Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta na Palama

Izvor: Večernje novosti, 06.08.2014.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PALE

NAČELNIK

Telefon: 057/223-459

Faks: 057/223-061

www.pale.rs

 

Broj: 02-475/124

Pale, 04.08.2014. godine

 

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 124/08,58/09 i 95/11), Odluke o uslovima i načinu prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, broj: 01-022/49 od 29.07.2014. godine, Odluke o uslovima i načinu prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, broj 01-022/48 od 29.07.2014. godine, i člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 20/12) Načelnik opštine Pale, raspisuje

 

 

O G L A S

o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta

u državnoj svojini

 

1. Opština Pale, prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište u državnoj svojini, i to:

1.1. Lokalitet u obuhvatu Regulacionog plana «Pale-Centar»

- građevinska parcela broj 77 označena kao dio k.č.broj 618/ i dio 618/115 u površini od 349 m2 upisane u z.k.ul.broj 488 k.o.pale /z.k.stanje/, odnosno dio k.č.broj 1827/1, 1826,1825/1, 1825/9, 1825/8, 1825/2 i 1825/3 k.o.Pale Grad /kat.stanje/,

 

1.2. Lokalitet u obuhvatu Plana parcelacije „Repašnica“

- građevinska parcela broj 4 označena kao k.č.broj 2926/1524 u površini od 567 m2 k.o.Pale /z.k.stanje/, odnosno k.č.broj 2053/1 k.o.Pale Grad /kat.stanje/,

- građevinska parcela broj 5 označena kao dio k.č.broj 3468/102 u površini od 2918 m2 k.o.Pale /z.k.stanje/, odnosno dio k.č.broj 2053/1 k.o.Pale Grad /kat.stanje/,

- građevinska parcela broj 6 označena kao dio k.č.broj 2149/1 u površini od 2547 m2 k.o.Pale /z.k.stanje/, odnosno dio k.č.broj 2053/1 k.o.Pale Grad /kat.stanje/,

 

1.3. Lokalitet u obuhvatu Plana parcelacije „Luke 2“

- građevinska parcela broj 354 označena kao k.č.broj 2926/1524 u površini od 567 m2 k.o.Pale /z.k.stanje/, odnosno k.č.broj 3468/102 k.o.Pale Grad /kat.stanje/,

- građevinska parcela broj 370 označena kao k.č.broj 2926/1546 u površini od 454 m2 k.o.Pale /z.k.stanje/, odnosno k.č.broj 3468/69 k.o.Pale Grad /kat.stanje/,

- građevinska parcela broj 355 označena kao k.č.broj 2942/20 u površini od 567 m2 k.o.Pale /z.k.stanje/, odnosno k.č.broj 3468/103 k.o.Pale Grad /kat.stanje/,

 

1.4. Lokalitet u obuhvatu Plana parcelacije „Ekonomija Mokro“

- k.č.broj 376/2 gradilište u površini od 600 m2 k.o.Mokro

- k.č.broj 376/4 gradilište u površini od 600 m2 k.o.Mokro, obje upisane u p.l.br.44.

 

1.5. Lokalitet Jahorina

- k.č.broj 1711/28 u površini od 1.290 m2 upisano u p.l.br.704 k.o. Prača Gornja.

 

1.6. Lokalitet u obuhvatu Plana parcelacije „Kalovita brda 1“

- k.č.broj 283/7 u površini od 538 m2 k.o.Pale Grad / kat.stanje/,

- k.č.broj 283/8 u površini od 619 m2 k.o.Pale Grad / kat.stanje/,

- k.č.broj 283/16 u površini od 465 m2 k.o.Pale Grad /kat.stanje/,

- k.č.broj 283/17 u površini od 783 m2 k.o.Pale Grad /kat.stanje/

 

2. Prodaja građevinskog zemljišta iz tačke 1.1.,1.2.,1.3. i 1.4. ovog oglasa, izvršiće se putem javnog nadmetanja-licitacije, koja će se održati dana 21.08. 2014. godine, a zemljišta iz tačke 1.5 i 1.6. ovog oglasa, dana 22.08.2014. godine, u zgradi Opštine Pale, sala Skupštine opštine, sa početkom u 11,00 časova.

 

2. Početna prodajna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta utvrđuje se prema stambeno-poslovnim zonama koje su određene Odlukom o građevinskom zemljištu, i to:

- za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz tačke 1.1. ovog oglasa, koje se nalazi u drugoj stambeno-poslovnoj zoni građevinskog zemljišta u iznosu od 80,00 KM po 1 m2 zemljišta,

- za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz tačke 1.2. ovog oglasa, koje se nalazi u petoj stambeno-poslovnoj zoni građevinskog zemljišta u iznosu od 10,00 KM po 1 m2 zemljišta,

- za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz tačke 1.3. ovog oglasa, koje se nalazi u šestoj stambeno-poslovnoj zoni građevinskog zemljišta u iznosu od 8,00 KM po 1 m2 zemljišta,

- za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz tačke 1.4. ovog oglasa, koje se nalazi u šestoj stambeno-poslovnoj zoni građevinskog zemljišta u iznosu od 8,00 KM po 1 m2 zemljišta,

- za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz tačka 1.5. ovog oglasa, koje se nalazi u prvoj stambeno-poslovnoj zoni građevinskog zemljišta u iznosu od 300,00 KM po 1 m2 zemljišta, a objekat koji se nalazi na ovoj parceli predviđen je za rušenje i troškove uklanjanja objekta snosiće kupac navedenog zemljišta, i

- za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz tačke 1.6. ovog oglasa, koje se nalazi V /petoj/ stambeno-poslovnoj zoni građevinskog zemljišta u iznosu od 10,00 KM po 1 m2 zemljišta.

 

3. Na zemljištu iz tačke 1.6. ovog oglasa, označenom kao k.č.broj 283/7 izgrađeni su temelji čija je vrijednost 3.556,60 KM , a na zemljištu označenom kao k.č.broj 283/8 izgrađeni su temelji čija je vrijednost 7.943,65 KM.

Kupci su dužni pored cijene zemljišta koja bude postignuta javnim nadmetanjem platiti i navedene vrijednosti iz prethodnog stava.

 

4. Na zemljištu iz tačke 1.1.,1.2.,1.3., 1.4., 1.5. i 1.6. ovog oglasa moguća je je izgradnja stambeno-poslovnih, poslovnih i individualnih objekata prema urbanističko-tehničkim uslovima kojim će se bliže utvrditi gabariti , spratnost objekata i prostorna organizacija u skladu sa važećim planskim aktom.

Prije izrade lokacijskih uslova investitori su dužni dostaviti idejno rješenje objekata koji su predmet izgradnje.

Investitori su dužni platiti naknadu za pogodnosti /jednokratnu rentu/ i naknadu troškova uređenja prema korisnoj površini objekata i pripadnosti stambeno-poslovnoj zoni, a koja će biti utvrđena u postupku izdavanja lokacijskih uslova i odobrenja za građenje.

 

5. Za učešće na licitacij učesnik je dužan uplatiti kauciju u iznosu od:

- 2.792,00 KM za zemljište iz tačke 1.1. ovog oglasa,

- za zemljište iz tačke 1.2. ovog oglasa, građevinska parcela broj 4, iznos od 1.000,00 KM, građevinska parcela broj 5, iznos od 2.918,00 KM, građevinska parcela broj 6, iznos od 2.547,00 KM,

- za zemljište iz tačke 1.3. ovog oglasa, iznos od 1.000,00 KM, za svaku lokaciju posebno,

- za zemljište iz tačke 1.4. ovog oglasa, iznos od 1.000,00 KM, za svaku lokaciju posebno,

- za zemljište iz tačke 1.5. ovog oglasa, iznos od 38.700,00 KM, i

- za zemljište iz tačke 1.6. ovog oglasa, iznos od 1.000,00 KM, za svaku lokaciju posebno.

 

Učesnicima čija se ponuda ne prihvati, izvršiće se povrat položene kaucije na tekuće račune i to u roku od sedam dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

 

6. Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje zemljišta te izvršiti uvid u potrebnu dokumentaciju, u vremenu od 11 do 14 časova u opštini Pale, soba broj 21 i dobiti potrebne informacije na telefon: 057/ 223- 272.

 

7. Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključiće se kupoprodajni ugovor, nakon pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva RS.

Kupovnu cijenu zemljišta, učesnik licitacije sa kojim će se zaključiti kupoprodajni ugovor, dužan je uplatiti odmah nakon zaključenja ugovora, a predaja zemljišta u posjed, izvršiće se u roku od sedam dana od dana uplate kupoprodajne cijene zemljišta.

Ako učesnik licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, odustane od zaključenja pismenog kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povraćaj položene kaucije.

 

8. Rok za podnošenje prijava za učešće u licitaciji je do 20.08.2014. godine.

 

N A Č E L N I K

Miodrag Kovačević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: