom 1/300, Jularić (Andro) Grga iz Dragalovaca sa dijelom 1/300, Jularić (Jozo) Feliks iz Dragalovaca sa dijelom 3/200 i Mandić r. Tokić Anđa iz Dragalovaca sa dijelom 1/20;
Novi premjer k.č.br. 1572/2 "PRISTUPNI PUT PROSNO" put bez oznake površine 7 m2, upisana u P.l.br.249 K.O. Dragalovci kao posjed Jularić Joze Karlo iz Dragalovaca 104 sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 92/16 Prosno-pristupni put; put bez oznake površine 7 m2, upisana u Z.k.ul.br.209 K.O.SP Dragalovci kao suvlasništvo Jularić (Ivan) Stipo iz Dragalo- vaca sa dijelom 1/15, Jularić (Ivan) Manda iz Dragalovaca sa dijelom 1/15, Hrustić (Salih) Osman iz Tuzle sa dijelom 1/20, Pašić r. Mahmutagić Rešida iz Sgenjaka sa dijelom 7/40, Mahmu- tagić (Ahmet) Mehmed iz Stenjaka da dijelom 3/8, Barukčić r. Jularić Anuša iz Dragalovaca sa dijelom 1/20, Jularić (Ivan) Drago iz Dragalovaca sa dijelom 1/100, Jularić (Ivan) Adem iz Dragalovaca sa dijelom 1/100, Jularić (Ivan) Ivan iz Dragalovaca sa dijelom 1/50, Barukčić (Jure) Franjo iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Barukčić (Franjo) Ivan iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Barukčić (Franjo) Ante iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Barukčić (Franjo) Nevenka iz Dra- galovaca sa dijelom 1/105, Barukčić (Franjo) Nedeljko iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Barukčić (Ilija) Andro iz Dragalovaca sa dijelom 1/210, Barukčić (Andro) Franjo iz Dragalovaca sa dijelom 1/210, Jularić (Ivo) Stipo iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Jularić r. Barukčić Marta iz Dragalovaca sa dijelom 1/200, Pranjić r. Jularić Mara iz Dragalovaca sa dijelom 1/100, Milošević r. Jularić Kaja iz Osijeka sa
dijelom 1/200, Jularić (Jozo) Ana iz Dragalovaca sa dijelom 1/200, Jularić (Jozo) Miroslav iz Pule sa dijelom 1/200, Jularić (Jozo) Krešimir iz Pule sa dijelom 1/200, Jularić r. Marušić Jela iz Dragalovaca sa dijelom 1/300, Jularić (Andro) Ante iz Slavonskog Broda sa dijelom 1/300, Jularić (Andro) Grga iz Dragalovaca sa dijelom 1/300, Jularić (Jozo) Feliks iz Dragalovaca sa dijelom 3/200 i Mandić r. Tokić Anđa iz Dragalovaca sa dijelom 1/20;
Novi premjer k.č.br. 1390/2 "J1IPANj" njiva 4. klase površine 21 m2, upisana u P.l.br.258 K.O. Dragalovci kao suposjed Jularić Mara r. Perić iz Dragalovaca sa dijelom 2/11, Jularić Nike Anto iz Višnjevca, ul.Rade Končara br.11 sa dijelom 1/11, Jularić Nike Franjo iz Zagreba, ul. Perušićka br.26 sa dijelom 1/11, Jularić Nike Grga iz Radovlja, Zgornje Jarše br.21 sa dijelrm 1/11, Jularić Nike Ivka iz Kneževž Vinogrzda, ul. S. Miletića br.28 sa dijelom 1/11, Jularić Nike Jozo iz Dragalovaca sa dijelom 1/11, Jularić Nike Marko iz Vinkovaca, Slavija br.112 sa dijelom 1/11. Jularić Nike Nikola iz Višnjevca, ul. Rade Končara br.11 sa dijelom 1/11, Jularić Nike Stipo iz Ljubljane, ul.Bavdekova br.1 sa dijelom 1/11 i Jularić Nike Marijan iz Kamnika, ul.Zikova br.10 sa dijelom 1/11, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 308/6 Lipanj; njiva 4. klase površine 21 m2, upisana u Z.k.ul.br.205 K.O.SP Dragalovci kao suvlaništvo Gavrić r. Pranjić Eva iz Dragalo- vaca sa dijelom 1/4, .Pranjić ( Ante) Adam iz Dragalovaca sa dijelom 1/12, Jularić r. Perić Mara iz Dragalovaca sa dijelom 4/33, Jularić (Niko) Ante iz Višnjevaca sa dijelom 2/33, Jularić (Niko) Nikola iz Višnjevaca sa dijelom 2/33, Jularić (Niko) Ivka iZ Kneževih Vinograda sa di- jelom 2/33, Jularić (Niko) Jozo iz Dragalovaca sa dijelom 2/33, Jularić (Niko) Grga iz Radovlja sa dijelom 2/33, Jularić (Niko) Marijan iz Kamnika sa dijelom 2/33, Jularić (Niko) Stipe iz Ljub- ljane sa dijelom 2/33, Jularić (Niko) Marko iz Vinkovaca sa dijelom 2/33 i Jularić (Niko) Franjo iz Zagreba sa dijelom 2/33;
Novi premjer k.č.br. 1553/4 "LIPANj" njiva 4. klase površine 2442 m2, upisana u P.l.br.392 K.O. Dragalovci kao posjed Subotić Miroslava Novak iz Dragalovaca sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 310/2 Lipanj; njiva 4. klase površine 2442 m2, upisana u Z.k.ul.br.175 K.O.SP Dragalovci kao vlasništvo Subotić (Risto) Panto iz Dragalovaca sa dijelom 1/1; Novi premjer k.č.br. 1553/5 "LIPANj" njiva 4. klase površine 258 m2, upisana u P.l.br.392 K.O. Dragalovci kao posjed Subotić Miroslava Novak iz Dragalovaca sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru. k.č.br. 310/5 Lipanj; njiva 4. klase površine 258 m2, upisana u Z.k.ul.br.175 K.O.SP Dragalovci kao vlasništvo Subotić (Risto) Panto iz Dragalovaca sa dijelom 1/1; Novi premjer k.č.br. 1552/2 "NjIVAK" njiva 4. klase površine 65 m2, upisana u P.l.br.393 K.O. Dragalovci kao posjed Subotić Pante Živko iz Dragalovaca 99 sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br.95/18 Njivak; njiva 4. klase površine 65 m2, upisana u Z.k.ul.br.175 K.O.SP Dragalovci kao vlasništvo Subotić (Risto) Panto iz Dragalovaca sa dijelom 1/1; Novi premjer k.č.br. 1574/3 "PROSNA" njiva 4. klase površine 73 m;. upisana u P.l.br.722 K.O. Dragalovci kao posjed Božić Joze Anica iz Dragalovaca sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br.92/21 Prosna; njiva 4.klase površine 73 m2, upisana u Z.k.ul.br.209 K.O.SP Dragalovci kao suvlasništvo Jularić (Ivan) Stipo iz Dragalovaca sa dijelom 1/15. Jularić (Ivan) Manda iz Dragalovaca sa dijelom 1/15, Hrustić (Salih) Osman iz Tuzle sa dijelom 1/20. Pašić r. M.lm\tagić Rešida iz Stenjaka sa dijelom 7/40, Mahmutagić (Ahmet) Mehmed iz Stenjaka da dije- lom 3/8, Barukčić r. Jularić Anuša iz Dragalovaca sa dijelom 1/20, Jularić (Ivan) Drago iz Dragalovaca sa dijelom 1/100, Jularić (Ivan) Adem iz Dragalovaca sa dijelom 1/100, Jularić (Ivan) Ivan iz Dragalovaca sa dijelom 1/50, Barukčić (Jure) Franjo iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Barukčić (Franjo) Ivan iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Barukčić (Franjo) Ante iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Barukčić (Franjo) Nevenka iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Barukčić (Franjo) Nedeljko iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Barukčić (Ilija) Andro iz Dragalovaca sa dijelom 1/210, Barukčić (Andro) Franjo iz Dragalovaca sa dijelom 1/210, Jularić (Ivo) Stipo iz Dragalovaca sa dijelom 1/105, Jularić r. Barukčić Marta iz Dragalovaca sa dijelom 1/200, Pranjić r. Jularić Mara iz Dragalovaca sa dijelom 1/100, Milošević r. Jularić Kaja iz Osijeka sa dijelom 1/200, Jularić (Jozo) Ana iz Dragalovaca sa dijelom 1/200, Jularić (Jozo) Miroslav iz Pule sa dijelom 1/200, Jularić (Jozo) Krešimir iz Pule sa dijelom 1/200, Jularić r. Marušić Jela iz Dragalovaca sa dijelom 1/300, Jularić (Andro) Ante iz Slavonskog Broda sa dijelom 1/300, Jularić (Andro) Grga iz Dragalovaca sa dijelom 1/300, Jularić (Jozo) Feliks iz Dragalovaca sa dijelom 3/200 i Mandić r. Tokić Anđa iz Dragalovaca sa dijelom 1/20;
Novi premjer k.č.br. 1862/4 "PODKUĆNICA" njiva 5. klase površine 759 m2, upisana u P.l.br.660 K.O. Dragalovci kao suposjed Subotić Radenka Ivana iz Dragalovaca sa dijelom 1/3, Subotić Ra- denka Robert iz Dragalovaca sa dijelom 1/3 i Subotić Slobodana Borislavka iz Dragalovaca sa dijelom 1/3, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 95/21 Podkućnica; njiva 5. klase površine 759 m2, upisana u Z.k.ul.br.208 K.O.SP Dragalovci kao suvlasnipggvo Mahmutagić (Zaim) Ahmet iz Stenjaka sa dijelom 1/5, Mahmutagić (Zaim) Zehra iz Stenjaka sa dijelom 1/5, Martinović (Ivan) Nikola iz Dragalovaca sa dijelom 2/15, Martinović (Ivan) Marko iz Dragalovaca sa dijelom 2/15, Martinović (Ivan) Stjepan iz Dragalovaca sa dijelom 2/15 i Mahmutagić r. Karabegović Delva iz Sgenjaka sa dijelom 1/5;
Novi premjer k.č.br. 1846/2 "NjIVAK" njiva 4. klase površine 2047 m2 i njiva 5. klase površine 881 m2, upisana u P.l.br.535 K.O. Dragalovci kao posjed "EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari iz Stanara sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 97/8 Njivak: njiva 4. klase površine 2928 m2, upisana u Z.k.ul.br.189 K.O.SP Dragalovci kao suvlasništvo Pranjić (Stjepan) Stjepan iz Dragalovaca sa dijelom 1/3, Pranjić (Stjepan) Ilija iz Dragalovaca sa dijelom 1/3, Pranjić (Ante) Kata iz Dragalovaca sa dijelom 1/12, Pranjić (Ante) Ruža iz Dragalovaca sa dijelom 1/12, Pranjić (Ante) Anto iz Dragalovaca sa dijelom 1/12, Martinović (Marko, unuk Ante) Marko iz Dragalovaca sa dijelom 1/24, Kalem (Pajo, praunuk Ante) Boro iz Dragalovaca sa dijelom 1/72, Barukčić rođ. Kalem (Pajo, praunuka Ante) Ivanka iz Dragalovaca sa dijelom 1/72 i Kalem (Pajo, praunuka Ante) Angelina iz Dragalovaca sa dijelom 1/72; Novi premjer k.č.br. 1859/2 "NjIVAK" njiva 4. klase površine 1864 m2, upisana u P.l.br.535 K.O. Dragalovci kao posjed "EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari iz Stanara sa dijelom 1 1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 94/8 Njivak; njiva 4. klase površine 1864 m2, upisana u Z.k.ul.br.204 K.O.SP Dragalovci kao suvlasništvo Vrbat (Ivan) Tomo iz Dragalovaca sa dijelom 1/2. Vrbat (Tomo) Bono iz Dragalovaca sa dijelom 1/4, Vrbat (Ivan) Matija, Zaloga sa dijelom 5 64, Barukčić r. Vrbat Jele iz Dragalovaca sa dijelom 1/64, Pavlović r. Vrbat Ana iz Kulaša sa dijelom 1 64, Matajić r. Vrbat Ivka, Zavišja Sibin sa dijelom 5/64 i Vrbat rođ. Barukčić (Jozo) Ruža, adresa nepoznata sa dijelom 1/16;
Novi premjer k.č.br. 1878/2 "MALA KRČEVINA njiva 4. klase površine 220 m2 i njiva 5. klase površine 50 m2, upisana u P.l.br.535 K.O. Drlalovin kap posjed "EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari iz Stanara sa dijelom 1/1 a koja odgovara starom premjeru k.č.br. 96/4 Mala Krčevina; njiva površine 270 m2, upisana u Z.k.ul.br.41 K.O.SP. Dragalovci kao vlasništvo Pranjić (Juro) Stipo iz Dragalovaca sa dijelom 1/1:
Novi premjer k.č.br. 1879/1 "MALA KRČEVINA" pašnjak 3 klase površine 1063 m3  upisana u P.l.br.535 K.O. Dragalovci kao posjed "EFT-Rudnik i Termoelsktrana Sganari" d.o.o. Stanari iz Stanara sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom pre.čjer\ k č.br 2 Mala Krčevina; pašnjak 3. klase površine 1063 m2, upisana u Z.k.ul.br.41 K.O.SP Dragalovci kao vlasništvo Pranjić (Juro) Stipo iz Dragalovaca sa dijelom 1/1;
Novi premjer k.č.br. 1881/2 "KRČEVINA" njiva 6. klase površine 247 m3 upisana u P.l.br.535 K.O. Dragalovci kao posjed "EFT-Rudnik i Termoelektrana Sganari l.o.o. Stanari iz Stanara sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 132/15 Krčevina: Njiva 6. klase površine 247 m2, upisana u 3.k.ul.br.223 K.O.SP Dragalovci kao suvlasništvo Pranjić 111ajo) Pajo iz Draga-lovaca sa dijelom 1/2, Pranjić r. Smoković Jela iz Dragalovaca sa dijelom I 1-. Barukčić r. Pranjić Ivka iz Dragalovaca sa dijelom 1/14, Pranjić (Ilija) Vinko iz Dragalovaca sa lijelom 2/21, Pranjić (Ilija) Mate iz Dragalovaca sa dijelom 2/21, Pranjić (Ilija) Vlado iz Dragalovaca sa dijelom 2/21 i Pranjić (Ivo) Jozo iz Rijeke, ul.Trinajstićeva br.4 sa dijelom 1 /14: Novi premjer k.č.br. 1887 "VRATIĆE" šuma 4. klase površine 5298 m2 i njiva 6. klase površine 124 m2, upisana u P.l.br.535 K.O. Dragalovci kao posjed "EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari iz Stanara sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br.158/3 Vratiće; šuma 4.klase površine 2840 m2, upisana u Z.k.ul.br.188 K.O.SP Dragalovci kao vlasništvo Čularić (Jozo) Ivo iz Dragalovaca sa dijelom 1/1 i stari premjer k.č.br. 132/13 Krčevina; njiva 6. klase površine 124 m2 i šuma 4.klase površine 2458 m2, upisana u 3.k.ul.br.223 K.O.SP Draga- lovci kao suvlasništvo Pranjić (Pajo) Pajo iz Dragalovaca sa dijelom 1/2, Pranjić r. Smoković Jela iz Dragalovaca sa dijelom 1/14, Barukčić r. Pranjić Ivka iz Dragalovaca sa dijelom 1/14, Pranjić (Ilija) Vinko iz Dragalovaca sa dijelom 2/21, Pranjić (Ilija) Mate iz Dragalovaca sa dijelom 2/21, Pranjić (Ilija) Vlado iz Dragalovaca sa dijelom 2/21 i Pranjić (Ivo) Jozo iz Ri- jeke, ul.Trinajstićeva br.4 sa dijelom 1/14;
Novi premjer k.č.br. 1888/2 "VRATIĆE" njiva 4. klase površine 1591 m2, upisana u P.l.br.535 K.O. Dragalovci kao posjed "EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari iz Stanara sa dije- lom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 158/4 Vratiće; njiva 4. klase površine 1591 m2, upisana u Z.k.ul.br.188 K.O.SP Dragalovci kao vlasništvo Čularić (Jozo) Ivo iz Dragalovaca sa dijelom 1/1;
Novi premjer k.č.br. 2375 "BARA ILIDČA" šuma 2. klase površine 30 m2 i njiva 5. klase površine 2790 m2, upisana u P.l.br.535 K.O. Dragalovci kao posjed "EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari iz Stanara sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 150/11 Bara Ilica; njiva 5. klase površine 1437 m2 i šuma 2. klase površine 30 m2, upisana u Z.k.ul.br.19 K.O.SP Dragalovci kao suvlasništvo Kalem (Ivan) Marjan iz Dragalovaca sa dijelom 1/7, Kalem (Ivan) Andro iz Dragalovaca sa dijelom 2/7, Kalem (Ivan) Anđa iz Dragalovaca sa dijelom 2/7 i Kalem (Ivan) Anto iz Dragalovaca sa dijelom 2/7 i stari premjer k.č.br. 153/13 Ilica; njiva 5. klase površine 1353 m\ upisana u Z.k.ul.br.26 K.O.SP Dragalovci kao suvlasništvo Deronjić (Ivo) Ivan iz Dragalovaca sa dijelom 1/4, Deronjić (Ivo) Ruža iz Dragalovaca sa dijelom 1/4, Deronjić (Anto) Ilija iz Dragalovaca sa dijelom 1/24, Deronjić (Anto) Vinka iz Dragalovaca sa di- jelom 1/24, Deronjić (Anto) Marijan iz Dragalovaca sa dijelom 1/24, Deronjić (Anto) Mara iz Dragalovaca sa dijelom 1/24, Jozić r. Deronjić rođ. Deronjić Ivka iz Dragalovaca sa dijelom 1/24, Deronjić r. Jularić rođ. Deronjić Ivka iz Dragalovaca sa dijelom 1/28, Deronjić (Jozo) Anto iz Dragalovaca sa dijelom 1/28, Deronjić (Jozo) Ivo iz Dragalovaca sa dijelom 1/28, Deronjić (Jozo) Drago iz Dragalovaca sa dijelom 1/28, Deronjić (Jozo) Anica iz Dragalovaca sa dijelom 1/28, De- ronjić (Jozo) Edado iz Dragalovaca sa dijelom 1/14 i Deronjić (Anto) Vinko iz Dragalovaca sa dijelom 1/24;
Novi premjer k.č.br. 2376/3 "BARA ILIDČA" šuma 2. klase površine 286 m2 i njiva 5. klase površine 150 m2, upisana u P.l.br.535 K.O. Dragalovci kao posjed "EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari iz Stanara sa dijelom 1/1,a koja odgovara po starom premjeru k.č.br.149/3 Bara Ilica; šuma 2. klase površine 286 m2 i njiva 5. klase površine 150 m2, upisana u Z.k.ul.br.19 K.O.SP Dragalovci kao suvlasništvo Kalem (Ivan) Marjan iz Dragalovaca sa dijelom 1/7, Kalem (Ivan) Andro iz Dragalovaca sa dijelom 2/7, Kalem (Ivan) Anđa iz Dragalovaca sa dijelom 2/7 i Kalem (Ivan) Anto iz Dragalovaca sa dijelom 2/7;
Novi premjer k.č.br. 2383/2 "LUGOVI" šuma 3. klase površine 96 m2, upisana u P.l.br.535 K.O. Dragalovci kao posjed "EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari iz Stanara sa di- jelom 1/1. a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 146/12 Lugovi; šuma 3. klase površine 96 m2, upisana \ Z.k.ul.br.214 K.O.SP Dragalovci kao suvlasništvo Deronja (Jozo) Anđa iz Dragalovaca sa dijelom 1 10. Deronja (Jozo) Andro iz Dragalovaca sa dijelom 7/60, Deronja (Jozo) Anto iz Dra- galovaca sa dijelom 7/60, Deronja (Jozo) Ilija iz Dragalovaca sa dijelom 7/60, Deronja (Jozo) Ivka iz Dragalovaca sa dijelom 1/10, Deronja r. Pranjić Danica iz Zagreba sa dijelom 7/60, De- ronja (Jozo) Frano iz Dragalovaca sa dijelom 1/6 i Deronja (Jozo) Karlo iz Dragalovaca sa dijelom 1/6;
Novi premjer k.č.br. 2384/2 "LUGOVI" njiva 6. klase površine 205 m2, upisana u P.l.br.535 K.O. Dragalovci kao posjed "EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari iz Stanara sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 146/11 Lugovi; površine 205 m2, upisana u Z.k.ul.br.214 K.O.SP Dragalovci kao suvlasništvo Deronja (Jozo) Anđa iz Dragalovaca sa dijelom 1/10, Deronja (Jozo) Andro iz Dragalovaca sa dijelom 7/60, Deronja (Jozo) Anto iz Dragalovaca sa dijelom 7/60, Deronja (Jozo) Ilija iz Dragalovaca sa dijelom 7/60, Deronja (Jozo) Ivka iz Dragalo- vaca sa dijelom 1/10, Deronja r. Pranjić Danica iz Zagreba sa dijelom 7/60, Deronja (Jozo) Frano iz Dragalovaca sa dijelom 1/6 i Deronja (Jozo) Karlo iz Dragalovaca sa dijelom 1/6; Novi premjer k.č.br. 2417/2 "ILIDČA" šuma 2. klase površine 321 m2, upisana u P.l.br.535 K.O. Dragalovci kao posjed "EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari iz Stanara sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 188/20 Ilica; šuma 2. klase površine 161 m2, upisana u Z.k.ul.br.58 K.O.SP Dragalovci kao suvlasništvo Kalem (Mato) Franjo iz Dragalovaca sa dijelom 1/2, Crnogorac rođena Kalem Kata iz Križa sa dijelom 1/22, Jularić rođena Kalem Ivka iz Dragalovaca sa dijelom 1/22, Kalem (Ilija) Mato iz Dragalovaca sa dijelom 1/11, Kalem (Ilija) Jozo iz Dragalovaca sa dijelom 1/11, Kalem (Ilija) Franjo iz Dragalovaca sa dijelom 2/11 i "EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari iz Stanara sa dijelom 1/22 i stari pre- mjer k.č.br. 152/8 Ilica; šuma 2. klase površine 160 m\ upisana u Z.k.ul.br.26 K.O. SP Dragalovci kao suvlasništvo Deronjić (Ivo) Ivan iz Dragalovaca sa dijelom 1/4, Deronjić (Ivo) Ruža iz Dragalovaca sa dijelom 1/4, Deronjić (Anto) Ilija iz Dragalovaca sa dijelom 1/24, Deronjić (Anto) Vinka iz Dragalovaca sa dijelom 1/24, Deronjić (Anto) Marijan iz Dragalovaca sa dijelom 1/24, Deronjić (Anto) Mara iz Dragalovaca sa dijelom 1/24, Jozić r. Deronjić rođ. Deronjić Ivka iz Dragalovaca sa dijelom 1/24, Deronjić r. Jularić rođ. Deronjić Ivka iz Dragalovaca sa dijelom 1/28, Deronjić (Jozo) Anto iz Dragalovaca sa dijelom 1/28, Deronjić (Jozo) Ivo iz Dragalovaca sa dijelom 1/28, Deronjić (Jozo) Drago iz Dragalovaca sa dijelom 1/28, Deronjić (Jozo) Anica iz Dra- galovaca sa dijelom 1/28, Deronjić (Jozo) Vlado iz Dragalovaca sa dijelom 1/14 i Deronjić (Anto) Vinko iz Dragalovaca sa dijelom 1/24;
Novi premjer k.č.br. 2418/2 "VRATIĆE" njiva 5. klase površine 1193 m2, upisana u P.l.br.535 K.O. Dragalovci kao posjed "EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari iz Stanara sa dije- lom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 157/5 Vratiće; njiva 5. klase površine 1193 m\ upisana u Z.k.ul.br.58 K.O.SP Dragalovci kao suvlasništvo Kalem (Mato) Franjo iz Dragalovaca sa dijelom 1/2, Crnogorac rođena Kalem Kata iz Križa sa dijelom 1/22, Jularić rođena Kalem Ivka iz Dragalovaca sa dijelom 1/22, Kalem (Ilija) Mato iz Dragalovaca sa dijelom 1/11, Kalem (Ilija) Jozo iz Dragalovaca sa dijelom 1/11, Kalem (Ilija) Franjo iz Dragalovaca sa dijelom 2/11 i "EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari iz Stanara sa dijelom 1/22; Novi premjer k.č.br. 2419 "VRATIĆE" pašnjak 2. klase površine 1813 m2, upisana u P.l.br.535 K.O. Dragalovci kao posjed "EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari iz Stanara sa dijelom 1/1, a koja odgovara po starom premjeru k.č.br. 157/4 Vratiće; pašnjak površine 738 m2,. upisana u Z.k.ul.br.58 K.O.SP Dragalovci kao suvlasništvo Kalem (Mato) Franjo iz Dragalovaca sa dijelom 1 2. Crnogorac rođena Kalem Kata iz Križa sa dijelom 1/22, Jularić rođena Kalem Ivka iz Dragalovaca sa dijelom 1/22, Kalem (Ilija) Mato iz Dragalovaca sa dijelom 1/11, Kalem (Ilija) Jozo iz Dragalovaca sa dijelom 1/11, Kalem (Ilija) Franjo iz Dragalovaca sa dijelom 2/11 i "EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari iz Stanara sa dijelom 1/22 i stari pre- mjer k.č.br. 153/14 Ilica; pašnjak 2. klase površine 1075 m2, upisana u Z.k.ul.br.26 K.O. SP Draga- lovci kao suvlasništvo Deronjić (Ivo) Ivan iz Dragalovaca sa dijelom 1/4, Deronjić (Ivo) Ruža iz Dragalovaca sa dijelom 1/4, Deronjić (Anto) Ilija iz Dragalovaca sa dijelom 1/24, Deronjić (Anto) Vinka iz Dragalovaca sa dijelom 1/24, Deronjić (Anto) Marijan iz Dragalovaca sa dijelom 1/24, Deronjić (Anto) Mara iz Dragalovaca sa dijelom 1/24, Jozić r. Deronjić rođ. Deronjić Ivka iz Dragalovaca sa dijelom 1/24, Deronjić r. Jularić rođ. Deronjić Ivka iz Dragalovaca sa dijelom 1/28, Deronjić (Jozo) Anto iz Dragalovaca sa dijelom 1/28, Deronjić (Jozo) Ivo iz Dragalovaca sa dijelom 1/28, Deronjić (Jozo) Drago iz Dragalovaca sa dijelom 1/28, Deronjić (Jozo) Anica iz Dra- galovaca sa dijelom 1/28, Deronjić (Jozo) Vlado iz Dragalovaca sa dijelom 1/14 i Deronjić (Anto) Vinko iz Dragalovaca sa dijelom 1/24.
Ovo obavještenje sa ponudom za otkup nekretnina, biće izvješeno i na oglasnoj tabli Opštine Doboj.
Sve informacije, o cijenama po kojim se kupuju predmetne nekretnine, biće dostupne vlasnicima i posjednicima nekretnina, u kancelariji Zamjenika Pravobranioca, Sjedište Zamjenika Doboj, svakim radnim danom od 7 do 15 časova.
 
Pomoćnik Pravobranioca RS:
Zoran Jelačić
 
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: