Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izdavanje u zakup poslovnih prostorija u Konjicu

Izvor: Oslobođenje, 17.07.2014.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic

NAČELNIK

 

Broj: 08-25-10-1441/14

Konjic, 16.7.2014. godine

 

Općinski načelnik na osnovu članova 364. stav 1., 365. i 366. Zakona o stvarnim pravima (Službene novine FBiH broj 66/13, 100/13), člana 6. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Konjic broj 03-05-12-1262/11 od 4.5.2011. godine (Službeni glasnik Općine Konjic broj 3/11) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj 4/11,6/11) raspisuje

 

PONOVNI JAVNI OGLAS

za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Konjic

 

1. Dodjeljuju se u zakup poslovne prostorije u ulici Donje polje bb i u ulici Stara čaršija bb, ukopno 2 (dva) prostora.

Ulica i broj prostora

Spratnost

Površina po etažama

Ukupna površina

Donje polje bb Prostor broj 3

P+ 1

10,91 m2-korisnog prostora i 16,55 m2 -pomoćnog prostora

27,46 m2

Stara čaršija bb Prostor broj 3

P

12,01 m2

12,01 m2

 

1.2. Poslovni prostori iz tačke 1. su namijenjeni za obavljanje tradicionalnih zanata, kućne radinosti, atelje-galerije, turizam, agencije i si. koji su primjereni ambijentu Starog mosta.

1.3. Ugovor se zaključuje na period od 5 (pet) godina sa mogućnošću produženja u skladu sa Zakonom i Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Konjic broj 03-05-12-1262/11 od 4.5.2011. godine (Službeni glasnik Općine Konjic broj 3/11).

1.4. Zakupodavac se obavezuje pridržavati utvrđene namjene do trajanja zakupnog odnosa.

 

2. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica sa sjedištem na teritoriji BiH, odnosno punoljetni državljani BiH. 2.1. Uslovi

Pravna lica:

- sudska registracija firme - ovjerena kopija,

- uvjerenje nadležne poreske ispostave o uredno izmirenim poreskim obavezama,

- potvrda banke o solventnosti firme na dan podnošenja prijave,

- ponuđena visina zakupnine. Fizička lica:

- uvjerenje nadležne poreske ispostave o uredno izmirenim poreskim obavezama,

- ponuđena visina zakupnine,

- prije potpisivanja ugovora, a poslije konačne odluke Općinskog vijeća, pribaviti rješenje o obavljanju djelatnosti kod nadležne općinske službe

 

3. Kriteriji koji će se cijeniti prilikom dodjele poslovnog prostora:

3.1. ponuđena visina mjesečne zakupnine po m2

3.2. visina zakupnine za 1,00 KM/m2 iznad početnog iznosa zakupnine..................1 bod

3.3. za svako zaposleno lice sa zavoda za zapošljavanje....................................10 bodova

3.4. Ponuđač sa prebivalištem na području općine Konjic (min 6 mjeseci)..............10 bodova

Početni iznos mjesečne zakupnine za poslovni prostor u ulici Donje polje bb iznosi 8,00 KM/m2 plus PDV, a za pomoćni prostor iznosi 4,00 KM/m2 plus PDV.

Početni iznos mjesečne zakupnine za poslovni prostor u ulici Stara čaršija bb iznosi 5,00 KM/m2 plus PDV.

 

4. Rok podnošenja ponuda na javni oglas je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u najmanje jednom dnevnom listu, a najkasnije zaključno sa 4.8.2014. god. do 10.30 sati.

Za sve informacije po pitanju uređenja enterijera i obilaska prostora obratiti se Suadi Ribić, kontakt-telefon 036/712-226, a po ovom javnom oglasu Zlati Rajić, kontakt-telefon 036/712-245.

 

5. Ponude sa traženim prilozima se dostavljaju u zapečaćenoj koverti - Općina Konjic, M. Tita bb Konjic, sa naznakom Ponuda za ponovni javni oglas za dodjelu zakupa - NE OTVARATI.

Otvaranje ponuda izvršit će se 4.8.2014. godine uli sati u prostorijama Općine Konjic. Svi učesnici su dužni uplatiti 100,00 KM - slovima - stotinu KM kaucije, kao ozbiljnost svoje ponude, na račun Općine Konjic, broj: 1604600346331506, vrsta prihoda 722439, poziv na broj 0000000004. U slučaju odustajanja u bilo kom segmentu ponude, ponuđač nema pravo na povrat kaucije.

 

6. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

7. Zakupoprimac nema pravo na naknadu sredstava, povrat sredstava, niti na kompenzaciju sa zakupninom iznosa nepovratnih ulaganja u poslovne prostore. Izuzetno od odredbe prethodnog stava, zakupoprimcu koji je izvršio nužne opravke na poslovnim prostorima (izolacija vlage; opravka na električnim,vodovodnim i kanalizacionim instalacijama i si) priznaje se vrijednost uloženih sredstava, a uz prethodnu pisanu saglasnost nadležne općinske službe.

 

8. Zakupoprimac je dužan plaćati mjesečnu zakupninu u skladu sa ugovorom o zakupu, unaprijed i to najkasnije do 15. (petnaestog) u mjesecu za tekući mjesec.

 

9. Troškovi individualne potrošnje kao što su utrošak vode, struje, komunalnih naknada, telefona i tekućeg održavanja nisu predmet ugovorne cijene već će ih plaćati zakupoprimac.

 

10. Zakupodavac će otkazati ugovor u pisanoj formi u svako doba ako zakupoprimac ne bude postupao u skladu sa Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Konjic i Zakonom o zakupu poslovnog prostora i ugovora o zakupu.

 

11. Sve eventualno nastale troškove do potpisivanja ugovora snosi zakupoprimac.

Sva ostala eventualna pitanja regulisat će se ugovorom između zakupodavca i zakupoprimca.

 

Pripremila

Viši stručni suradnik za

malu privredu

Zlata Rajić, dipl. pravnik

 

ŠEF ODSJEKA ZA FINANSIJE

Darko Anđelić, dipl. ecc.

 

NAČELNIK

Emir Bubalo, dipl. ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: