Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izdavanje u zakup skladišnih i pomoćnih prostora, uređenog platoa i neuređenog zemljišta u kompleksu bivše Kasarne Pasci

Izvor: Oslobođenje, 15.07.2014.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA ŽIVINICE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 01/ 2-05-89-851/14

Dana, 14.7.2014. godine

 

Na osnovu čl. 15. Zakona o principima lokalne samouprave ("SI. novine FBiH", br. 49/06), člana 38. Statuta Općine Živinice ("Službeni glasnik Općine Živinice" broj: 4/12), Odluke o postupku davanja u zakup skladišnih, pomoćnih, podrumskih i montažno-demontažnih prostora, uređenih platoa i neuređenog zemljišta ("Službeni glasnik Općine Živinice" broj: 3/14), općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za zakup skladišnih i pomoćnih prostora,

uređenog platoa i neuređenog zemljišta u kompleksu bivše Kasarne "Pasci"

 

Predmet javnog oglasa je prikupljanje ponuda za zakup skladišnih i pomoćnih prostora, uređenog platoa i neuređenog zemljišta, na lokaciji kompleksa bivše Kasarne "Pasci".

Pozivaju se sve zainteresirane pravne osobe da dostave zatvorene ponude za zakup skladišnih i pomoćnih prostora, uređenog platoa i neuređenog zemljišta (lokacije) kompleksa bivše Kasarne „Pasci", na parcelama označenim kao k.č. 1856, 1857, 1858, 1859, 1863, 1864, 1893/3, 1897/4, 2425/3, 1872/2, 1869/2, 1866/2, 1867 i 1868/2 K.O. Pasci, i to:

Skladišni objekat S.1. površine.................................................344 m2

Pomoćni objekat P.O.1. površine.............................................131 m2

Pomoćni objekat P.O.2. površine..............................................74 m2

Pomoćni objekat P.O.3. površine..............................................48 m2

Uređeni plato površine...........................................................1.407 m2

Neuređeno zemljište površine...........................................34.503 m2

 

Lokacija sa navedenim-pripadajućim skladišnim prostorom i pomoćnim objektima, uređenim platoom i neuređenim zemljištem iz prethodnog stava ovog člana, čini nedjeljivu cjelinu, sa mogućnošću priključka na elektroenergetsku, telefonsku i vodovodnu mrežu, te pumu infrastrukturu.

Lokacija sa navedenim-pripadajućim skladišnim i pomoćnim objektima, uređenim platoom i neuređenim zemljištem, daju se u zakup u viđenom stanju, a eventualna ulaganja radi upotrebe, zakupoprimac će izvršiti na svoj teret, uz prethodnu sa-glasnost načelnika Općine Živinice.

 

II

Vrijeme trajanja zakupodavnog odnosa je 5 godina, sa mogućnošću ponovnog davanja nekretnina u zakup poslije isteka perioda od 5 godina, ako su odredbe potpisanog ugovora o korištenju nekretnina ispoštovane. Početna cijena mjesečne zakupnine po m2 je:

- za skladišne prostore 1,50 KM po 1 m2 mjesečno

- za pomoćne prostore 1,00 KM po 1 m2 mjesečno

- za uređene platoe 0,10 KM po 1 m2 mjesečno,

- za neuređeno zemljište 0,02 KM po 1 m2 mjesečno,

u skladu sa Odlukom o postupku davanja u zakup skladišnih, pomoćnih, podrumskih i montažno-demontažnih prostora, uređenih platoa i neuređenog zemljišta ("Službeni glasnik Općine Živinice" broj: 3/14). Sve cijene mjesečnog zakupa su bez PDV-a.

 

III

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna lica.

Depozit za sudjelovanje na javnom oglasu iznosi 500,00 KM, koji se polaže na žiro-račun Općine Živinice kod Intesa Sanpa-olo banke broj: 1543602004730752 sa pozivom na broj: 722 611, svrha: uplata "depozita".

Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti nakon okončanja predmetnog postupka. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu.

 

IV

Ponuda za učešće u javnom oglasu mora sadržavati:

- obrazac ponude u kojoj mora biti navedeno:

- naziv firme s adresom sjedišta, (te naziv banke s brojem računa radi povrata depozita),

- visinu ukupne ponuđene zakupnine, uz navođenje pojedinačnih cijena ponude za date navedene-pripadajuće skladišne i pomoćne prostore, uređeni plato i neuređeno zemljište u sklopu iste),

- dužinu perioda zakupa, u skladu sa periodom iz člana II javnog oglasa, uz obavezno navođenje perioda mogućeg ponovnog (produženog) zakupa,

- dokaz da je podnosilac uplatio depozit,

- ovjerenu kopiju rješenja o registraciji.

 

V

Kriteriji za izbor najpovoljnijeg ponuđača su najviša ukupna ponuđena cijena zakupnine za zakup lokacije (a koja podra¬zumijeva zbir ponuđenih cijena za sve navedene-pripadajuće površine skladišnih i pomoćnih prostora i uređenog platoa) i ponuđena dužina-vremenskog perioda ponuđenog zakupa.

Ponuđena dužina-vremenskog perioda zakupa podrazumijeva zbir ponuđenog vremenskog perioda zakupa iz tačke II javnog oglasa (5 godina) i ponuđeni period mogućeg ponovnog-produženog zakupa.

Ponuđena cijena zakupnine čini 80%, od ukupnog broja bodova.

Ponuđena dužina-vremenskog perioda zakupa čini 20% od ukupnog broja bodova.

U prilogu egzaktni Kriteriji bodovanja za predmetni javni poziv.

Prednost pod jednakim uslovima će imati onaj ponuđač koji je ponudio najpovoljniju ponudu na više lokacija, odnosno koji je prvi podnio prijavu na javni oglas.

 

VI

Ponude sa cijenom manjom od početne cijene iz tačke II ovog poziva neće biti razmatrane, odnosno ponuđači koji ponude cijenu manju od početne, bit će diskvalifikovani iz nadmetanja.

 

VII

Zakupoprimac ne smije dati trećim licima pod zakup predmetne skladišne i pomoćne prostore i uređeni plato/lokaciju/. Nakon prestanka zakupa zakupoprimac se obavezuje prostor predati u stanju u kojem gaje zaprimio ili kako gaje uredio.

 

VIII

Skladišni i pomoćni prostori i uređeni plato/lokacija/ daju se na korištenje u viđenom stanju, a eventualna ulaganja radi upotrebe, korisnik će izvršiti na svoj teret, uz prethodnu saglasnost načelnika Općine Živinice.

 

IX

Skladišni i pomoćni prostori i uređeni plato/lokacija/ mogu se pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati, u periodu trajanja javnog oglasa. Kontakt-osoba je Alija Ćehajić, broj telefona 035/ 743-304.

 

X

Posebnim aktom imenovana Komisija od općinskog načelnika će u skladu sa regulativom, provesti postupak izbora najpovoljnije ponude, uključujući:

- javno otvaranje ponuda koje će se obaviti 4.8.2014. godine u 1430 sati, u prostorijama Općine Živinice,

-sačinjavanje zapisnika koji će sadržavati prijedlog najpovoljnije ponude,

- druge neophodne radnje u okviru zakonske procedure predmetnog postupka, uključujući obavještenja o izboru najpovoljnije ponude.

 

XI

Općinski načelnik zadržava pravo da u svakom trenutku, u cjelini ili djelimično poništi javni oglas.

 

XII

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

XIII

Prijave na javni oglas sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na Pisarnicu Općine Živinice ili poslati preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA ŽIVINICE

(za komisiju)

Ulica Alije Izetbegovića. br: 28

75270 Živinice

 

sa obaveznom naznakom: Ne otvarati - Ponuda za zakup zakup skladišnih i pomoćnih prostora, uređenog platoa i neuređenog zemljišta u kompleksu bivše Kasarne "Pasci", a najkasnije do 30.7.2014. godine, do 13 sati. Neblagovremeno prispjele ponude neće biti razmatrane.

Općinski načelnik će sa ponuđačem koji bude odabran od Komisije za odabir, zaključiti ugovor, u kojem će se detaljno regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

mr. sci. Hasan Muratović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: