Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.12.2020. 11:55

Javni oglas za pokušaj sporazumnog utvrđivanja trajnog prava služnosti na nekretninama za koje je utvrđen javni interes za nepotpunu eksproprijaciju s ciljem izgradnje zračnog dalekovoda DV 10(20) kV dionica C018-T5861 (Drenovac 3) i stubne stransformatorske stanice STS-B 10(20)/0,4 kV Drenovac 3 u naselju Drenovac, općina Velika Kladuša

Izvor: Unsko-sanske novine, 04.12.2020.

JP ELEKTROPRIVREDA BIH

d.d. Sarajevo    

Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać

 

 

Na osnovu člana 23., a u vezi sa članom 24. stav 1. tačka 4) Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 70/07, 36/10 i 25/12), a u skladu sa odredbom člana 92. Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 2/98 i 4/99) i urbanističke saglasnosti broj: 03-23 1-443./18 od 11.09.2019. godine za izgradnju zračnog dalekosoda DV 10(20) kV dionica C018-T5861 (Drenovac 3) i stubne stransformatorske stanice STS-B 10(20)/0,4 kV "Drenovac 3" u naselju Drenovac, općina Velika Kladuša, Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać raspisuje slijedeći

 

JAVNI OGLAS

za pokušaj sporazumnog utvrđivanja trajnog prava služnosti na nekretninama

za koje je utvrđen javni interes za nepotpunu eksproprijaciju

s ciljem izgradnje zračnog dalekovoda DV 10(20) kV dionica C018-T5861

(Drenovac 3) i stubne stransformatorske stanice STS-B 10(20)/0,4 kV

"Drenovac 3" u naselju Drenovac, općina Velika Kladuša.

 

I

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa koju je donijelo Općinsko vijeće Velika Kladuša dana 27.01.2020. godine pod brojem: 01-05-23/20 utvrđeno je da je od javnog interesa izgradnjazračnog dalekovoda DV 10(20) kV dionica C018-T5861 (Drenovac 3) i stubne stransformatorske stanice STS-B 10(20)/0,4 kV "Drenovac 3" u naselju Drenovac, općina Velika Kladuša.

 

Javni interes za izgradnju elektroenergetskih objekata iz stava 1. utvrđen je na nekretninama koje su označene u Elaboratu katastarske obrade trase za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina.

 

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa za izgradnjuzračnog dalekovoda DV 10(20) kV dionica C018-T5861 (Drenovac 3) i stubne stransformatorske stanice STS-B 10(20)/0,4 kV "Drenovac 3" u naselju Drenovac, općina Velika Kladuša, utvrđeno je da je korisnik nepotpune eksproprijacije Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać.

 

II

U skladu sa odredbom člana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine ispunjeni su uslovi da korisnik eksproprijacije podnese Prijedlog za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine navedene u prilogu:

 

Pregled nekretnina (zemljišta) za nepotpunu eksproprijaciju za izgradnjuzračnog dalekovoda DV 10(20) kV dionica C018-T5861 (Drenovac 3) i stubne stransformatorske stanice STS-B 10(20)/0,4 kV "Drenovac 3" u naselju Drenovac, općina Velika Kladušakoji je sastavni dio ovog Oglasa.

 

III

U skladu sa odredbom člana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine, korisnik nepotpune eksproprijacije Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać poziva vlasnike nekrentina koje su navedene u prilogu, kao i sva druga lica koja imaju na zakonu zas¬novan interes, da se u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog Oglasa jave na broj telefona: 037/229-337kako bi sa zainteresiranim vlasnikom ugovorili termin sastanka na kojem bi se pokušalo sporazumno riješiti pitanje zaključenja ugovora o trajnom pravu služnosti, a prije podnošenja prijedloga za nepotpunu eksproprijaciju istih. Vlasnik nekretnine je dužan predočiti lični identifikacioni dokument za fizička lica.

 

Vlasnik nekrentine je dužnan predočiti izvod iz posjedovnog lista, odnosno drugu dokumentaciju kojom raspolaže (ne stariju od 3 mjeseca), a kojom dokazuju svoja zakonom zasnovana prava na navedenoj nekrentini.

 

Dokumentacija iz stava 2. i 3. ove tačke se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

IV

Ukoliko se vlasnik nekretnine navedene u tački 2. ovog Oglasa, u ostavljenom roku, ne

javi na ovaj Oglas, smatrat će se da nije zainteresiran za sporazumno rješavanje trajnog prava služnosti na nekretnini.

 

V

Postupak nepotpune eksproprijacije će se voditi u redovnom postupku pred nadležnom službom općine Velika Kladuša, a na način kako je to propisano Zakonom o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine za slijedeće vlasnike nekretnina:

- sa kojima se ne zaključi Ugovor o trajnom pravu služnosti,

- koji se u ostavljenom roku ne jave na Oglas

 

Bihać, 27.11.2020. godine

Broj :03-2-226-36802/2020

 

v.d.direktora

zijad Mujagić

 

Prilog:

Pregled nekretnina (zemljišta) za nepotpunu eksproprijaciju za izgradnjuzračnog dalekovoda DV 10(20) kV dionica C018-T5861 (Drenovac 3) i stubne stransformatorske stanice STS-B 10(20)/0,4 kV "Drenovac u naselju Drenovac, općina Velika Kladuša.

 

Napomena: Ovaj Javni oglas je objavljen u sedmičnom listu Unsko-Sanske novine, na web stranici Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Oglasnoj tabli Podružnice „Elektrodistribucija" Bihać i Oglasnoj tabli općine Velika Kladuša.

 

 

Pregled nekretnina ( zemljišta) za nepotpunu eksproprijaciju u svrhu izgradnje zračnog dalekovoda DV 10(20) kV dionica C018-T5861 ( Drenovac 3 ) i stubne transformatorske stanice STS-B 10(20)/0,4 kV "Drenovac 3" u naselju Drenovac, općina Velika Kladuša

Redni broj

k.č.br

Katastarska opština

Broj ZK uloška

Ime i prezime

Ukupna površina za trajno pravo

služnosti (m2)

 

 

 

 

 

 

1

1322, 1322/5

SP_PODZVIZD

414

" Bosna barit"

15

2

1321/1

SP_PODZVIZD

847

Džanić Kada rođ.Rizvić, Džanić Hasan

Osmanagić Asima,

Džanić Ibrahim,

Džanić Izet,

Džanić (Naza) Izet

730

3

1318/2

SP_PODZVIZD

414

"Bosna barit"

90

4

1196/1

SP_PODZVIZD

195

Općina Velika Kladuša

198

5

1195

SP_PODZVIZD

181

Romanić ( Stojan ) Savo

497

6

1043

SP_PODZVIZD

892

Tepavac Jovo,

Mujkić Gara,

Tepavac Dragica,

Hušidić Saća,

 Hušidić Mustafa,

Hušidić Derviš,

Hušidić Emina,

Jušić rođ.

Hušidić Hata, Suljanović rođ.

Hušidić Šehida,

Hušidić Bajrama,

Hušidić Smail,

Hušidić Nijaz,

Hušidić Zlatko

392

7

1198/2

SP_PODZVIZD

442

Zorić Stevo,

Zorić Ilija

633

8

1198/4

SP_PODZVIZD

442

Zorić Stevo,

Zorić Ilija

16

9

1201/2

SP_PODZVIZD

442

Zorić Stevo,

Zorić Ilija

50

10

1072

SP_PODZVIZD

82

Općina Velika Kladuša

11

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: