Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni natječaj za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja u Orašju bivša Separacija šljunka

Izvor: eKapija.ba, 28.07.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Služba prostornog uređenja i

imovinsko-pravnih poslova

 

Broj: 06-31-1058/14

Orašje, 28.07.2014. godine

 

Na temelju članka 5. Odluke o uvjetima i načinu dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta („Službeni glasnik općine Orašje“, br. 2/07 i 9/07) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u Orašju „bivša Separacija šljunka“ („Službeni glasnik općine Orašje“, broj 7/14), Služba prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova općine Orašje,  r a s p i s u j e:  

 

 

J A V N I    N  A  T  J  E  Č  A  J

za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta

na korištenje radi građenja u Orašju „bivša Separacija šljunka“

 

1. Predmet Javnog natječaja je dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, koje se nalazi u Orašju „bivša Separacija šljunka“ na korištenje, a radi izgradnje gospodarskih objekata, u skladu sa Odlukom o urbanističkom planu Orašja („Službeni glasnik općine Orašje“, br. 2/14), te Odlukom o provođenju Urbanističkog plana Orašja („Službeni glasnik općine Orašje“,  broj 2/14), označenog kao:                

                                  

1) k.č. broj 96/7, u površini od 6.950 m², upisana u pl. 228 K.O. Orašje I, kojoj po starom premjeru odgovara k.č. broj 80/2 iste površine, upisanoj u e-zk  uložak  broj 1613 K.O. Orašje;

NAMJENA: gospodarska;

KARAKTER: stalni;

KATNOST: p+2;    

SADRŽAJ: industrijski pogoni, skladišta, servisi, obrtnička proizvodnja i sl.

PRISTUP OBJEKTU: kolno-pješački pristup objektu iz III Ulice.

 

2. Naknada za neizgrađeno građevinsko zemljište iznosi 5,00 KM/m2 i troškove uređenja građevnog zemljišta snosi korisnik.

 

3. Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe pod uvjetom da, prije podnošenja prijave za natječaj, polože jamčevinu u iznosu od 1.000,00 KM, na depozitni račun Općine Orašje broj 3380002200022831, vrsta prihoda 722 431 kod Unicredit banke i uplatnicu kao dokaz prilože uz prijavu za Natječaj.

 

4. Prilikom utvrđivanja prednosti u postupku natječaja, povjerenstvo imenovano od strane Općinskog vijeća, će ocjenjivati ponude prema kriterijima, utvrđenim u članku 6. stavak 1. točka c) Odluke o uvjetima i načinu dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta, za izgradnju gospodarskih objekata, a  koji se odnose na:

1) poslovni plan (koji sadrži podatke o vrsti djelatnosti, nivou i dinamici ulaganja-prvenstveno u izgradnju, a po potrebi i u opremanje - i broju osoba koje namjerava zaposliti);

2) idejno rješenje s tehničkim opisom;

3) iskustvo u realizaciji sličnih projekata;

4) dokaz o izmirenim poreznim obvezama.

 

5. Povjerenstvo će utvrditi listu prvenstva za dodjelu zemljišta za izgradnju gospodarskih objekta bodujući kriterije iz članka 6. stavka 1. točke c) ove Odluke na sljedeći način:

1. poslovni plan ...................................................... do 60 bodova;

2. idejno rješenje .................................................... do 30 bodova;

3. iskustvo u realizaciji sličnih projekata ............... do 10 bodova.

 

6. Ukoliko je predmet natječaja više parcela, sudioniku natječaja može se dodijeliti samo jedna parcela.

U prijavi na natječaj sudionik je dužan navesti za koju se konkretno (jednu) parcelu natječe, te alternativnu parcelu za koju je zainteresiran u slučaju da ne bude na listi prvenstva za prvo traženu parcelu.

U slučaju da dva ili više sudionika natječaja potražuju istu parcelu, istu alternativnu parcelu i imaju isti broj bodova, pravo prvenstva ima onaj koji je ostvario veći broj bodova po osnovi pojedinačnih mjerila redoslijedom utvrđenim u Odluci o uvjetima i načinu dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta. U slučaju istog rezultata, povjerenstvo samostalno odlučuje kome će dodijeliti parcelu.

           

7. Uz prijavu u pisanom obliku koja mora sadržavati ime i prezime odnosno firmu, adresu i kontakt telefon sudionika natječaja, potrebno je priložiti, u originalnu ili ovjerenoj kopiji, sljedeće dokaze:

1) rješenje o registraciji pravne osobe, odnosno kopiju osobne iskaznice za fizičke osobe,

2)  idejno rješenje objekta s tehničkim opisom,

3)  poslovni plan koji sadrži podatke o vrsti djelatnosti, nivou i dinamici ulaganja i broju osoba koji se namjerava zaposliti (kod nivoa ulaganja  posebno izdvojiti sredstva za izgradnju objekta, a posebno za opremanje istog),

4)  dokaz o uplati jamčevine,

5)  dokaz o izmirenim poreznim obvezama,

6)  dokaz o poslovnom iskustvu na realizaciji sličnih projekata (reference).

 

8. Krajnji rok za podnošenje prijave na Javni natječaj je 12.08.2014. godina do 12,00 sati

Javno otvaranje prijava obavit će se 12.08.2014. godine, u 13:00 sati u sali za sastanke u zgradi Općine Orašje.

 

9. Prijava se predaje u propisno zatvorenoj koverti osobno, na protokol, „šalter sala“  ili poštom na adresu: 

OPĆINA ORAŠJE

III. ulica, broj 45.,

76 270 Orašje

Povjerenstvo za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta

uz naznaku :

"Prijava na Javni natječaj za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja u Orašju „bivša Separacija šljunka“

sa napomenom

NE OTVARATI.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

           

9. O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni zaključkom, u roku od 8 dana od dana zaključivanja natječaja.

U roku od 8 dana od dana primitka zaključka sudionici mogu, putem povjerenstva, izjaviti prigovor Općinskom vijeću.

               

10. Nakon provedenog postupka natječaja, Općinsko vijeće Orašje, rješenjem će izvršiti dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta korisniku, pod uvjetima određenim zakonskim odredbama i propisima.    

Ukoliko sudionik natječaja odustane od utvrđenog prava na dodjelu zemljišta, a do trenutka donošenja rješenja o dodjeli, gubi pravo na jamčevinu, a pravo na dodjelu zemljišta stječe sljedeći sudionik sa liste prvenstva.

Sudioniku natječaja kome je dodijeljeno zemljište, jamčevina se uračunava u ukupan iznos naknade za dodijeljeno zemljište.

Sudioniku natječaja kome nije dodijeljeno zemljište jamčevina se vraća nakon donošenja rješenja o dodjeli drugom sudioniku.

           

11.  Javni natječaj će biti objavljen na Radio postaji Orašje, oglasnoj ploči i službenoj web stranici općine Orašje.

Općina Orašje ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom natječaju, te zadržava pravo da ovaj natječaj poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima natječaja.

 

12. Sve informacije vezane za natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom na telefon broj 031/712-322 lokal 102 ili u prostorijama Službe prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova općine Orašje, ured broj 8. i 11..

 

 

Služba prostornog uređenja i

imovinsko-pravnih poslova                                                                                                                                                                    

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: