Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izdavanje u zakup školskog bifea i fiskulturne sale

Izvor: Glas Srpske, 09.08.2014.

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA "NIKOLA TESLA" Banjaluka

Broj: 334-2/14
Dana: 5.8.2014. godine

Na osnovu odluke Školskog odbora vd 4.7.2014. godine, JU Elektrotehnička škola "Nikola Tesla" Banjaluka, objavljuje

OGLAS
za izdavanje školskog prostora za školsku 2014/2015. godinu

a) Izdavanje školskog bifea, površine 41 m2
Pravo učestvovanja na oglasu imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove za prioavljanje dozvole za obavljanje ugostigeljske djelatnosti u školskom bifeu.
Ponuđač u ponudi obavezno navodi cijenu zakupnine, izraženu u KM po m2 bez uračunatog PDV. Uz prijavu se prilaže:
1. Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar (pravno lice),
2. Potvrda o registraciji - JIB,
3. Ovjerenu kopiju lične karte (za fizičko lice).
Škola će izbor ponuđača izvršiti na osnovu kriterijuma najviše ponuđene cijene zakupnine. Kovertirane ponude sa naznakom "Ponuda za Školski bife-ne otvaraj" predaju se na protokol škole lično od 9 do 12 časova ili putem preporučene pošte na adresu: JU Elektrotehnička škala Nikola Tesla", Jevrejska 48, 78000 Banjaluka.
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Glas Srpske". Zainteresovani ponuđači mogu pogledati školski bife. Ponude koje ne budu sadržavale sve tražene dokumente ili ne stignu u navedenom roku neće se razmatrati. Škola ne snosi nikakve troškove u postupku izbora ponuđača.
Škola zadržava pravo poništenja oglasa zbog neprihvatljive ponude.
O rezultatima oglasa za izdavanje školskog bifea ponuđači će biti pismeno obaviješteni.

b) Izdavanje fiskulturne sale

Izdavanje fiskulturne sale će se vršiti pravnim i fizičkim licima svakim danom izuzev praznika po cijeni koju je odlukom utvrdio Škopski odbor. Radnim danima izdavanje sale će se vršiti u vremenu od 19.30 -24 časa, a subotom i nedjeljom od 8 do 24 časa. Prijave za slobodne termine mogu se dostavljati svakim radnim danom sve do ponude. Sedmični raspored slobodnih termina će se istaći na oglasnoj tabli škole.

DIREKTOR

Vojislav Popović, dipl. inž.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: