Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Iznajmljivanje poslovnih prostora za postavljanje samouslužnih uređaja za dopunu mobilnih telefona svih operatera po principu samoposluge u objektima JZU

Izvor: Glas Srpske, 05.09.2014.

Univerzitetska bolnica

Klinički centar Banja Luka

Broj: 01-9932-3/14

Dana, 3.9.2014. godine

 

Na osnovu zahtjeva pomoćnika generalnog direktora za nemedicinske poslove i Odluke V.D. generalnog direktora, Klinički centar Banjaluka

IZNAJMLjUJE POSLOVNE PROSTORE
u viđenom stanju prikupljanjem pismenih ponuda

PREDMET ZAKUPA;
- Poslovni prostori za postavljanje samouslužnih uređaja za dopunu mobilnih telefona svih operatera po principu samoposluge.

Samouslužni uređaji za dopunu mobilnih telefona će biti postavljeni u sljedećim prostorima JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banjaluka;
1. CMB (glavni hol) -1 komad
2. TEB (hol glavni ulaz) -1 komad
3. GAK (glavni ulaz) -1 komad
4. Infektivno (glavni hol) - 1 komad
5. KOAH (glavni hol) -1 komad
6. Klinža za plućne balesti (glavni ulaz) -1 komad
7. Klinika za psihijatriju (baraka u kojoj je prijemna ambulanta) -1 komad

Samouslužni uređaji moraju omogućavati 24 časa samostalan rad i dopunu mobilnih telefona svih operatera u pre-paid režimu.
U slučaju problema sa dopunom mora da postoji 24 časa tehnička podrška (help desk) sa besplatnim brojem za poziv radi otklanjanja eventualnih problema u radu.
Svi poslovi i troškovi oko montaže, servisiranja i održavanja uređaja padaju na teret zakupca.

Pravo učešća:
Na licitaciji mogu učestvovati pravna i fizička lica registrovana za obavljanje cjelatnosti iz predmeta licitacije,

Početna cijena:
Početna cijena za poslovne prostore koji se iznajmljuju je 40 KM mjesečno po jednom prostoru, odnosno po jednom uređaju.
U cijenu iz prethodnog stava nije uračunata zakonska stopa PDV-a.

Otvaranje ponuda:
Otvaranje ponuda obaviće se 12.9.2014. godine sa početkom u 11 časova u Sali za sastanke JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banjaluka na Paprikovcu.

Dodatne informacije:
Svi zainteresovani ponuđači dostavljaju ponude u posebno zapečaćenoj koverti sa punom adresom ponuđača, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: NE OTVARAJ-OTVARA KOMISIJA ponuda za iznajmljivanje poslovnih prostora za postavljanje samouslužnih uređaja za dopunu mobilnih telefona svih operatera po principu samoposluge na adresu: "JZU UNIERZITETSKA BOLNICA KLINIČKI CENTAR BANjALUKA, Ul. Dvanaest beba bb".
Ponude se predaju lično na protokol JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banjaluka ili poštom preporučeno, a primaju se do 12.9.2014. godine do 10 časova.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlašćenja može da prisustvuje po jedan predstavnik ponuđača.
Rezultati nadmetanja biće objavljeni na Oglasnoj tabli JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banjaluka.
Ugovor za izlicitirane poslovne prostore mora se zaključiti u roku od 8 dana od dana objavljivanja rezultata licitacije.

 

V.D. GENERALNOG DIREKTORA

Prof. dr sc. med. Mirko Stanetić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: